Usnesení ZO

Zápisy OZ 2016

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2016 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2016 konaného dne 22.1.2016

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  

Omluven: Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.8 a 9.
 3. Smlouva se SUS Č.Budějovice
 4. Pozemkové úpravy
 5. Poplatek za odpad 2015
 6. Poplatek za psa 2016

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č. 8 a 9. Jedná se o úpravu rozpočtu  v jednotlivých  výdajových položkách vzhledem ke konci rozpočtového období v celkové rozpočtované  částce 0,- Kč.

 

K bodu 3:

Obec uzavřela smlouvu na opravu komunikace ve správě SUS Č.Budějovice na spolufinancování oprav obecních sítí vedoucích v této silnici a případné  osazení obrubníků. Termín akce je rok 2016.

 

K bodu 4:

Vzhledem ke katastrofální situaci  a rozdělení pozemků po digitalizaci pozemků v obci,  kdy nejsou v majetku obce ani základní obslužné komunikace, obec zažádá o komplexní pozemkové úpravy PF v Č.Budějovicích. Jen pro zajímavost, obec je majitelem mimo jiné i pozemku o celkové výměře 1m2 , což je absurdní situace. Zde je nutná součinnost s ostatními majiteli pozemků v kat. obce Borovnice a jejich žádost o provedení úprav.

 

K bodu 5:

OZ odsouhlasilo, že poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2015 nebude od občanů vybírán, částka  85 000,- Kč se pokryje z rozpočtu obce.

 

K bodu 6:

Poplatek za psa v roce 2016 zůstává stejný,  je v částce 50,- Kč.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2016 konaného dne 3.3.2016

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Sklenář

Omluven: Chadt  

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Převod kaple
 3. Rozpočtové opatření č.1
 4. Pozemkové úpravy
 5. Různé

 

 

K bodu 2:

  OZ odsouhlasilo svým usnesením č 1/2016 převod kaple od fyzických osob p. Květy Plockové, Hany Kubíkové, Martina Jendréka a  Moniky Kosařové v celkovém  podílu 7/12 majetku  na obec. Uvedení majitelé své podíly obci nabídli.  P. Marie Kvačková  (majitelka zbylých 5/12 podílu) na návrh obce o převod  jejího podílu nereagovala.

 P. Plocková se nabídla, že sepsání smlouvy a převod  zprostředkuje, má pověření i od ostatních majitelů vyjadřujících souhlas.

 Po převedení majetku na obec, obec přistoupí k opravám střechy a venkovních omítek. Stavba  by po té již neohrožovala své okolí  odpadávajícími stavebními prvky.

 

 

K bodu 3:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.1.

 

 

K bodu 4:

 Byl již zajištěn potřebný počet žádostí o provedení komplexním pozemkových úprav v našem katastru. Starosta je v nejbližších dnech předá na Pozemkový fond.

 

K bodu 5:

 Dne 2.4.2016 proběhne svoz odpadů tradičně na návsi ve 12,20hod. Prosím o předání odpadů osobně.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2016                                                                   

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1111   000            203 200,00             6 351,00          209 551,00  Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                             

                    Paragraf 0000 celkem:                203 200,00             6 351,00          209 551,00                                                      *

2)        000000000  0000  3639  2119   000                   0,00               500,00               500,00  Příjmy z vlastní činnosti jind                             

                    Paragraf 3639 celkem:                       0,00               500,00               500,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

3)        000000000  0000  3722  2111   000                   0,00               146,00               146,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       

                    Paragraf 3722 celkem:                       0,00               146,00               146,00  Sběr a svoz komunálních odpadů                          *

                 Org: 0000        celkem:                203 200,00             6 997,00          210 197,00

PŘÍJMY celkem                                            203 200,00             6 997,00          210 197,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

4)        000000000  0000  2321  5139   000                   0,00             4 233,00             4 233,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 2321 celkem:                       0,00             4 233,00             4 233,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

5)        000000000  0000  6171  5163   000               2 500,00               264,00             2 764,00  Služby peněžních ústavů                                    

6)        000000000  0000  6171  5194   000                   0,00             2 500,00             2 500,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 6171 celkem:                   2 500,00             2 764,00             5 264,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   2 500,00             6 997,00             9 497,00

VÝDAJE celkem                                              2 500,00             6 997,00             9 497,00

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2016 konaného dne  7.4.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt

Omluven: Kobylka

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Přezkum hospodaření obce a schválení závěrečného účtu obce
 3. Schválení závěrky roku 2015
 4. Rozpočtové opatření č.2 a 3
 5. Různé
 • K bodu 2:

  Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2015. Byl zjištěn nedostatek a to: nebyla odeslána  následná zpráva o informaci o odstranění chyb a nedostatků. Chyba bude napravena ihned po přijetí o odstranění chyb a nedostatků a to odesláním oznámení nápravy. Termín odstranění nedostatku  - souběžně s opatřením o napravení chyb a nedostatků

                                                                                                 

  Závěrečný účet obce za rok 2015 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2015 bez výhrad.

   

  Celkové příjmy byly v částce 1 371 302,46,  výdaje v částce 1 255 287,25Kč. Částka na BÚ ve výši 32938,21 Kč  bude přeúčtována  z účtu 431300 na účet 432300.

   

  K bodu 3:

   

  OZ schválilo účetní závěrku za rok 2015.

   

  K bodu 4:

   

  Starosta seznámil OZ se změnou rozpočtu obce viz dále v příloze.

   

  K bodu:5

 • Dotazem na p. Plockovou jak daleko je příprava převodu 7/12 kaple bylo odpovězeno že to bude v květnu. Dopis p. Kvačkové s nabídkou převodu jejího 5/12 podílu na obec  se zatím nesetkal s odezvou.
 • Doplnily se do potřebného počtu žádosti o pozemkové úpravy a budou předány Pozemkovému fondu v Č.Budějovicích.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

  rozpočtové  opatření č. 2 / 2016                                                                   

 

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1341   000               1 000,00             1 000,00             2 000,00  Poplatek ze psů                                            

                    Paragraf 0000 celkem:                   1 000,00             1 000,00             2 000,00                                                      *

2)        000000000  0000  1031  2111   000                   0,00             1 500,00             1 500,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                    Paragraf 1031 celkem:                       0,00             1 500,00             1 500,00  Pěstební činnost                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   1 000,00             2 500,00             3 500,00

PŘÍJMY celkem                                              1 000,00             2 500,00             3 500,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  6171  5139   000               9 800,00             1 330,00            11 130,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

                    Paragraf 6171 celkem:                   9 800,00             1 330,00            11 130,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   9 800,00             1 330,00            11 130,00

4)        000000000  1155  6409  5329   000                   0,00             1 170,00             1 170,00  Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní

                    Paragraf 6409 celkem:                       0,00             1 170,00             1 170,00  Ostatní činnosti jinde nezařazené                          *

                 Org: 1155        celkem:                       0,00             1 170,00             1 170,00

VÝDAJE celkem                                              9 800,00             2 500,00            12 300,00

Rozpočtové opatření č. 3 / 2016                                                                     

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1341   000               2 000,00               100,00             2 100,00  Poplatek ze psů                                            

                    Paragraf 0000 celkem:                   2 000,00               100,00             2 100,00                                                      *

2)        000000000  0000  1031  2111   000               1 500,00               300,00             1 800,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                    Paragraf 1031 celkem:                   1 500,00               300,00             1 800,00  Pěstební činnost                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   3 500,00               400,00             3 900,00

PŘÍJMY celkem                                              3 500,00               400,00             3 900,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  3745  5169   000                   0,00            30 000,00            30 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3745 celkem:                       0,00            30 000,00            30 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

                 Org: 0000        celkem:                       0,00            30 000,00            30 000,00

VÝDAJE celkem                                                   0,00            30 000,00            30 000,00

FINANCOVÁNÍ

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

4)        000000000  0000  0000  8115   000                   0,00            29 600,00            29 600,00  Změna stavu krátkodobých prostředků na

                    Paragraf 0000 celkem:                       0,00            29 600,00            29 600,00                                                      *

                 Org: 0000        celkem:                       0,00            29 600,00            29 600,00

FINANCOVÁNÍ celkem                                           0,00            29 600,00            29 600,00

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2016 konaného dne  5.5.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Smlouva na převod kaple
 3. Změna rozpočtu č.3 a 4.
 4. Pozemkové úpravy

 

K bodu 2 :

Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na převod 7/12 podílu nemovitosti kaple od jejich majitelů na obec, OZ vzneslo připomínky k jednotlivým bodům  smlouvy a pověřilo starostu jednáním o změnách v předložené smlouvě.

 Dále seznámil OZ s dopisem od p. Kvačkové, kde uvádí, že ji nikdo nekontaktoval ohledně kaple, což starosta vyvrátil a toto doložil třemi jí zaslanými dopisy s návrhy řešení jejího 5/12 podílu.

 

K bodu 4:

Starosta informoval, že předložené žádosti byly schváleny a Pozemkový  fond  v Č.Budějovicích  zahájí pozemkové úpravy.

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 / 2016                                         

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  0000  1341  000            2 000,00            100,00           2 100,00 Poplatek ze psů                                            

                 Paragraf 0000 celkem:                2 000,00            100,00           2 100,00      *

2)      000000000  0000  1031  2111  000            1 500,00            300,00           1 800,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 1031 celkem:                1 500,00            300,00           1 800,00        Pěstební činnost                                                       *

              Org: 0000       celkem:                3 500,00            400,00           3 900,00

PŘÍJMY celkem                                       3 500,00            400,00           3 900,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  3745  5169  000                0,00          30 000,00         30 000,00 Nákup ostatních služeb                                     

                 Paragraf 3745 celkem:                    0,00         30 000,00          30 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00         30 000,00          30 000,00

VÝDAJE celkem                                           0,00         30 000,00          30 000,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

4)      000000000  0000  0000  8115  000                0,00          29 600,00         29 600,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:                    0,00         29 600,00          29 600,00      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00         29 600,00          29 600,00

FINANCOVÁNÍ celkem                                     0,00         29 600,00          29 600,00

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 / 2016                                 zpracováno  4.4.2016

                                                                                                   strana:                                                                                                         1

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  3722  2111  000              146,00            600,00            746,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 3722 celkem:                 146,00            600,00            746,00 Sběr a svoz komunálních odpadů                                            *

2)      000000000  0000  6310  2142  000            5 000,00           6 206,75         11 206,75 Příjmy z podílů na zisku a div                             

                 Paragraf 6310 celkem:                5 000,00           6 206,75          11 206,75 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                   *

              Org: 0000       celkem:                5 146,00           6 806,75          11 952,75

PŘÍJMY celkem                                       5 146,00           6 806,75          11 952,75

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  3745  5021  000                0,00           5 000,00           5 000,00 Ostatní osobní výdaje                                      

                 Paragraf 3745 celkem:                    0,00           5 000,00           5 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00           5 000,00           5 000,00

VÝDAJE celkem                                           0,00           5 000,00           5 000,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

4)      000000000  0000  0000  8115  000           29 600,00          -1 806,75         27 793,25 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:              29 600,00          -1 806,75          27 793,25      *

              Org: 0000       celkem:              29 600,00          -1 806,75          27 793,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                29 600,00          -1 806,75          27 793,25

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2016 konaného dne  7.7.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Souhlas s výměnou a prodejem pozemku
 3. Informace o opravě silnice vedoucí obcí
 4. Rozpočtová změna č.5 a 6
 5. Různé

 

K bodu 2:

OZ odsouhlasilo výměnu pozemku ve vlastnictví obce č. 649/2 o výměře 20 m2 a  649/4 o výměře 10 m2 za pozemky č. 119/2 o výměře 32 m2 a 1503/7 o výměře 7 m2 s Liborem Traplem, bytem Borovnice 1 bez dalších vzájemných náhrad.

 

Dále odsouhlasilo prodej pozemku č 193 o výměře 202 m2 za cenu 30 300,- Kč (150 Kč za m2 ) manželům Josefovi a Věře Novotným, bytem Borovnice 20.

 

K bodu 3:

Správa a údržba silnic bude provádět opravu silnice III třídy vedoucí obcí proti původnímu plánu v roce 2016 až v roce 2017. Není připravena projektová dokumentace.

 

K bodu 4:

Starosta seznámil OZ se změnou rozpočtu obce viz dále v příloze.

 

K bodu 5:

OZ odsouhlasilo dar včelařské ZO Nová Ves v částce 1020,-Kč.

 

Rozpočtové opatření č. 5 / 2016                                            

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  1019  5139  000                0,00           1 020,00           1 020,00 Nákup materiálu jinde nezařazený včelstvo             

                 Paragraf 1019 celkem:                    0,00           1 020,00           1 020,00 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj                          *

2)      000000000  0000  3745  5021  000            5 000,00           5 000,00         10 000,00 Ostatní osobní výdaje                                      

                 Paragraf 3745 celkem:                5 000,00           5 000,00          10 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                        *

               Org: 0000       celkem:                5 000,00           6 020,00          11 020,00

VÝDAJE celkem                                        5 000,00           6 020,00          11 020,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  0000  8115  000           27 793,25           6 020,00         33 813,25 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:               27 793,25           6 020,00          33 813,25      *

               Org: 0000       celkem:               27 793,25           6 020,00          33 813,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                 27 793,25           6 020,00          33 813,25

 

Rozpočtové opatření č. 6 / 2016                                            

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  1031  2111  000            1 800,00           2 400,00           4 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 1031 celkem:                1 800,00           2 400,00           4 200,00          Pěstební činnost                                                       *

               Org: 0000       celkem:                1 800,00           2 400,00           4 200,00

PŘÍJMY celkem                                        1 800,00           2 400,00           4 200,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

2)      000000000  0000  0000  8115  000           33 813,25          -2 400,00         31 413,25 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:               33 813,25          -2 400,00          31 413,25      *

               Org: 0000       celkem:               33 813,25          -2 400,00          31 413,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                 33 813,25          -2 400,00          31 413,25

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2016 konaného dne  8.9.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pozemkové úpravy
 3. Volby zajištění
 4. Žádost  o změnu územního plánu
 5. Rozpočtové opatření č 7 a 8
 6. Různé

 

K bodu 2:

Pozemkové úpravy v naší obci začnou v příštím roce a předpoklad jejich ukončení je do dvou let. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele pozemkových úprav.

 

K bodu 3:

Starosta jmenoval zapisovatele volební komise pro podzimní krajské a senátní volby.

 

K bodu 4:

Pan Libor Trapl předložil zastupitelstvu žádost o změnu územního plánu na parcele 583/9  v katastru obce Borovnice pro stavbu rodinných domů. Zastupitelstvo se s touto žádostí seznámilo. Vzhledem k nepovolené výstavbě domů již dle platného územního plánu, kdy je výstavba podmíněna napojením na čističku odpadních vod zastupitelstvo o novou změnu územního plánu do doby výstavby této čističky žádat nebude. P. Traplovi již jednu bylo kladně se změnou územního plánu vyhověno. Tato žádost se vede v patrnosti a bude řešena s dostatečným předstihem v případě vybudování čistírny odpadních vod.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8. Změny se týkají navýšení výdajů u péči o veřejnou zeleň, nákupu drobných výdajů, v příjmech pak za prodej pozemku pod chatou.

 

K bodu 6:

 • Rozpraskanou komunikaci od aut navážejících materiál na stavbu železniční tratě od Nové Vsi do Nedabyle slíbila firma zajišťující stavbu opravit, její zástupce byl i upozorněn na  nedbalé označení uzavírek dopravními značkami. Příslib na opravu byl i dán od pracovníků Správy železniční dopravní cesty, jakožto investora.
 • V sobotu 15.10. od 8,00 hodin bude tradiční svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Rozpočtové opatření č. 7 / 2016                                                                            

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1121   000            180 000,00            35 000,00          215 000,00  Daň z příjmů právnických osob                              

2)        000000000  0000  0000  1361   000                   0,00                60,00                60,00  Správní poplatky                                           

3)        000000000  0000  0000  1511   000            110 000,00             5 548,00          115 548,00  Daň z nemovitostí                                          

                    Paragraf 0000 celkem:                290 000,00            40 608,00          330 608,00                                                      *

4)        000000000  0000  1031  2111   000               4 200,00             3 450,00             7 650,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       

                    Paragraf 1031 celkem:                   4 200,00             3 450,00             7 650,00  Pěstební činnost                                            *

5)        000000000  0000  3639  3111   000                   0,00            30 300,00            30 300,00  Příjmy z prodeje pozemků                                   

                    Paragraf 3639 celkem:                       0,00            30 300,00            30 300,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

                 Org: 0000        celkem:                294 200,00            74 358,00          368 558,00

PŘÍJMY celkem                                            294 200,00            74 358,00          368 558,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

6)        000000000  0000  3631  5021   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Základní běžný účet územ.samospr.celků               

7)        000000000  0000  3631  5139   000                   0,00             1 299,00             1 299,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 3631 celkem:                       0,00             2 299,00             2 299,00  Veřejné osvětlení                                           *

8)        000000000  0000  3745  5021   000             10 000,00            30 000,00            40 000,00  Ostatní osobní výdaje                                      

                    Paragraf 3745 celkem:                  10 000,00            30 000,00            40 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

9)        000000000  0000  6171  5137   000                   0,00            36 059,00            36 059,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       

10)      000000000  0000  6171  5168   000             20 000,00             5 000,00            25 000,00  Služby zpracování dat                                       

11)      000000000  0000  6171  5194   000               2 500,00             1 000,00             3 500,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 6171 celkem:                  22 500,00            42 059,00            64 559,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                  32 500,00            74 358,00          106 858,00

VÝDAJE celkem                                             32 500,00            74 358,00          106 858,00

Rozpočtové opatření č. 8 / 2016                                                                            

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1113   000             18 000,00             5 000,00            23 000,00  Daň z příjmů fyz.osob z kapitá                             

2)        000000000  0000  0000  1351   000               3 000,00             4 336,00             7 336,00  Odvod z loterií a podobných he                             

                    Paragraf 0000 celkem:                  21 000,00             9 336,00            30 336,00                                                      *

                 Org: 0000        celkem:                  21 000,00             9 336,00            30 336,00

PŘÍJMY celkem                                             21 000,00             9 336,00            30 336,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  2321  5139   000               4 233,00             7 664,00            11 897,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 2321 celkem:                   4 233,00             7 664,00            11 897,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

4)        000000000  0000  3639  5169   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3639 celkem:                       0,00             1 000,00             1 000,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

5)        000000000  0000  3745  5139   000             50 000,00           -10 000,00            40 000,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

6)        000000000  0000  3745  5169   000             30 000,00             1 000,00            31 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3745 celkem:                  80 000,00            -9 000,00            71 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

                 Org: 0000        celkem:                  84 233,00              -336,00            83 897,00

VÝDAJE celkem                                             84 233,00              -336,00            83 897,00

FINANCOVÁNÍ

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

7)        000000000  0000  0000  8115   000             31 413,25            -9 672,00            21 741,25  Změna stavu krátkodobých prostředků na

                    Paragraf 0000 celkem:                  31 413,25            -9 672,00            21 741,25                                                      *

                 Org: 0000        celkem:                  31 413,25            -9 672,00            21 741,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                      31 413,25            -9 672,00            21 741,25

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2016 konaného dne  3.11.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Plán investic do vodovodního řádu
 3. Vodné 2017
 4. Členský příspěvek Pomalší
 5. Rozpočet návrh 2017
 6. Rozpočtová změna č.9
 7. Výměna pozemků s p. Kvačkovou.
 8. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s plánem obnovy vodovodního řádu vypracovaného  firmou ČeVaK.

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo cenu vodného na rok 2017, cena se nemění  - za vodoměr 408,- Kč a cena za m3 40,-Kč.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo členský příspěvek za naši obec pro sdružení Pomalší v částce 20,- Kč na obyvatele.

 

K bodu 5 a 6:

OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2017. Jeho schválení proběhne na příštím jednání OZ. Zároveň starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č. 9, jedná se o změnu rozpočtu v souvislosti s volbami do krajského zastupitelstva.

 

K bodu 7:

OZ odsouhlasilo možnou připravovanou výměnu pozemků ve společném jmění 624/37, 819/9 a1503/1 mezi obcí Borovnice a p. Kvačkovou. Vše záleží na jejím přístupu. Jedná se o 323m2 , kdy by se společné vlastnictví rozdělilo a obec i p. Kvačková by měli celý podíl pozemku.

 

K bodu 8:

 • V souvislosti s vytýčením lesních pozemků v obci Heřmaň byly i vytýčeny sousední hranice obecního lesa č. pozemku 860.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

Rozpočtové opatření č. 9 / 2016                                                                               .

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000098193  0000  0000  4111   000                   0,00            32 000,00            32 000,00  Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy

                    Paragraf 0000 celkem:                       0,00            32 000,00            32 000,00                                                      *

2)        000000000  0000  3631  2324   000                   0,00             1 251,00             1 251,00  Základní běžný účet územ.samospr.celků               

                    Paragraf 3631 celkem:                       0,00             1 251,00             1 251,00  Veřejné osvětlení                                           *

                 Org: 0000        celkem:                       0,00            33 251,00            33 251,00

PŘÍJMY celkem                                                   0,00            33 251,00            33 251,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  2321  5139   000             11 897,00             3 280,00            15 177,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 2321 celkem:                  11 897,00             3 280,00            15 177,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

4)        000000000  0000  3421  5139   000                   0,00               585,00               585,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 3421 celkem:                       0,00               585,00               585,00  Využití volného času dětí a mládeže                       *

5)        000000000  0000  3429  5194   000                   0,00             1 297,00             1 297,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 3429 celkem:                       0,00             1 297,00             1 297,00  Ostatní zájmová činnost a rekreace                        *

6)        000000000  0000  3631  5154   000             18 000,00             4 100,00            22 100,00  Elektrická energie                                         

                    Paragraf 3631 celkem:                  18 000,00             4 100,00            22 100,00  Veřejné osvětlení                                           *

7)        000000000  0000  3745  5021   000             40 000,00            14 500,00            54 500,00  Ostatní osobní výdaje                                       

8)        000000000  0000  3745  5139   000             40 000,00           -19 339,00            20 661,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

                    Paragraf 3745 celkem:                  80 000,00            -4 839,00            75 161,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

9)        000098193  0000  6115  5019   000                   0,00             5 000,00             5 000,00  Ostatní platy                                              

10)      000098193  0000  6115  5021   000                   0,00            22 450,00            22 450,00  Ostatní osobní výdaje                                      

11)      000098193  0000  6115  5139   000                   0,00             1 305,00             1 305,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

12)      000098193  0000  6115  5175   000                   0,00             1 073,00             1 073,00  Pohoštění                                                  

                    Paragraf 6115 celkem:                       0,00            29 828,00            29 828,00  Volby do zastupitelstev územních               *

13)      000000000  0000  6171  5194   000               3 500,00             1 000,00             4 500,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 6171 celkem:                   3 500,00             1 000,00             4 500,00  Činnost místní správy                                            *

14)      000000000  0000  6310  5163   000               5 000,00            -2 000,00             3 000,00  Služby peněžních ústavů                                    

                    Paragraf 6310 celkem:                   5 000,00            -2 000,00             3 000,00  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         *

                 Org: 0000        celkem:                118 397,00            33 251,00          151 648,00

VÝDAJE celkem                                            118 397,00            33 251,00          151 648,00

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2016 konaného dne  1.12.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení rozpočtů

 

 

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný v celkové výši 1 193 097,- Kč  a rozpočtový výhled obce do roku 2021.

 Dále schválilo přebytkový rozpočet  Pomalší  v příjmech 587 000,- Kč , výdajích 390 000,- Kč .

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..