Obec Borovnice

Usnesení ZO

Zápisy OZ 2016

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2016 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2016 konaného dne 22.1.2016

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  

Omluven: Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.8 a 9.
 3. Smlouva se SUS Č.Budějovice
 4. Pozemkové úpravy
 5. Poplatek za odpad 2015
 6. Poplatek za psa 2016

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č. 8 a 9. Jedná se o úpravu rozpočtu  v jednotlivých  výdajových položkách vzhledem ke konci rozpočtového období v celkové rozpočtované  částce 0,- Kč.

 

K bodu 3:

Obec uzavřela smlouvu na opravu komunikace ve správě SUS Č.Budějovice na spolufinancování oprav obecních sítí vedoucích v této silnici a případné  osazení obrubníků. Termín akce je rok 2016.

 

K bodu 4:

Vzhledem ke katastrofální situaci  a rozdělení pozemků po digitalizaci pozemků v obci,  kdy nejsou v majetku obce ani základní obslužné komunikace, obec zažádá o komplexní pozemkové úpravy PF v Č.Budějovicích. Jen pro zajímavost, obec je majitelem mimo jiné i pozemku o celkové výměře 1m2 , což je absurdní situace. Zde je nutná součinnost s ostatními majiteli pozemků v kat. obce Borovnice a jejich žádost o provedení úprav.

 

K bodu 5:

OZ odsouhlasilo, že poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2015 nebude od občanů vybírán, částka  85 000,- Kč se pokryje z rozpočtu obce.

 

K bodu 6:

Poplatek za psa v roce 2016 zůstává stejný,  je v částce 50,- Kč.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2016 konaného dne 3.3.2016

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Sklenář

Omluven: Chadt  

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Převod kaple
 3. Rozpočtové opatření č.1
 4. Pozemkové úpravy
 5. Různé

 

 

K bodu 2:

  OZ odsouhlasilo svým usnesením č 1/2016 převod kaple od fyzických osob p. Květy Plockové, Hany Kubíkové, Martina Jendréka a  Moniky Kosařové v celkovém  podílu 7/12 majetku  na obec. Uvedení majitelé své podíly obci nabídli.  P. Marie Kvačková  (majitelka zbylých 5/12 podílu) na návrh obce o převod  jejího podílu nereagovala.

 P. Plocková se nabídla, že sepsání smlouvy a převod  zprostředkuje, má pověření i od ostatních majitelů vyjadřujících souhlas.

 Po převedení majetku na obec, obec přistoupí k opravám střechy a venkovních omítek. Stavba  by po té již neohrožovala své okolí  odpadávajícími stavebními prvky.

 

 

K bodu 3:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.1.

 

 

K bodu 4:

 Byl již zajištěn potřebný počet žádostí o provedení komplexním pozemkových úprav v našem katastru. Starosta je v nejbližších dnech předá na Pozemkový fond.

 

K bodu 5:

 Dne 2.4.2016 proběhne svoz odpadů tradičně na návsi ve 12,20hod. Prosím o předání odpadů osobně.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2016                                                                   

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1111   000            203 200,00             6 351,00          209 551,00  Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                             

                    Paragraf 0000 celkem:                203 200,00             6 351,00          209 551,00                                                      *

2)        000000000  0000  3639  2119   000                   0,00               500,00               500,00  Příjmy z vlastní činnosti jind                             

                    Paragraf 3639 celkem:                       0,00               500,00               500,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

3)        000000000  0000  3722  2111   000                   0,00               146,00               146,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       

                    Paragraf 3722 celkem:                       0,00               146,00               146,00  Sběr a svoz komunálních odpadů                          *

                 Org: 0000        celkem:                203 200,00             6 997,00          210 197,00

PŘÍJMY celkem                                            203 200,00             6 997,00          210 197,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

4)        000000000  0000  2321  5139   000                   0,00             4 233,00             4 233,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 2321 celkem:                       0,00             4 233,00             4 233,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

5)        000000000  0000  6171  5163   000               2 500,00               264,00             2 764,00  Služby peněžních ústavů                                    

6)        000000000  0000  6171  5194   000                   0,00             2 500,00             2 500,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 6171 celkem:                   2 500,00             2 764,00             5 264,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   2 500,00             6 997,00             9 497,00

VÝDAJE celkem                                              2 500,00             6 997,00             9 497,00

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2016 konaného dne  7.4.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt

Omluven: Kobylka

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Přezkum hospodaření obce a schválení závěrečného účtu obce
 3. Schválení závěrky roku 2015
 4. Rozpočtové opatření č.2 a 3
 5. Různé
 • K bodu 2:

  Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2015. Byl zjištěn nedostatek a to: nebyla odeslána  následná zpráva o informaci o odstranění chyb a nedostatků. Chyba bude napravena ihned po přijetí o odstranění chyb a nedostatků a to odesláním oznámení nápravy. Termín odstranění nedostatku  - souběžně s opatřením o napravení chyb a nedostatků

                                                                                                 

  Závěrečný účet obce za rok 2015 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2015 bez výhrad.

   

  Celkové příjmy byly v částce 1 371 302,46,  výdaje v částce 1 255 287,25Kč. Částka na BÚ ve výši 32938,21 Kč  bude přeúčtována  z účtu 431300 na účet 432300.

   

  K bodu 3:

   

  OZ schválilo účetní závěrku za rok 2015.

   

  K bodu 4:

   

  Starosta seznámil OZ se změnou rozpočtu obce viz dále v příloze.

   

  K bodu:5

 • Dotazem na p. Plockovou jak daleko je příprava převodu 7/12 kaple bylo odpovězeno že to bude v květnu. Dopis p. Kvačkové s nabídkou převodu jejího 5/12 podílu na obec  se zatím nesetkal s odezvou.
 • Doplnily se do potřebného počtu žádosti o pozemkové úpravy a budou předány Pozemkovému fondu v Č.Budějovicích.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

  rozpočtové  opatření č. 2 / 2016                                                                   

 

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1341   000               1 000,00             1 000,00             2 000,00  Poplatek ze psů                                            

                    Paragraf 0000 celkem:                   1 000,00             1 000,00             2 000,00                                                      *

2)        000000000  0000  1031  2111   000                   0,00             1 500,00             1 500,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                    Paragraf 1031 celkem:                       0,00             1 500,00             1 500,00  Pěstební činnost                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   1 000,00             2 500,00             3 500,00

PŘÍJMY celkem                                              1 000,00             2 500,00             3 500,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  6171  5139   000               9 800,00             1 330,00            11 130,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

                    Paragraf 6171 celkem:                   9 800,00             1 330,00            11 130,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   9 800,00             1 330,00            11 130,00

4)        000000000  1155  6409  5329   000                   0,00             1 170,00             1 170,00  Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní

                    Paragraf 6409 celkem:                       0,00             1 170,00             1 170,00  Ostatní činnosti jinde nezařazené                          *

                 Org: 1155        celkem:                       0,00             1 170,00             1 170,00

VÝDAJE celkem                                              9 800,00             2 500,00            12 300,00

Rozpočtové opatření č. 3 / 2016                                                                     

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1341   000               2 000,00               100,00             2 100,00  Poplatek ze psů                                            

                    Paragraf 0000 celkem:                   2 000,00               100,00             2 100,00                                                      *

2)        000000000  0000  1031  2111   000               1 500,00               300,00             1 800,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                    Paragraf 1031 celkem:                   1 500,00               300,00             1 800,00  Pěstební činnost                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   3 500,00               400,00             3 900,00

PŘÍJMY celkem                                              3 500,00               400,00             3 900,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  3745  5169   000                   0,00            30 000,00            30 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3745 celkem:                       0,00            30 000,00            30 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

                 Org: 0000        celkem:                       0,00            30 000,00            30 000,00

VÝDAJE celkem                                                   0,00            30 000,00            30 000,00

FINANCOVÁNÍ

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

4)        000000000  0000  0000  8115   000                   0,00            29 600,00            29 600,00  Změna stavu krátkodobých prostředků na

                    Paragraf 0000 celkem:                       0,00            29 600,00            29 600,00                                                      *

                 Org: 0000        celkem:                       0,00            29 600,00            29 600,00

FINANCOVÁNÍ celkem                                           0,00            29 600,00            29 600,00

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2016 konaného dne  5.5.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Smlouva na převod kaple
 3. Změna rozpočtu č.3 a 4.
 4. Pozemkové úpravy

 

K bodu 2 :

Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na převod 7/12 podílu nemovitosti kaple od jejich majitelů na obec, OZ vzneslo připomínky k jednotlivým bodům  smlouvy a pověřilo starostu jednáním o změnách v předložené smlouvě.

 Dále seznámil OZ s dopisem od p. Kvačkové, kde uvádí, že ji nikdo nekontaktoval ohledně kaple, což starosta vyvrátil a toto doložil třemi jí zaslanými dopisy s návrhy řešení jejího 5/12 podílu.

 

K bodu 4:

Starosta informoval, že předložené žádosti byly schváleny a Pozemkový  fond  v Č.Budějovicích  zahájí pozemkové úpravy.

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 / 2016                                         

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  0000  1341  000            2 000,00            100,00           2 100,00 Poplatek ze psů                                            

                 Paragraf 0000 celkem:                2 000,00            100,00           2 100,00      *

2)      000000000  0000  1031  2111  000            1 500,00            300,00           1 800,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 1031 celkem:                1 500,00            300,00           1 800,00        Pěstební činnost                                                       *

              Org: 0000       celkem:                3 500,00            400,00           3 900,00

PŘÍJMY celkem                                       3 500,00            400,00           3 900,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  3745  5169  000                0,00          30 000,00         30 000,00 Nákup ostatních služeb                                     

                 Paragraf 3745 celkem:                    0,00         30 000,00          30 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00         30 000,00          30 000,00

VÝDAJE celkem                                           0,00         30 000,00          30 000,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

4)      000000000  0000  0000  8115  000                0,00          29 600,00         29 600,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:                    0,00         29 600,00          29 600,00      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00         29 600,00          29 600,00

FINANCOVÁNÍ celkem                                     0,00         29 600,00          29 600,00

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 / 2016                                 zpracováno  4.4.2016

                                                                                                   strana:                                                                                                         1

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  3722  2111  000              146,00            600,00            746,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 3722 celkem:                 146,00            600,00            746,00 Sběr a svoz komunálních odpadů                                            *

2)      000000000  0000  6310  2142  000            5 000,00           6 206,75         11 206,75 Příjmy z podílů na zisku a div                             

                 Paragraf 6310 celkem:                5 000,00           6 206,75          11 206,75 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                   *

              Org: 0000       celkem:                5 146,00           6 806,75          11 952,75

PŘÍJMY celkem                                       5 146,00           6 806,75          11 952,75

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  3745  5021  000                0,00           5 000,00           5 000,00 Ostatní osobní výdaje                                      

                 Paragraf 3745 celkem:                    0,00           5 000,00           5 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00           5 000,00           5 000,00

VÝDAJE celkem                                           0,00           5 000,00           5 000,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

4)      000000000  0000  0000  8115  000           29 600,00          -1 806,75         27 793,25 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:              29 600,00          -1 806,75          27 793,25      *

              Org: 0000       celkem:              29 600,00          -1 806,75          27 793,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                29 600,00          -1 806,75          27 793,25

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2016 konaného dne  7.7.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Souhlas s výměnou a prodejem pozemku
 3. Informace o opravě silnice vedoucí obcí
 4. Rozpočtová změna č.5 a 6
 5. Různé

 

K bodu 2:

OZ odsouhlasilo výměnu pozemku ve vlastnictví obce č. 649/2 o výměře 20 m2 a  649/4 o výměře 10 m2 za pozemky č. 119/2 o výměře 32 m2 a 1503/7 o výměře 7 m2 s Liborem Traplem, bytem Borovnice 1 bez dalších vzájemných náhrad.

 

Dále odsouhlasilo prodej pozemku č 193 o výměře 202 m2 za cenu 30 300,- Kč (150 Kč za m2 ) manželům Josefovi a Věře Novotným, bytem Borovnice 20.

 

K bodu 3:

Správa a údržba silnic bude provádět opravu silnice III třídy vedoucí obcí proti původnímu plánu v roce 2016 až v roce 2017. Není připravena projektová dokumentace.

 

K bodu 4:

Starosta seznámil OZ se změnou rozpočtu obce viz dále v příloze.

 

K bodu 5:

OZ odsouhlasilo dar včelařské ZO Nová Ves v částce 1020,-Kč.

 

Rozpočtové opatření č. 5 / 2016                                            

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  1019  5139  000                0,00           1 020,00           1 020,00 Nákup materiálu jinde nezařazený včelstvo             

                 Paragraf 1019 celkem:                    0,00           1 020,00           1 020,00 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj                          *

2)      000000000  0000  3745  5021  000            5 000,00           5 000,00         10 000,00 Ostatní osobní výdaje                                      

                 Paragraf 3745 celkem:                5 000,00           5 000,00          10 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                        *

               Org: 0000       celkem:                5 000,00           6 020,00          11 020,00

VÝDAJE celkem                                        5 000,00           6 020,00          11 020,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  0000  8115  000           27 793,25           6 020,00         33 813,25 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:               27 793,25           6 020,00          33 813,25      *

               Org: 0000       celkem:               27 793,25           6 020,00          33 813,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                 27 793,25           6 020,00          33 813,25

 

Rozpočtové opatření č. 6 / 2016                                            

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  1031  2111  000            1 800,00           2 400,00           4 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 1031 celkem:                1 800,00           2 400,00           4 200,00          Pěstební činnost                                                       *

               Org: 0000       celkem:                1 800,00           2 400,00           4 200,00

PŘÍJMY celkem                                        1 800,00           2 400,00           4 200,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

2)      000000000  0000  0000  8115  000           33 813,25          -2 400,00         31 413,25 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:               33 813,25          -2 400,00          31 413,25      *

               Org: 0000       celkem:               33 813,25          -2 400,00          31 413,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                 33 813,25          -2 400,00          31 413,25

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2016 konaného dne  8.9.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pozemkové úpravy
 3. Volby zajištění
 4. Žádost  o změnu územního plánu
 5. Rozpočtové opatření č 7 a 8
 6. Různé

 

K bodu 2:

Pozemkové úpravy v naší obci začnou v příštím roce a předpoklad jejich ukončení je do dvou let. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele pozemkových úprav.

 

K bodu 3:

Starosta jmenoval zapisovatele volební komise pro podzimní krajské a senátní volby.

 

K bodu 4:

Pan Libor Trapl předložil zastupitelstvu žádost o změnu územního plánu na parcele 583/9  v katastru obce Borovnice pro stavbu rodinných domů. Zastupitelstvo se s touto žádostí seznámilo. Vzhledem k nepovolené výstavbě domů již dle platného územního plánu, kdy je výstavba podmíněna napojením na čističku odpadních vod zastupitelstvo o novou změnu územního plánu do doby výstavby této čističky žádat nebude. P. Traplovi již jednu bylo kladně se změnou územního plánu vyhověno. Tato žádost se vede v patrnosti a bude řešena s dostatečným předstihem v případě vybudování čistírny odpadních vod.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8. Změny se týkají navýšení výdajů u péči o veřejnou zeleň, nákupu drobných výdajů, v příjmech pak za prodej pozemku pod chatou.

 

K bodu 6:

 • Rozpraskanou komunikaci od aut navážejících materiál na stavbu železniční tratě od Nové Vsi do Nedabyle slíbila firma zajišťující stavbu opravit, její zástupce byl i upozorněn na  nedbalé označení uzavírek dopravními značkami. Příslib na opravu byl i dán od pracovníků Správy železniční dopravní cesty, jakožto investora.
 • V sobotu 15.10. od 8,00 hodin bude tradiční svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Rozpočtové opatření č. 7 / 2016                                                                            

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1121   000            180 000,00            35 000,00          215 000,00  Daň z příjmů právnických osob                              

2)        000000000  0000  0000  1361   000                   0,00                60,00                60,00  Správní poplatky                                           

3)        000000000  0000  0000  1511   000            110 000,00             5 548,00          115 548,00  Daň z nemovitostí                                          

                    Paragraf 0000 celkem:                290 000,00            40 608,00          330 608,00                                                      *

4)        000000000  0000  1031  2111   000               4 200,00             3 450,00             7 650,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       

                    Paragraf 1031 celkem:                   4 200,00             3 450,00             7 650,00  Pěstební činnost                                            *

5)        000000000  0000  3639  3111   000                   0,00            30 300,00            30 300,00  Příjmy z prodeje pozemků                                   

                    Paragraf 3639 celkem:                       0,00            30 300,00            30 300,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

                 Org: 0000        celkem:                294 200,00            74 358,00          368 558,00

PŘÍJMY celkem                                            294 200,00            74 358,00          368 558,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

6)        000000000  0000  3631  5021   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Základní běžný účet územ.samospr.celků               

7)        000000000  0000  3631  5139   000                   0,00             1 299,00             1 299,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 3631 celkem:                       0,00             2 299,00             2 299,00  Veřejné osvětlení                                           *

8)        000000000  0000  3745  5021   000             10 000,00            30 000,00            40 000,00  Ostatní osobní výdaje                                      

                    Paragraf 3745 celkem:                  10 000,00            30 000,00            40 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

9)        000000000  0000  6171  5137   000                   0,00            36 059,00            36 059,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       

10)      000000000  0000  6171  5168   000             20 000,00             5 000,00            25 000,00  Služby zpracování dat                                       

11)      000000000  0000  6171  5194   000               2 500,00             1 000,00             3 500,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 6171 celkem:                  22 500,00            42 059,00            64 559,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                  32 500,00            74 358,00          106 858,00

VÝDAJE celkem                                             32 500,00            74 358,00          106 858,00

Rozpočtové opatření č. 8 / 2016                                                                            

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1113   000             18 000,00             5 000,00            23 000,00  Daň z příjmů fyz.osob z kapitá                             

2)        000000000  0000  0000  1351   000               3 000,00             4 336,00             7 336,00  Odvod z loterií a podobných he                             

                    Paragraf 0000 celkem:                  21 000,00             9 336,00            30 336,00                                                      *

                 Org: 0000        celkem:                  21 000,00             9 336,00            30 336,00

PŘÍJMY celkem                                             21 000,00             9 336,00            30 336,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  2321  5139   000               4 233,00             7 664,00            11 897,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 2321 celkem:                   4 233,00             7 664,00            11 897,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

4)        000000000  0000  3639  5169   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3639 celkem:                       0,00             1 000,00             1 000,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

5)        000000000  0000  3745  5139   000             50 000,00           -10 000,00            40 000,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

6)        000000000  0000  3745  5169   000             30 000,00             1 000,00            31 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3745 celkem:                  80 000,00            -9 000,00            71 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

                 Org: 0000        celkem:                  84 233,00              -336,00            83 897,00

VÝDAJE celkem                                             84 233,00              -336,00            83 897,00

FINANCOVÁNÍ

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

7)        000000000  0000  0000  8115   000             31 413,25            -9 672,00            21 741,25  Změna stavu krátkodobých prostředků na

                    Paragraf 0000 celkem:                  31 413,25            -9 672,00            21 741,25                                                      *

                 Org: 0000        celkem:                  31 413,25            -9 672,00            21 741,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                      31 413,25            -9 672,00            21 741,25

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2016 konaného dne  3.11.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Plán investic do vodovodního řádu
 3. Vodné 2017
 4. Členský příspěvek Pomalší
 5. Rozpočet návrh 2017
 6. Rozpočtová změna č.9
 7. Výměna pozemků s p. Kvačkovou.
 8. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s plánem obnovy vodovodního řádu vypracovaného  firmou ČeVaK.

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo cenu vodného na rok 2017, cena se nemění  - za vodoměr 408,- Kč a cena za m3 40,-Kč.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo členský příspěvek za naši obec pro sdružení Pomalší v částce 20,- Kč na obyvatele.

 

K bodu 5 a 6:

OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2017. Jeho schválení proběhne na příštím jednání OZ. Zároveň starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č. 9, jedná se o změnu rozpočtu v souvislosti s volbami do krajského zastupitelstva.

 

K bodu 7:

OZ odsouhlasilo možnou připravovanou výměnu pozemků ve společném jmění 624/37, 819/9 a1503/1 mezi obcí Borovnice a p. Kvačkovou. Vše záleží na jejím přístupu. Jedná se o 323m2 , kdy by se společné vlastnictví rozdělilo a obec i p. Kvačková by měli celý podíl pozemku.

 

K bodu 8:

 • V souvislosti s vytýčením lesních pozemků v obci Heřmaň byly i vytýčeny sousední hranice obecního lesa č. pozemku 860.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

Rozpočtové opatření č. 9 / 2016                                                                               .

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000098193  0000  0000  4111   000                   0,00            32 000,00            32 000,00  Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy

                    Paragraf 0000 celkem:                       0,00            32 000,00            32 000,00                                                      *

2)        000000000  0000  3631  2324   000                   0,00             1 251,00             1 251,00  Základní běžný účet územ.samospr.celků               

                    Paragraf 3631 celkem:                       0,00             1 251,00             1 251,00  Veřejné osvětlení                                           *

                 Org: 0000        celkem:                       0,00            33 251,00            33 251,00

PŘÍJMY celkem                                                   0,00            33 251,00            33 251,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  2321  5139   000             11 897,00             3 280,00            15 177,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 2321 celkem:                  11 897,00             3 280,00            15 177,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

4)        000000000  0000  3421  5139   000                   0,00               585,00               585,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 3421 celkem:                       0,00               585,00               585,00  Využití volného času dětí a mládeže                       *

5)        000000000  0000  3429  5194   000                   0,00             1 297,00             1 297,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 3429 celkem:                       0,00             1 297,00             1 297,00  Ostatní zájmová činnost a rekreace                        *

6)        000000000  0000  3631  5154   000             18 000,00             4 100,00            22 100,00  Elektrická energie                                         

                    Paragraf 3631 celkem:                  18 000,00             4 100,00            22 100,00  Veřejné osvětlení                                           *

7)        000000000  0000  3745  5021   000             40 000,00            14 500,00            54 500,00  Ostatní osobní výdaje                                       

8)        000000000  0000  3745  5139   000             40 000,00           -19 339,00            20 661,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

                    Paragraf 3745 celkem:                  80 000,00            -4 839,00            75 161,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

9)        000098193  0000  6115  5019   000                   0,00             5 000,00             5 000,00  Ostatní platy                                              

10)      000098193  0000  6115  5021   000                   0,00            22 450,00            22 450,00  Ostatní osobní výdaje                                      

11)      000098193  0000  6115  5139   000                   0,00             1 305,00             1 305,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

12)      000098193  0000  6115  5175   000                   0,00             1 073,00             1 073,00  Pohoštění                                                  

                    Paragraf 6115 celkem:                       0,00            29 828,00            29 828,00  Volby do zastupitelstev územních               *

13)      000000000  0000  6171  5194   000               3 500,00             1 000,00             4 500,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 6171 celkem:                   3 500,00             1 000,00             4 500,00  Činnost místní správy                                            *

14)      000000000  0000  6310  5163   000               5 000,00            -2 000,00             3 000,00  Služby peněžních ústavů                                    

                    Paragraf 6310 celkem:                   5 000,00            -2 000,00             3 000,00  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         *

                 Org: 0000        celkem:                118 397,00            33 251,00          151 648,00

VÝDAJE celkem                                            118 397,00            33 251,00          151 648,00

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2016 konaného dne  1.12.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení rozpočtů

 

 

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný v celkové výši 1 193 097,- Kč  a rozpočtový výhled obce do roku 2021.

 Dále schválilo přebytkový rozpočet  Pomalší  v příjmech 587 000,- Kč , výdajích 390 000,- Kč .

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 


Dnes je: 17.07.2018

Svátek slaví: Martina

Aktuality

Zápisy OZ 2018
více
Rok 2018
více
Dopravní obslužnost IDS Jihočeského kraje
více
Rok 2017
více
Zápisy OZ 2017
více
Rok 2016
více
Zápisy OZ 2016
více
Rok 2015
více
Zápisy OZ 2015
více
Rok 2014
více
Zápisy OZ 2014
více
Rok 2013
více
Zápisy OZ 2013
více
vydání změny č.3
více
Rok 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(89%)
89%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(11%)
11%