Usnesení ZO

Zápisy OZ 2024

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2024 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  1/2024 konaného dne 24.1. 2024

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

  1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
  2. Poplatek za psa
  3. Platba odpadů
  4. Prodej pozemku
  5. Nová silnice od křížku do Heřmaně
  6. Škola ve Vidově  - projekt. dokumentace

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 2:

Poplatek za psa na rok 2024 se nemění zůstává na 50,-Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 3:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2023 se nemění zůstává na  0,-Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ schválilo prodej nově vytvořeného pozemku 908/25 v majetku obce Borovnice p. Vladímíru Benešovi, bytem J.Bendy 1349/9, České Budějovice za cenu 180,- Kč za m2.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu o prodeji pozemku.

 

K bodu 5:

Začala se zpracovávat projektová dokumentace na stavbu nové místní silnice od křížku do Heřmaně. Silnice je součástí pozemkových úprav a stavbu financuje Pozemkový úřad..

 

K bodu 6:

Pro projekt školy ve Vidově byla vybrána projekční kancelář Atelier 99 s.r.o z Brna za čásku 6,5 mil.

 

V Borovnici dne 31.1.2024

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu: