Usnesení ZO

Zápisy OZ 2014

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2014 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin.  V případě mimořádné potřeby budou termíny jednání pozměněny

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2014 konaného dne 16.1.2014

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Plocková, Chadt,  

Omluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č 4/2013
 3. Návrh na odkoupení pozemku
 4. Různé

 

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo rozpočtové opatření č. 4/2013 týkající se úpravy částek  na volby, veřejného  osvětlení a dalších menších částek    viz příloha.  

 

K bodu 3:

 

Obec byla vyzvána Mag. města Č.Budějovice k řešení stížnosti ohledně kanalizace  na pozemku 819 d2 ve společném  vlastnictví s p Kvačkovou, p. Kvačkvá na předešlé nabídky na rozdělní pozemku nereagovala a tak další jí poslaná nabídka, kterou OZ odsouhlasilo je  odkup   ideální  ½  pozemku od p. Kvačkové. Starosta zajistí dopis a odeslání této nabídky paní Kvačkové.

 

K bodu 4:

 

Sbírkou Tří králů v obci byla vybrána   částka 1859,-Kč.

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č.4/2013

                                                                         

(změna rozpočtu p.č.4)

 

 

PŘIJMY:

     Su  AU   N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text

                                                                      

  1)  231 200 00000000 0000 0000 1211 000      322600.00       30337.00      352937.00 Daň z přidané hodnoty

  2)  231 200 00000000 0000 0000 1361 000           0.00         580.00         580.00 Správní poplatky

  3)  231 100 00098008 0000 0000 4111 000       26000.00       19183.00       45183.00 Neinvest.přij.transfery z všeo

  4)  231 100 00000000 0000 0000 4112 000       60100.00      -60100.00           0.00 Neinv.přij.transfery ze st.roz

  5)  231 110 00000000 0000 0000 4112 000           0.00       54400.00       54400.00 Neinv.přij.transfery ze st.roz

             Paragraf:  0000      celkem:      408700.00       44400.00 * 

                                                                        

      PŘIJMY       celkem:                     408700.00       44400.00

                                                                        

VÝDAJE:

     Su  AU   N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text

                                                                       

  6)  231 300 00000000 0000 2212 5169 000      101749.00      -70000.00       31749.00 Nákup ostatních služeb

  7)  231 300 00000000 0000 2212 5171 000       93000.00       45000.00      138000.00 Opravy a udržování

             Paragraf:  2212      celkem:      194749.00      -25000.00 * Silnice

  8)  231 300 00000000 0000 3631 5154 000       18000.00        2000.00       20000.00 Elektrická energie

  9)  231 300 00000000 0000 3631 5171 000       26000.00       30000.00       56000.00 Opravy a udržování

             Paragraf:  3631      celkem:       44000.00       32000.00 * Veřejné osvětlení

 10)  231 300 00000000 0000 3745 5169 000           0.00        6000.00        6000.00 Nákup ostatních služeb

             Paragraf:  3745      celkem:           0.00        6000.00 * Péče o vzhled obcí a veřejnou

 11)  231 300 00000000 0000 6112 5023 000       90000.00       13000.00      103000.00 Odměny členů zastupitelstev ob

 12)  231 300 00000000 0000 6112 5032 000        9000.00         300.00        9300.00 Povinné pojistné na veřejné zd

             Paragraf:  6112      celkem:       99000.00       13300.00 * Zastupitelstva obcí

 13)  231 300 00098071 0000 6114 5019 000           0.00         200.00         200.00 Refundace

 14)  231 300 00098071 0000 6114 5021 000           0.00       14000.00       14000.00 Ostatní osobní výdaje

 15)  231 300 00098071 0000 6114 5139 000           0.00        2000.00        2000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze

 16)  231 300 00098071 0000 6114 5175 000           0.00         600.00         600.00 Pohoštění

             Paragraf:  6114      celkem:           0.00       16800.00 * Volby do Parlamentu ČR

 17)  231 300 00098008 0000 6118 5039 000        1700.00       -1700.00           0.00 Ostatní povinné pojistné place

 18)  231 300 00098008 0000 6118 5139 000           0.00        1700.00        1700.00 Nákup materiálu jinde nezařaze

             Paragraf:  6118      celkem:        1700.00           0.00 * Volba prezidenta republiky

 19)  231 300 00000000 0000 6171 5021 000       25000.00        8000.00       33000.00 Ostatní osobní výdaje

 20)  231 300 00000000 0000 6171 5154 000       16000.00       -8000.00        8000.00 Elektrická energie

 21)  231 300 00000000 0000 6171 5194 000        1000.00        1300.00        2300.00 Věcné dary

             Paragraf:  6171      celkem:       42000.00        1300.00 * Činnost místní správy

 22)  231 300 00000000 0000 6310 5163 000        5000.00        -100.00        4900.00 Služby peněžních ústavů

 23)  231 310 00000000 0000 6310 5163 000           0.00         100.00         100.00 Služby peněžních ústavů

             Paragraf:  6310      celkem:        5000.00           0.00 * Obecné příjmy a výdaje z finan

                                                                        

      VÝDAJE       celkem:                     386449.00       44400.00

                                                                        

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2014 konaného dne  6.3.2014

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Plocková, Chadt,  

Neomluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Kanalizace  Kvačková
 3. Příspěvek na léčbu drogově závislých
 4. Vnitřní směrnice o vedení majetku
 5. Různé:

 

 

K  bodu 2:

  Rozhodnutím  Mag. města České Budějovice ze dne 5.3.2014  na základě rozhodnutí Ombudsmana ČR bylo nařízeno obci odstranit obecní  kanalizaci na společném pozemku obce a p. Kvačkové v termínu do konce roku 2014.

 

K bodu 3:

 

  OZ schválilo žádost krajského úřadu o příspěvek na léčbu drogově závislých Občanskému sdružení Prevent v částce  1232,- Kč.

 

K bodu 4:

 

 OZ schválilo vnitřní směrnici pro vedení majetku a zpracování, oběhu účetních dokladů v obci platnou od roku 2014.

 

K bodu 5:

 

 • Cesta k Chatům je po přepravě nákladními  auty ke skládkování dřeva v dezolátním stavu, p. Hejl bude vyzván aby tuto cestu pro přepravu dřeva   nepoužíval.
 • Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude dne 5.4.2014
 • Volby v květnu a jejich zabezpečení

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2014 konaného dne  3.4.2014

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Chadt,  

Omluvena : Plocková

Neomluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Zpráva o přezkumu hospodaření obce
 3. Schválení závěrečného účtu obce
 4. Změna místostarosty obce
 5. Různé:

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2013. Byly zjištěny nedostatky a to:

 • Nebyl inventurní soupis dlouhodobé účty pasivní a transfer na pořízení dlouhodobého majetku. V účetnictví je vedeno.
 • Analytické účty na věcná břemena  nesouhlasí s inventurním výpisem. 
 • Dlouhodobý hmotný majetek je veden na účtu 019 a má být veden na účtu 042.

 

OZ uložilo úkol starostovi, přijmout opatření k nápravě zjištěných nedostatků.

 

K bodu 3:

Závěrečný účet obce za rok 2013  OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2013 bez výhrad. Celkové příjmy byly v částce 1 242 869,36 a výdaje v částce 684767,70.

 

K bodu 4:

Usnesením číslo 1/2014  OZ odvolalo k 30.4.2014 z funkce místostarosty ing. Jana Kadlece.   Zároveň zvolilo od 1.5.2014  nového místostarostu a to p. Martina Chadta.  Na jeho místo předsedy revizního výboru byla zvolena pí. Květoslava Plocková.

 

K bodu 5:

 • Informace o postupu a projektování přeložky kanalizace
 • Informace od Povodí Vltavy o úpravách břehů a probrání stromů v blízkosti Zborovského potoka
 • Zajištění voleb
 • Chodník kolem Brucknerů – rozšíření o zatravňovací tvárnice v místech vyjetých kolejí. Zastupitelstvo vybralo f. JEZZ.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2014 konaného dne  5.6.2014

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Chadt,  

Omluven : Bošek

Neomluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Vzdání se mandátu zastupitele obce
 3. Zveřejnění počtu zastupitelů na volební období od listopadu roku 2014
 4. Změna rozpočtu, projednání  závěrečného účtu Pomalší
 5. Různé

 

 

 K bodu 2:

Paní Květa Plocková se  vzdala mandátu obecního zastupitele k 31.5.2014 a místo ní převzal  uvolněné místo od 1.6.2014  p. Tomáš Bošek.  Zároveň byl  zvolen i předsedou kontrolního výboru.

 

K bodu 3:

OZ stanovilo podle § 67 zákona o obcích počet členů OZ na pět pro volby do zastupitelstev obcí  konaných  v   říjnu 2014.

 

K bodu 4:

OZ schválilo rozpočtové opatření č.1 viz příloha. Projednalo závěrečný účet Pomalší .  

 

K bodu 5:

Byla již vytvořena projektová dokumentace na přeložení kanalizace. Probíhá schvalovací řízení k jejímu povolení.

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2014                                                                           

                                                                                                                                               strana:  1

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1211   000            422 600,00            75 000,00          497 600,00  Daň z přidané hodnoty                         

2)        231   0110   000098348  0000  0000  4111   000                   0,00            21 000,00            21 000,00  Neinvest.přij.transfery z

                                  Paragraf 0000 celkem:                422 600,00            96 000,00          518 600,00                                        *

3)        231   0200   000000000  0000  3639  3111   000                   0,00            50 000,00            50 000,00  Příjmy z prodeje pozemků                    

                                  Paragraf 3639 celkem:                       0,00            50 000,00            50 000,00  Komunální služby a územní       *

4)        231   0200   000000000  0000  3722  2111   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

                                  Paragraf 3722 celkem:                       0,00             1 000,00             1 000,00  Sběr a svoz komunálních odpadů       *

                               Org: 0000        celkem:                422 600,00          147 000,00          569 600,00

      PŘÍJMY celkem                                                    422 600,00          147 000,00          569 600,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

5)        231   0300   000000000  0000  2219  5021   000                   0,00            20 000,00            20 000,00  Základní běžný účet

6)        231   0300   000000000  0000  2219  5171   000                   0,00            10 000,00            10 000,00  Opravy a udržování                               

                                  Paragraf 2219 celkem:                       0,00            30 000,00            30 000,00  Ostatní záležitosti pozemních     *

7)        231   0300   000000000  0000  2310  5139   000                   0,00             5 000,00             5 000,00  Nákup materiálu jinde nezařazený      

                                  Paragraf 2310 celkem:                       0,00             5 000,00             5 000,00  Pitná voda                                          *

8)        231   0300   000000000  0000  3541  5222   000                   0,00             2 000,00             2 000,00  Neinvestiční transfery spolkům           

                                  Paragraf 3541 celkem:                       0,00             2 000,00             2 000,00  Prevence před drogami,           *

9)        231   0300   000000000  0000  3631  5021   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Základní běžný účet

10)       231   0300   000000000  0000  3631  5169   000                   0,00            10 000,00            10 000,00  Základní běžný účet

                                  Paragraf 3631 celkem:                       0,00            11 000,00            11 000,00  Veřejné osvětlení                                *

11)       231   0300   000000000  0000  3745  5021   000                   0,00            15 000,00            15 000,00  Ostatní osobní výdaje                          

                                  Paragraf 3745 celkem:                       0,00            15 000,00            15 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou    *

12)       231   0300   000098348  0000  6117  5021   000                   0,00            14 000,00            14 000,00  Ostatní osobní výdaje                         

13)       231   0300   000098348  0000  6117  5139   000                   0,00             2 000,00             2 000,00  Nákup materiálu jinde nezařazený      

14)       231   0300   000098348  0000  6117  5175   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Pohoštění                                            

                                  Paragraf 6117 celkem:                       0,00            17 000,00            17 000,00  Volby do Evropského parlamentu       *

15)       231   0300   000000000  0000  6171  5194   000                   0,00             5 000,00             5 000,00  Věcné dary                                          

                                  Paragraf 6171 celkem:                       0,00             5 000,00             5 000,00  Činnost místní správy                         *

                               Org: 0000        celkem:                       0,00            85 000,00            85 000,00

      VÝDAJE celkem                                                           0,00            85 000,00            85 000,00

FINANCOVÁNÍ

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

16)       231   0100   000000000  0000  0000  8115   000                   0,00           -62 000,00           -62 000,00  Změna stavu krátkodobých prostředků

                                  Paragraf 0000 celkem:                       0,00           -62 000,00           -62 000,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                       0,00           -62 000,00           -62 000,00

      FINANCOVÁNÍ celkem                                                    0,00           -62 000,00           -62 000,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2014 konaného dne  4.9.2014

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Chadt,  Bošek

 Neomluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.2
 3. Kanalizace informace o postupech povolovacího řízení
 4. Žádost o fin. příspěvek  na  zpřístupnění k pěti chatám
 5. Schválení věcného břemene na stavbu el. sítě
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo rozpočtové změny v částce 326 tisíc jedná se hlavně o navýšení výdajů na opravu cest. Dále viz příloha.

 

K bodu 3:

Obec podala žádost o stavební povolení přeložky kanalizace a tato byla zmítnuta s odůvodněním, že je zde památný dub a kanalizace vede kolem něj.  Povolení se nadále řeší.

 

K bodu 4:

Žádost několika majitelů chat v našem katastru o příspěvek na opravu příjezdové cesty k jejich nemovitostem OZ zamítlo.

 

K bodu 5:

OZ schválilo uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene na pozemku č. 1509/2 pro zřízení el. vedení s firmou EOn.

 

K bodu 6:

 • Byl dán předběžný souhlas s převodem pozemků od p. Kubíkové na obec, zatím není geodetický plán.
 • Žádost p. Boška o umístnění dopravní značky „BOROVNICE“   k Nové Vsi. Bude se řešit ve spolupráci s obcí Nová Ves.
 • Příspěvek k nar. dítěte p. Makuly  bytem Borovnice  28 byl OZ odsouhlasen.
 • Příspěvek na školky – OZ projednávalo příspěvek obce rodičům na školku pro děti a na příštím jednání po zhodnocení jednotlivých zjištění bude rozhodnuto o jeho výši.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………

Rozpočtové opatření č. 2 / 2014                                                                zpracováno  4.9.2014

                                                                                                                                               strana:  1

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1121   000            150 000,00            26 000,00          176 000,00  Daň z příjmů právnických osob           

                                  Paragraf 0000 celkem:                150 000,00            26 000,00          176 000,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                150 000,00            26 000,00          176 000,00

      PŘÍJMY celkem                                                    150 000,00            26 000,00          176 000,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

2)        231   0300   000000000  0000  2212  5171   000            500 000,00          300 000,00          800 000,00  Opravy a udržování                               

                                  Paragraf 2212 celkem:                500 000,00          300 000,00          800 000,00  Silnice                                                *

3)        231   0300   000000000  0000  2219  5171   000             10 000,00            10 000,00            20 000,00  Opravy a udržování                               

                                  Paragraf 2219 celkem:                  10 000,00            10 000,00            20 000,00  Ostatní záležitosti pozemních     *

4)        231   0300   000000000  0000  3631  5154   000             18 000,00             1 000,00            19 000,00  Elektrická energie                                

5)        231   0300   000000000  0000  3631  5169   000             10 000,00            10 000,00            20 000,00  Základní běžný účet

                                  Paragraf 3631 celkem:                  28 000,00            11 000,00            39 000,00  Veřejné osvětlení                                *

6)        231   0300   000000000  0000  6171  5194   000              5 000,00             5 000,00            10 000,00  Věcné dary                                          

                                  Paragraf 6171 celkem:                   5 000,00             5 000,00            10 000,00  Činnost místní správy                         *

                               Org: 0000        celkem:                543 000,00          326 000,00          869 000,00

      VÝDAJE celkem                                                    543 000,00          326 000,00          869 000,00

FINANCOVÁNÍ

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

7)        231   0100   000000000  0000  0000  8115   000            -62 000,00          300 000,00          238 000,00  Změna stavu krátkodobých prostředků

                                  Paragraf 0000 celkem:                 -62 000,00          300 000,00          238 000,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                 -62 000,00          300 000,00          238 000,00

      FINANCOVÁNÍ celkem                                             -62 000,00          300 000,00          238 000,00

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2014 konaného dne  7.10.2014

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Chadt,  Bošek

 Neomluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příspěvek na školku
 3. Úhrada nákladů na úpravu vody
 4. Různé

 

 

K bodu 2:

 OZ schválilo roční příspěvek rodinám na úhradu nákladů spojených s umístněním dítěte do školky.  Žádost rodičů je nutno doložit potvrzením o navštěvování  mateřské školky. Žádat lze poprvé za školní rok 2014/2015, tj. někdy v červnu 2015.

 

K budu 3:

Naše obec se podílí na modernizaci úpravy vody ve vodojemu na Hůrce částkou 36218,-Kč. Celkem modernizace stála cca 950 tis Kč. Polovinu částky platilo město Č.Budějovice a druhou polovinu pak obce napojené na tento vodovod.

 

K bodu 4:

 • Mag. města Č.Budějovice povolil zimní údržbu solením komunikace vedoucí naší obcí na vyjímku do roku 2019. Poté bude dále rozhodnuto s ohledem na ochranné pásmo vodních zdrojů pod Nedabylí.
 • Starosta děkuje všem občanům, kteří se podílí na údržbě veřejných prostranství zvláště pak sečení trávy. Zároveň děkuje za to, že v neděli sekačky na trávu je slyšet jen omezeně a v příštím létě snad již vůbec.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2014 konaného dne  23.10.2014

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Chadt, Sklenář, Jackov Bartošová

 Neomluven:  

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Volba starosty, místostarosty a předsedů komisí. Usnesení č.1/2014
 3. Různé

 

K bodu 2:

   Nově zvolené OZ složilo slib.

  Svým schváleným usnesením č.1/2014 o volbě neuvolněného starosty, místostarosty a předsedů  výborů  rozhodlo o veřejném hlasování pro jednotlivé funkce.

 

Starostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Miroslav Troup, bytem Borovnice 42.

 

Místostarostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Martin Chadt, bytem Borovnice  16.

 

Předsedou  kontrolního výboru byl pěti hlasy zvolen - všichni pro

                                   Saša Sklenář, bytem Borovnice  21.

 

Předsedou finačního  výboru byl pěti  hlasy zvolen -  všichni pro

                                    Josef  Kobylka, bytem Borovnice 32.

 

Dále byl ustanoven   počet členů  ve výborech z nichž každý bude mít  spolu s předsedou tři členy a zvoleni jednohlasně byli  .

Kontrolní: Jackov Bartošová,  Kobylka + předseda Sklenář.

Finanční:  Jackov Bartošová, Sklenář + předseda Kobylka.

 

Dále byly schváleny stejné  měsíční odměny jako v předešlém období pro neuvolněné členy a to:

Starosta                                     4990,-Kč

Místostarosta                            2145,-Kč

Předseda výboru                         710,-Kč

 

K bodu 3:

 • Byl od firmy ČEVAK předložen plán investic na rok 2015 k obnově vodovodu
 • Starosta bude opakovaně urgovat povolení přeložení kanalizace na obecní pozemek a to podvrtem  místo výkopem okolo památného dubu.

 

Zapsal : Troup

                                  Správnost  ověřují  …………………..             …………………

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2014 konaného dne  4.12.2014

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Chadt, Sklenář, Jackov Bartošová

 Neomluven:  

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1.  Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Kanalizace - prodloužení termínu přeložení
 3.  Rozpočet na rok 2015
 4.  Rozpočtová změna č.3/2014
 5.  Dílčí přezkum
 6.  Souhlas starostovi s překročením rozpočtu
 7.  Různé

 

K bodu 2:

 Mag města prodlouží termín pro přeložení kanalizace na pozemku  819 do roku 2015.  Bude ještě upřesněno.

 

K budu 3:

OZ schválilo rozpočet na rok 2015 jako vyrovnaný v celkové výši 1 085 300,- Kč. Dále schválilo přebytkový rozpočet  Pomalší  v příjmech 163 000,- Kč , výdajích 120 000,- Kč  a rozpočtový výhled obce do roku 2019.

 

K bodu 4:

OZ schválilo rozpočtovou změnu č. 3., je přílohou zápisu a jedná se zde hlavně o volební výdaje do zastupitelstev obcí.

 

K budu 5:

Starosta seznámil OZ se Zápisem o  dílčím přezkumu hospodaření obce. Zjištěné nedostatky budou ihned řešeny.

 

K bodu 6:

Obecní zastupitelstvo pověřuje starostu v průběhu následujícího volebního období k překročení jednotlivého rozpočtového opatření obce až do výše 300000,- Kč. Překročení pak bude následně projednáno rozpočtovou změnou na  jednání OZ.  

 

K bodu 7:

 • Cena vodného zůstává na rok 2015 beze změny, 408,- Kč  je paušál za vodoměr a 39,85 Kč je za m3 vody.
 • V jednání vlády je sběr bioodpadu, je možné, že bude muset být v obci kontejner na trávu a listí. Bude ještě na začátku roku 2015 upřesněno.

 

Zapsal : Troup

                                  Správnost  ověřují  …………………..             …………………

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 / 2014                                                                              

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1113   000             15 000,00             6 000,00            21 000,00  Daň z příjmů fyz.osob z kapitá             

2)        231   0200   000000000  0000  0000  1121   000            176 000,00            26 000,00          202 000,00  Daň z příjmů právnických osob           

3)        231   0110   000098187  0000  0000  4111   000                   0,00            21 000,00            21 000,00  Neinvest.přij.transfery z

                                  Paragraf 0000 celkem:                191 000,00            53 000,00          244 000,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                191 000,00            53 000,00          244 000,00

      PŘÍJMY celkem                                                    191 000,00            53 000,00          244 000,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

4)        231   0300   000000000  0000  3745  5021   000             15 000,00            15 000,00            30 000,00  Ostatní osobní výdaje                         

                                  Paragraf 3745 celkem:                  15 000,00            15 000,00            30 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou    *

5)        231   0300   000000000  0000  6112  5023   000             90 000,00            10 000,00          100 000,00  Odměny členů zastupitelstev ob         

6)        231   0300   000000000  0000  6112  5032   000              9 000,00             1 000,00            10 000,00  Povinné pojistné na veřejné zd           

                                  Paragraf 6112 celkem:                  99 000,00            11 000,00          110 000,00  Zastupitelstva obcí                             *

7)        231   0300   000098187  0000  6115  5021   000                   0,00            15 000,00            15 000,00  Ostatní osobní výdaje                         

8)        231   0300   000098187  0000  6115  5139   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Nákup materiálu jinde nezařazený      

9)        231   0300   000098187  0000  6115  5175   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Pohoštění                                            

                                  Paragraf 6115 celkem:                       0,00            17 000,00            17 000,00  Volby do zastupitelstev územních       *

10)       231   0300   000000000  0000  6171  5021   000             25 000,00            10 000,00            35 000,00  Ostatní osobní výdaje                         

                                  Paragraf 6171 celkem:                  25 000,00            10 000,00            35 000,00  Činnost místní správy                         *

                               Org: 0000        celkem:                139 000,00            53 000,00          192 000,00

      VÝDAJE celkem                                                    139 000,00            53 000,00          192 000,00