Usnesení ZO

Zápisy OZ 2024

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2024 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  1/2024 konaného dne 24.1. 2024

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za psa
 3. Platba odpadů
 4. Prodej pozemku
 5. Nová silnice od křížku do Heřmaně
 6. Škola ve Vidově  - projekt. dokumentace

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 2:

Poplatek za psa na rok 2024 se nemění zůstává na 50,-Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 3:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2023 se nemění zůstává na  0,-Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ schválilo prodej nově vytvořeného pozemku 908/25 o výměře 307m2 v majetku obce Borovnice p. Vladímíru Benešovi, bytem J.Bendy 1349/9, České Budějovice za cenu 180,- Kč za m2, celkem za 55 260,-Kč.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu o prodeji pozemku.

 

K bodu 5:

Začala se zpracovávat projektová dokumentace na stavbu nové místní silnice od křížku do Heřmaně. Silnice je součástí pozemkových úprav a stavbu financuje Pozemkový úřad..

 

K bodu 6:

Pro projekt školy ve Vidově byla vybrána projekční kancelář Atelier 99 s.r.o z Brna za čásku 6,5 mil.

 

V Borovnici dne 31.1.2024

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  2/2024 konaného dne 7.3. 2024

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Projekt škola ve Vidově
 3. Žádost Linky bezbečí

 

K bodu 2:

 

Starosta seznámil OZ s odvoláním se druhého v pořadí na projekt školy ve Vidově a bude vypsáno nové výběrové řízení s doplněním rozporovaného požadavku na přístupové komunikace.

 

K bodu 3:

OZ schválilo žádost příspěvek Lince bezbečí jako každý rok ve výši 2000,-Kč

 

V Borovnici dne 10.3.2024

Zapsal: Miroslav Troup

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  3/2024 konaného dne 4.4. 2024

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Chadt, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Smlouva na digitalizaci sítí s krajem
 3. Vyhláška na daně z nemovitostí
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo svým usnesením č.1 smlouvu s krajem na pořízení digitálního zaměření inženýrských sítí.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu  

 

K bodu 3:

OZ schválilo svým usnesením č.2  Obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí. Tímto se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, schválená dne 15.5.2008, o koeficientu z daně nemovitostí.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostovi vydat novou vyhlášku .

 

K bodu 4:

 • Zajištění voleb do Evropského parlamentu dne 7. a 8.6. Jmenování komise.
 • Nabídku leteckého snímkování obce zastupitelé zamítli.

 

V Borovnici dne 5.4.2024

Zapsal: Miroslav Troup

 

 

 

Ověřovatelé zápisu: