Usnesení ZO

Zápisy OZ 2024

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2024 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  1/2024 konaného dne 24.1. 2024

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za psa
 3. Platba odpadů
 4. Prodej pozemku
 5. Nová silnice od křížku do Heřmaně
 6. Škola ve Vidově  - projekt. dokumentace

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 2:

Poplatek za psa na rok 2024 se nemění zůstává na 50,-Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 3:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2023 se nemění zůstává na  0,-Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ schválilo prodej nově vytvořeného pozemku 908/25 o výměře 307m2 v majetku obce Borovnice p. Vladímíru Benešovi, bytem J.Bendy 1349/9, České Budějovice za cenu 180,- Kč za m2, celkem za 55 260,-Kč.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu o prodeji pozemku.

 

K bodu 5:

Začala se zpracovávat projektová dokumentace na stavbu nové místní silnice od křížku do Heřmaně. Silnice je součástí pozemkových úprav a stavbu financuje Pozemkový úřad..

 

K bodu 6:

Pro projekt školy ve Vidově byla vybrána projekční kancelář Atelier 99 s.r.o z Brna za čásku 6,5 mil.

 

V Borovnici dne 31.1.2024

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  2/2024 konaného dne 7.3. 2024

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Projekt škola ve Vidově
 3. Žádost Linky bezbečí

 

K bodu 2:

 

Starosta seznámil OZ s odvoláním se druhého v pořadí na projekt školy ve Vidově a bude vypsáno nové výběrové řízení s doplněním rozporovaného požadavku na přístupové komunikace.

 

K bodu 3:

OZ schválilo žádost příspěvek Lince bezbečí jako každý rok ve výši 2000,-Kč

 

V Borovnici dne 10.3.2024

Zapsal: Miroslav Troup

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  3/2024 konaného dne 4.4. 2024

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Chadt, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Smlouva na digitalizaci sítí s krajem
 3. Vyhláška na daně z nemovitostí
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo svým usnesením č.1 smlouvu s krajem na pořízení digitálního zaměření inženýrských sítí.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu  

 

K bodu 3:

OZ schválilo svým usnesením č.2  Obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí. Tímto se ruší Obecně závazná vyhláška č. 2/2008, schválená dne 15.5.2008, o koeficientu z daně nemovitostí.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi a místostarostovi vydat novou vyhlášku .

 

K bodu 4:

 • Zajištění voleb do Evropského parlamentu dne 7. a 8.6. Jmenování komise.
 • Nabídku leteckého snímkování obce zastupitelé zamítli.

 

V Borovnici dne 5.4.2024

Zapsal: Miroslav Troup

 

 

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 


Zápisy OZ 2023

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2023 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  1/2023 konaného dne 31.1. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Zveřejnění zprávy o odpadech
 3. Smlouva na opravu vodojemu Hůrka
 4. Různé

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 1:

Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním úkolů.

 

ítomní zastupitelé vzali na vědomí.

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě o sběru a třídění odpadů v obci. Zpráva je zveřejněna i na int. stránkách obce.

 

K bodu 3:

OZ schválilo předloženou částku na opravu společného vodojemu připadající na naši obec a to podíl v částce 107 309,-Kč

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat smlouvu o opravě vodojemu.

 

K bodu 4:

 • OZ se obrací na občany s prosbou na úklid sněhu před jejich nemovitostmi. Rovněž parkování automobilů na obecních pozemcích dělá problém při jeho úklidu. Obec tuto práci a službu za úklid trochu sněhu občanům kompenzuje například odpady zcela zdarma.

 

 

V Borovnici dne 1.2.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  2/2023 konaného dne 2.3. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Jackov Bartošová, Chadt

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádosti o příspěvky Alzheimer home a Linka bezbečí
 3. Setkání občanů Borovnic
 4. Přístavba přístřešku na dětském hřišti
 5. Základní škola ve Vidově
 6. Žádost o příspěvek obec Střížov

K bodu 2:

Obec přispěje na základě žádosti na provoz Linky bezpečí jako každý rok částkou 2000,- Kč a obec přispěje na základě žádosti Alzheimer home částkou 15000,-  Kč i z důvodu hospitalizace našeho občana.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat darovací smlouvy

 

K bodu 3:

Setkání občanů v Borovnici u Jimramova se plánuje na termín 24.6.2023, kdo  má zájem počítejte s tímto termínem.

 

K bodu 4:

Starosta přednesl rozpočet na rozšíření přístřešku na dětském hřišti a to 180tis na zemní práce a zadláždění, a 120tisíc na dřevěné konstrukce. Práce provede firma JEZZ ve spolupráci s naším občanem p. Sklenářem.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi oslovit dodavatele prací.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil OZ se společnou činností i okolních obcí na plánované stavbě svazkové základní školy ve Vidově v místě bývalé úpravny vody.

K bodu 6:

Žádost o příspěvek na provoz školy ve Střížově od obce Střížov po podrobném prostudování rozpočtu obce Střížov, kdy se v minulosti právě na provoz škol těmto obcím rozpočet navýšil, OZ Borovnice tento příspěvek neschválilo. Rozpočet Střížova je jednou tak velký než náš ale obyvatel je jen o cca 55 víc. Čili je zde vidět značný rozdíl v rámci rozdělení daní právě na provoz školy.

Hlasování: Pro neschválení 0; Proti 5; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi tento nesouhlas s obcí Střížov projednat.

 

 

V Borovnici dne 10.3.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  3/2023 konaného dne 6.4. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Svazek obcí za účelem vytvoření školského zařízení
 3. Různé

 

K bodu 2:

OZ schvaluje přistoupení obce k jednání o uzavření smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí za účelem vybudování školského zařízení v obci Vidov a ukládá starostovi účastnit se jednání  o uzavření smlouvy o zřízení smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obci.

Hlasování: Pro neschválení 0; Pro  5; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi účast na těchto jednáních.

 

K bodu 3:

 • V naší obci se uskutečnila koordinační schůzka se zástupci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice. Bylo obci doporučeno vytvořit požární řád obce. Ostatní činnost na úseku požární ochrany a krizového řízení byla v obci shledána jako dostačující.
 • Obec si pořídí ještě jeden termínovaný účet, na který se převedou volné finanční prostředky. Zajistí starosta.
 • Starosta informoval zastupitele s poradou s hejtmanem našeho kraje p. Kubou ohledně ukládání odpadků od roku 2030 a zřízením spalovny na komunální odpad. Spalovny odpadu by mohli vzniknout v Č.Budějovicích, Písku a Plané n.Lužnicí. Tyto spalovny by byly dle návrhu hejtmana v majetku kraje popřípadě společnosti řízené krajem a primárně určeny pro spalování odpadu vzniklého na území Jihočeského kraje.

 

 

V Borovnici dne 10.4.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2023 konaného dne 25.5.2023

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka 

Omluven:

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Oprava chodníku dětské hřiště
 5. Odměny OZ
 6. Informace škola Vidov
 7. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2022. Byla zjištěna chyba a to v evidenci prvků dětského hřiště když je nesprávně vede na účtě 022 a má být na účtě 021. Prvky dětského hřiště budou přeúčtovány na účet 022.

 

Závěrečný účet obce za rok 2022 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2022 bez výhrad.

 

Celkové příjmy v roce 2022 byly v částce 3 581 407,72, výdaje v částce 2 681 022,06 Kč. Částka ve výši 610 339,04  Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

Hlasování: Pro souhlas s hospodařením 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi ve spolupráci s účetní přeúčtovat prvky dětského hřiště.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2022.

 Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ schválilo navýšení na zadláždění přístřešku na dětském hřišti a to z důvodu vybrání dražší dlažby o cca 13 tis na celkovou částku 191 102,-Kč. Další tesařské, pokrývačské, klempířské, instalatérské práce a rozvody elektřiny jsou dělány občany obce. Práce jsou prováděny na dohody o provedení práce, popřípadě faktury. Potřebný materiál k těmto pracem nakupuje obec.

Hlasování: Pro schválení 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

 

 

 

 

K bodu 5:

Od 1.1.2023 Přílohou k Nařízení vlády 318/2017 Sb. se od 1.1. 2023 se mění výše odměn neuvolněných členů obecních zastupitelstev. OZ odsouhlasilo odměny  a to ze zákona starostovi od 1.1.2023 na minimální částku 14200,-  a bude zpětně doplacena.

Dle rozhodnutí OZ obce Borovnice

místostarostovi od 1.6.2023 na částku 7100,-

předsedům a členům komisí od 1.6.2023 na částku 1800,-

Hlasování: Pro schválení 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 6:

Starosta informoval OZ s přípravou svazku obcí a stanov tohoto dobrovolného svazku za účelem stavby základní školy ve Vidově. Do svazku se hlásí obce Střížov, Borovnice, Heřmaň, Plav, Vidov, Doudleby, Komařice a Nová Ves.

 

K bodu 7:

 • Odjezd na setkání Borovnic dne 24.6. je autobusem v 6 hodin ráno z návsi. Jede se do Borovnice u Jimramova na Vysočině
 • Obecní zastupitelé děkují všem, co nechávají v klidu travní sekačky a to v sobotu pozdějších odpoledních hodinách a v neděli. Snad všichni stačí upravit zahrady tak aby byl v uvedený čas v obci od sekaček klid. Děkujeme.

 

V Borovnici dne 29.5.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  5/2023 konaného dne 29.7. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení založení svazku obcí

 

 

K bodu 2:

 1. Obecní zastupitelstvo  schválilo svým usnesením č 1/2023 založení a vytvoření  dobrovolného svazku obcí Svazková škola MALŠE, se sídlem Vidov 51, a schvaluje smlouvu o vytvoření svazku a stanovy svazku.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat smlouvu o vytvoření svazku.

 

 

 

V Borovnici dne 31.7.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  6/2023 konaného dne 7.9. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Informace o škola ve Vidově
 3. Územní plan
 4. Věcné břemeno na obecní pozemky

 

K bodu 2:

Obecní zastupitelstvo se seznámilo s demografickou studií naší a okolních obcí, objednanou na základě záměru vybudování svazkové školy ve Vidově, která slouží i jako další podklad při rozhodování o záměru výstavby školy ve Vidově. Demografická studie má rosah od roku 2008 do roku 2038 a je zde patrný nárůst obyvatel ve všech okolních obcích. Pokračují přípravy záměru vybudování svazkové školy.

 

K bodu 3:

OZ schválilo svým usnesením č 2/2023 pořízení územně plánovací dokumentace. Pověřilo starostu vstoupit do jednání s Odborem územního plánování mag města Č.Budějovice a zahájit na základě návrhu zadání aktualizaci územního plánu. Pořízení územního plánu bude respektovat již současný stav bez dalšího významného rozšiřování zastavitelného území jak domy, tak popřípadě průmyslovou zástavbou.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi vstoupit v jednání a zahájit práce na Územním plánu.

 

K bodu 4:

OZ schválilo svým usnesením č 3/2023 na základě smlouvy o smlouvě budoucí č. CB-001040022581/007 zřízení věcného břemene pro vedení nového posíleného elektrického vedení NN po obecních pozemcích k nemovitostem Chadtů.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene.

 

 

V Borovnici dne 10.9.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  7/2023 konaného dne 2.11. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Prodej pozemku
 3. Vstup obce Roudné do svazku obcí Svazková škola Malše
 4. Vstup obce Doubravice do svazku obcí Svazková škola Malše
 5. Vodné 2024
 6. Různé

 

K bodu 2:

Obecní zastupitelstvo schválilo zveřejněný prodej obecního pozemku č.1504/9 o výměře 7m2 v katastru obce Borovnice za cenu 150,-Kč za m2 a to manželům Renatě a Petrovi Zborníkovým a Aleně a Václavu Říhovým. Cenu 1050,- Kč uhradí kupující při podpisu smlouvy

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat smlouvu.

 

K bodu 3:

Obecní zastupitelstvo  schválilo svým usnesením č 4/2023 vstup obce Roudné do našeho  dobrovolného svazku obcí Svazková škola MALŠE, se sídlem Vidov 51.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol:  

 

K bodu 4:

Obecní zastupitelstvo  schválilo svým usnesením č 5/2023 vstup obce Doubravice do našeho  dobrovolného svazku obcí Svazková škola MALŠE, se sídlem Vidov 51.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol:  

 

K bodu 5:

OZ vzalo na vědomí a schválilo předloženou cenovou kalkulaci ČeVaK a cena je o cca 2,-Kč navýšena oproti roku 2023 a činí pro rok 2024 za m3 vody 45,03 Kč.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol:  

 

 

 

 

K bodu 6:

 • Vánoční strom se bude rozsvěcet dne 25.11. v 17 hodin, spoluobčané jsou zváni, budou se tradičně při hudbě zpívat koledy, drobné občerstvení zajištěno.

 

 

V Borovnici dne 6.11.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  8/2023 konaného dne 7.12. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Sklenář, Chadt

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení rozpočtů
 3. Schválení darů
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo předložený návrh rozpočtu obce Borovnice na rok 2024 jako vyrovnaný a to v celkových příjmech 2 398 557,- a ve výdajích 2 398 557,-. Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2025 – 2028.

 

OZ schválilo návrh rozpočtu Pomalší na rok 2024 a to v celkových příjmech 953 180,- a ve výdajích 303 800,-. Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2025 – 2027.

 

OZ schválilo návrh rozpočtu Svazkové školy Malše na rok 2024 a to v celkových příjmech 9 216 000,- a ve výdajích 9 216 000,-. Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2025 – 2027.

 

K bodu 3:

Na základě žádosti Autis Centra o.p.s. České Budějovice OZ schválilo finanční dar ve výši 35 000,- Kč.

Na základě žádosti Preventu 99, Strakonice byl odsouhlasen každoroční finanční dar ve výši 2085,- Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol:  Starosta podepíše darovací smlouvy.

 

K bodu 4:

 • byly zahájeny přípravné práce k inventarizaci majetku, starosta jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda Josef Kobylka a členové Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář.

 

V Borovnici dne 11.12.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 


Zápisy OZ 2022

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2022 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  1/2022 konaného dne 25.1. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost o příspěvek p. Bošková
 3. Prodej pozemku

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 1:

Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním úkolů.

 

ítomní zastupitelé vzali na vědomí.

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Lenky Boškové o finanční výpomoc vzhledem k nešťastné události. OZ vzalo na vědomí uvedenou skutečnost a neštěstí v rodině a schválilo finanční příspěvek na dvě nezaopatřené děti v částce 100 000,- Kč.

 

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro dvě děti zesnulého občana Tomáše Boška.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi splnit schválené usnesení OZ a předat částku p. Boškové.

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej nově vytvořeného pozemku 910/18 o výměře 576m2 z původního pozemku 908/4 v majetku obce geometrickým plánem č. 413-314/2021. Prodej bude za cenu 150,-Kč za m2, tedy za 86400,- Kč a to majiteli sousedícího rekreačního objektu. Tento jej i nyní využívá jako přístup na jeho nemovitost.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu o převodu uvedeného pozemku.

V Borovnici dne 30.1.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2022 konaného dne 13.4.2022

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka 

Omluven:

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Oprava mostu do Mlýna
 5. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2021. Nebyly zjištěny chyby.

Závěrečný účet obce za rok 2021 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2021 bez výhrad.

Celkové příjmy byly v částce 3 049 666,45, výdaje v částce 2 207 934,84 Kč. Částka ve výši 591 932,01 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2021.

 Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

K bodu 4:

OZ schválilo opravu podemletých kamenných pilířů mostu do Mlýna v částce 98620,-  

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 5:

 • Obec poskytla dar škole Střížov v částce 10000,- Kč na pomocnou sílu v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny. Do této školy již chodí několik dětí z Ukrajiny.
 • Obec poskytne dar Lince bezpečí a to jako každý rok v částce 2000,- Kč
 • OZ vzalo na vědomí plán financování vodovodů na roky 2022 – 2031 vypracovaným společností ČeVaK.

 

 

 

V Borovnici dne 15.4.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2022 konaného dne 5.5.2022

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka  

Omluven:

Ověřovatelé zápisu: Jackov Bartošová a Chadt

 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Stanovení počtu zastupitelů
 3. Komunální volby 2022
 4. Prodej pozemků

 

K bodu 2:

OZ stanovilo pro komunální volby v září 2022 počet volených členů do obecního zastupitelstva Borovnice v počtu pět, tak jako v předešlých volebních obdobích.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 3:

OZ stanovilo počet členů volební komise na komunální volby v září 2022 a to zapisovatel a 3 členové komise.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo zveřejněný prodej pozemků  903/8 a o výměře 351 m2 a st 243 o výměře 9 m2. Cenu stanovilo za m2 160,- Kč tedy celkem 57600,- Kč. Kupující bude majitel sousedního pozemku manželé Ivana a Jakub Randákovi.

OZ ukládá starostovi sepsat kupní smlouvu.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

 

V Borovnici dne 6.5.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  4/2022 konaného dne 2.6. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Černé stavby v obecním lese
 3. Dětský den
 4. Různé

 

K bodu 2 :

OZ uložilo starostovi oslovit majitele rekreačních objektů v obecním lese a projednat s nimi zábor obecního lesa a staveb tak aby došlo k zmapování používání  prostor obecního lesa. Dále dle skutečného šetření bude s nimi  projednáno další řešení používání obecního pozemku.

Termín 30.6.2022.

 

K bodu 3:

Program dětského dne dne 2.7.2022 započne dopoledne na dětském dopravním hřišti v Borovanech. Cesta tam i zpět je možná hromadně vlakem.  V 15 hodin opět přijede divadelník s pohádkou pro děti. Občerstvení pro děti zajištěno, večer u ohně tradičně volná zábava.

 

K bodu 4:

 • Starosta vyzve p. Zdrhovou k nápravě a zabezpečení padávající omítky na obecní cestu.

 

V Borovnici dne 8.5.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  5/2022 konaného dne 8.9. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Ukončení pozemkových úprav
 3. Program podpory občanům od Jihočeského kraje
 4. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s ukončením komlexních pozemkových úprav a změnou pozemků ve vlastnictví obce.

 

K bodu 3:

 Starosta přednesl zamýšlenou a připravenou finanční podporu  od Jihočeského kraje občanům. Podrobnosti jsou zveřejněny na internetovývh stránkách obce a kraje.

 

K bodu 4:

 • Proběhlo jednání starostů okolních obcí na jih od Českých Budějovic a projednával se návrn na otevření nové školy pro děti z naší lokality, nedaří se umístnit všechny děti do škol v dosahu autobusových linek v Českých Budějovicích a toto by bylo vhodné řešení. Škola by byla ve Vidově v místě stare vodárny.
 • Svoz dovních odpadů bude v sobotu 8.10.od 11 hodin.

 

 

V Borovnici dne 14.9.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  6/2022 konaného dne 17.10. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Volba starosty, místostarosty a předsedů komisí
 3. Prodej pozemku
 4. Příprava rozpočtu 2023
 5. Různé

 

 

K bodu 2:

Nově zvolené OZ složilo slib.

  Svým schváleným usnesením č.1/2022 o volbě neuvolněného starosty, místostarosty a předsedů výborů rozhodlo o veřejném hlasování pro jednotlivé funkce.

 

Starostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Miroslav Troup, bytem Borovnice 42.

 

Místostarostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Martin Chadt, bytem Borovnice  16.

 

Předsedou  kontrolního výboru byl pěti hlasy zvolen - všichni pro

                                   Saša Sklenář, bytem Borovnice  21.

 

Předsedou finačního  výboru byl pěti  hlasy zvolen -  všichni pro

                                    Josef  Kobylka, bytem Borovnice 32.

 

Dále byl ustanoven   počet členů  ve výborech z nichž každý bude mít  spolu s předsedou tři členy a zvoleni jednohlasně byli  .

Kontrolní: Jackov Bartošová,  Kobylka + předseda Sklenář.

Finanční:  Jackov Bartošová, Sklenář + předseda Kobylka.

 

OZ schválilo výši odměn zastupitelům.

Všichni zastupitelé  budou  odměňováni  jako neuvolnění viz výše odměn. Odměny budou sčítány pouze u předsedů a členů výborů.

Starosta                            12888,-

Místostarosta                      5433,-

Předseda, člen výboru        1453,-

 

 

 

 

 

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo zveřejněný prodej nově vytvořených pozemků  1672/2 o výměře 49 m2 a 1672/3 o výměře 7 m2. Cenu stanovilo za m2 200,- Kč tedy celkem 11200,- Kč. Kupující bude majitel sousedního pozemku p. Vodička.

OZ ukládá starostovi sepsat kupní smlouvu.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ projednalo možnosti a přípravu rozpočtu na rok 2023, k tomuto tématu se ještě vrátí v následujícím zasedání.

 

K bodu 5:

 • Okresní soud hledá přísedící k Okresnímu soudu z řad občanů. Počet přísedících není v současné době naplněn. Případní zájemci se ohlásí starostovi a další informace poskytne paní Šárka Pecková z Okresního soudu v Č.Budějovicích na tel 386 112 103.
 • Předpokládané setkání Borovnic je v roce 2023 plánováno do Borovnice u Žďáru nad Sázavou a to v termínu 24.6.2023.
 • Příprava lednových prezidentských voleb.

 

 

 

V Borovnici dne 21.10.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  7/2022 konaného dne 1.12. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Chadt, Jackov Bartošová

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočet 2023
 3. Nájemné chaty
 4. Vodné 2023, odpady, poplatek pes
 5. Volba nového místostarosty
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo předložený návrh rozpočtu 2023 a pozměnilo ještě některé kapitoly v návrhu a odsouhlasilo rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný v částce na příjmech a výdajích 2 398 557,-Kč.

Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2024 – 2027.

Rozpočet Pomalší byl schválen v částce na straně příjmů ve výši 600 070,- a výdajích 315 800,-Kč

Hlasování o rozpočtech: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 3:

Kontrolou využívání ploch okolo rekreačních objektů v obecním lese se přímo v terénu a na místě seznámili zastupitelé, pořídila se z místa fotodokumentace a majitelům bude zaslána nová příloha ke smlouvě na rok 2023.  Zastupitelé souhlasili s finanční částkou u jednotlivých objektů. Cena je 20,-Kč za m2 a odvíjí se od velikosti užívaného pozemku.

Hlasování o předložených částkách: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

Vodné na rok 2023 bylo odsouhlaseno dle předložené kalkulace a bude v roce 2023 činit 43,79 Kč což je nárůst o cca 3,50 Kč proti roku 2022. Pevná částka za vodoměr se nemění a činí 408,-Kč

Odpady budou mít za rok 2022 občané opět zdarma a jen je zapotřebí připomenout řádné třídění vybíraných odpadů.

Poplatek za psa zůstává i nadále na rok 2023 v částce 50,- Kč

 

 Hlasování : Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

 

 

 

K bodu 4:

Bylo hlasováno o novém místostarostovi obce.

Nový místostarosta bude od 1.1.2023  pan Josef Kobylka a předseda finančního výboru bude p. Martin Chadt.

Hlasování  : Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

K bodu 6:

 • byly zahájeny přípravné práce k inventarizaci majetku
 • byla jmenována volební komise na prezidentské volby
 • v rámci projektu pozemkových úprav bylo zažádáno o realizaci cesty vedoucí od křížku, křižovatky Borovnice-Nedabyle-Nová Ves do Heřmaně.
 • byl schválen příspěvek Preventu v částce 1902,-Kč
 • k žádosti TJ Nová Ves o finanční příspěvek bylo vyhověno a odsouhlaseno 10000,-

 

 

V Borovnici dne 5.12.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu

 


Zápisy OZ 2021

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2021 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2021 konaného dne 28.1.2021

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za popelnice rok 2020
 3. Poplatek za psa
 4. Dodatek na svoz odpadů
 5. Vyhláška na systém odpadového hospodářství obce
 6. Různé

 

K bodu 2:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2020 nebude od občanů Borovnice vybírán, veškeré náklady v částce 132 tisíc zaplatí obec.  

 

K bodu 3.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši i na rok 2021 a to v částce 50,- Kč

 

K bodu 4:

OZ schválilo dodatek ke smlouvě na svoz odpadů se svozovou firmou Marius Pedersen na rok 2021

 

K bodu 5:

OZ svým usnesením č 1/2021 schválilo novou vyhlášku na systém odpadového hospodářství. Tímto se ruší Vyhláška o nakládání s odpady vydaná 1.4.2015.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2021 konaného dne 25.3.2021

 

Přítomni: Troup,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář, Kobylka 

Omluven: 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Pozemkové úpravy
 5. Žádost o změnu územního plánu
 6. Různé

 

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2020. Nebyly zjištěny chyby.

Závěrečný účet obce za rok 2020 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2020 bez výhrad.

Celkové příjmy byly v částce 2 623 917,- výdaje v částce 3 167 947,59 Kč. Částka   ve výši 257 294,25 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2020.

 

K bodu 4:

OZ schválilo předložený plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastru naší obce.

 

K bodu 5:

OZ zamítlo návrh žadatele p. Davida Mazáka na změnu územního plánu. Změna by se měla dotýkat výstavby 3 bytových patrových domů v západní lokalitě od zastavěného území obce na pozemku č 777. OZ zamítlo výstavbu bytových domů a nejsou zde ani připraveny jednotlivými majiteli pozemků potřebné sítě.

 

 K bodu 6:

Ke každoročnímu hlášení o majetkové a provozní kanalizaci je nově požadováno povolení na vypouštění vod i od kraje a k tomu je zapotřebí mít i odborného zástupce. Zřejmě tento zástupce bude mít „přínos pro vyčištění odpadní vody“, bude si účtovat částku 1200,- měsíčně. Toto dosud být nemuselo.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2021 konaného dne 13.5.2021

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka 

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost Linky bezpečí
 3. Příspěvek COVID

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo finanční příspěvek Lince bezpečí v částce 2000,-

 

K bodu 3:

 

OZ zvažuje poskytnout finanční příspěvek našim občanům na zmírnění finančních výdajů spojených s touto nemocí a omezujícím opatřením vydávaných vládou. Finanční příspěvek v částce 5000,- Kč již část občanů obdržela nařízením vlády a další se pro ně připravuje. Dle našeho názoru mají nárok i další skupiny občanů, například děti a jejich rodiny, kterým vzrostly životní náklady třeba nákupem techniky na absolvování distanční docházky do školy a i další občané měli buď propad ve své mzdě nebo další vícenáklady na své podnikání. Bude proveden průzkum  jaký je zájem o nějakou formu podpory mezi našimi občany. Důležité je, že si na tento příspěvek nebude brát obec na rozdíl od státu žádnou půjčku.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..,

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  4/2021 konaného dne 8. 7. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 • Kontrola úkolů z minulého zasedání
 • Finanční pomoc po hurikánu na Moravu
 • Oprava mostu do mlýna
 • Prodej ideální ½ vlastnictví pozemku parc.č. 624/37 k.ú. Borovnice u Českých Budějovic, obec Borovnice
 • Zamítnutí návrhu na změnu ÚP na pozemku parc. č. 624/31 a 624/32 v katastrálním území Borovnice u Českých Budějovic, obec Borovnice
 • íspěvek pro občany obce na COVID

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 1:

Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním úkolů.

 

ítomní zastupitelé vzali na vědomí.

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele, že obec poslala obci Hrušky na Moravě 70 000,- Kč jako výpomoc pro občany této obce v souvislosti s hurikánem, který zde poničil majetky občanů uvedené obce.

 

K bodu 3:

Starosta předložil návrh na dodavatele opravy pilířů druhého mostu do mlýna provede firma p. Hirsche z Nedabyle, na opravu dohlédne místostarosta.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy mostu firmou p. Hirsche z Nedabyle.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá místostarostovi zrealizovat opravu mostu dle usnesení

 

K bodu 4:

Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkami zájemců o koupi ideální ½ vlastnictví pozemku parc.č. 624/37 v katastrálním území Borovnice u Českých Budějovic, obec Borovnice. Záměr prodeje byl zveřejněn v období od 22.4.2021 do 10.5.2021. Zájemci o pozemek byli tři, první zájemce nabídl cenu 100,-Kč za m2, což bylo málo, druhý a třetí zájemce nabídl respektovat cenu dle znaleckého posudku. Druhý zájemce nemá k této lokalitě žádné majetkové vazby, a tudíž není důvod mu tento pozemek prodávat. Třetí zájemce (pan ZdeněkVölfl) zájemce předmětný pozemek i v současné době používá jako přístup ke své nemovitosti.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje prodej ideální ½ vlastnictví pozemku parc. č. 624/37 v katastrálním území Borovnice u Českých Budějovic, obec Borovnice,  panu Zdeňkovi Völflovi, za cenu dle vypracovaného znaleckého posudku tedy za 45 000 Kč,-.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zrealizovat prodej pozemku dle usnesení.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí paní Nicoly Juhaszové o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 624/31 a 624/32 v katastrálním území Borovnice u Českých Budějovic,  obec Borovnice na stavební parcelu.

Usnesení:

Obecní zastupitelstvo jednohlasně zamítlo požadovanou změnu UP, pozemek se mimo jiné nachází v těsné blízkosti rekreační oblasti, kde zastupitelstvo další výstavbu chat a domů zamítlo.

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi informovat žadatelku o zamítnutí

 

K bodu 6:

Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že do 31.8.2021 mohou občané obce Borovnice písemně zažádat o finanční příspěvek na zmírnění vynaložených nákladů s epidemií COVID. Žádost je ke stažení na stránkách obce, popřípadě u starosty. Samotný příspěvek se následně bude vyplácet po schválení výše příspěvku zastupitelstvem a po uzavření smlouvy se žadatelem.

ítomní zastupitelé vzali na vědomí a jednohlasně odsouhlasili.

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zveřejnit uvedené informace.

 

V Borovnici dne

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  5/2021 konaného dne 9. 9. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Chadt, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení finančního příspěvku na COVID
 3. Oprava křižovatky u Nové Vsi
 4. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil zastupitelstvo s došlými žádostmi o finanční příspěvek z důvodu epidemie COVID. Navrhl 5000,- Kč pro občana Borovnice.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zveřejnit uvedené informace a zajistit vyplacení příspěvku do konce října 2021.

 

K bodu 3:

Starosta předložil návrh na dodavatele opravy křižovatky u Nové Vsi, kde je prováděna celková oprava komunikace vedoucí k nádraží. Firma Staving nabídla cenu 103 312 Kč

Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy křižovatky novou asfaltovou vrstvou firmou Staving.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit opravu křižovatky.

 

K bodu 4:

 • Svozový den nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude dne 16.10.2021 od 11,00

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  6/2021 konaného dne 7. 10. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Chadt

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příprava rozpočtu
 3. Příspěvek škole Střížov
 4. Příspěvek Prevent

 

K bodu 2:

Zastupitelé projednali a prodiskutovali záměry investování a přípravy rozpočtu na rok 2022.

 

K bodu 3:

Starosta předložil návrh žádosti školy Střížov na finanční podporu na obnovu vybavení zařízení školy a nákup pomůcek. Návrh příspěvku 28000,- Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit sepsání smlouvy a převod finanční částky.

 

K bodu 4:

Starosta předložil návrh žádosti Preventu 99 (zajišťuje odborné služby pro uživatele návikových látek ap.) na finanční podporu. Návrh příspěvku 1902,- Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit sepsání smlouvy a převod finanční částky.

 

 

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  7/2021 konaného dne 4.11. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Troup, Kobylka

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení prodeje pozemku

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej nově vytvořeného pozemku 932/27 o výměře 331m2 z původního pozemku 932/17 v majetku obce geometrickým plánem č. 325/2021. Prodej bude za cenu 150,-Kč za m2, tedy za 49650,- Kč a to majiteli sousedícího rekreačního objektu. Tento jej i nyní využívá jako přístup na jeho nemovitost.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu o převodu uvedeného pozemku.

 

 

 

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  8/2021 konaného dne 2.12. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

Ověřovatelé zápisu: Chadt, Kobylka

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení příspěvku obci Hrušky
 3. Schválení rozpočtů
 4. Vodné na rok 2022
 5. Odpady 2022
 6. Různé

 

K bodu 2:

   Obecní zastupitelstvo doschválilo dar obci Hrušky jako pomoc po tornádu ve výši 70000,- Kč. Tímto je doplněn bod 2 ze 4. zasedání OZ ze dne 8.7.2021.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0.

K bodu 3:

   OZ schválilo předložený rozpočet obce Borovnice a to ve výši příjmů i výdajů 1 193 097,- Kč jako vyrovnaný. Dále schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2023 – 2026.

OZ schválilo předložený rozpočet Pomalší a to ve výši příjmů 600 070,-Kč  a  výdajů 425 500,- Kč. Dále schválilo rozpočtový výhled Pomalší na roky 2023 – 2025.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0.

K bodu 4:

   OZ schválilo předloženou kalkulaci ČeVaK na cenu vodného pro rok 2022 a to ve stejné výši jako v roce 2021. Cena se nezvedá, potřebné zvýšené náklady na provoz vodovodu jsou pokryty zvýšenou spotřebou svazku obcí.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0.

K bodu 5:

   OZ schválilo předložený dodatek č. 8 ke Smlouvě na svážení odpadů s Marius Pedersen  pro rok 2022. Cena se zvedá o zvýšené náklady jak na práci tak např. na pohonné hmoty.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0.

K bodu 6:

   Zastupitelé probrali možnost dotačního programu na výsadbu alejí stromů na možných plochách v našem katastru. Zastupitelé se shodli, že místo dotačního programu by bylo i možné řešení zakoupení stromů obcí a jejich výsadba samotnými občany. Případné pozemky pro výsadbu nejsou obecní a je nutný souhlas jejich majitelů. Případné možné plochy pro výsadbu stromů mohou občané hlásit zastupitelům.

 

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:


Zápisy OZ 2020

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2020 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2020 konaného dne 23.1.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za popelnice rok 2019
 3. Poplatek za psa
 4. Změnu ÚP
 5. Oprava cesty pod Sklenářů
 6. Různé

 

K bodu 2:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2019  nebude od občanů Borovnice vybírán, veškeré náklady v částce 116 tisíc zaplatí obec. V přepočtu na 1 popelovou nádobu se platí cca 2600,- na občana pak cca 900,- Kč.

 

K bodu 3.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši i na rok 2020 a to v částce 50,- Kč

 

K bodu 4:

Do roku 2023 bychom měli mít aktualizovaný Územní plán Borovnice. OZ se usneslo na pořízení aktualizace a požádá mag. města Č.Budějovice o jeho vypracování.

 

K bodu 5:

Byla podepsána smlouva na dar pozemku obci č.p. 1502/5 a 1502/6 soužící jako přístupová komunikace ke 3 nemovitostem.

Na těchto pozemcích obec opraví povrchy dlažbou a OZ odsouhlasilo částku na opravu 210 tis pro fy JEEZ. Oprava vzhledem k mírné zimě započne v únoru.

 

K bodu 6:

 Obnova - vysázení obecního lesa postiženého kůrovcem bude zadána, sadba je dle doporučení hajného borovice a dub. Případní zájemci o sázení sazenek se mohou hlásit u starosty, Platba na dohodu o provedení práce.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2020 konaného dne 12.3.2020

 

Přítomni: Troup,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven: Kobylka  

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Rozšíření zpevněné plochy cesty 1502/5 a 1502/6 pod Sklenářů
 5. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2019. Byla přijatá opatření k napravení 1 chyby.

Závěrečný účet obce za rok 2019 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2019 bez výhrad.

Celkové příjmy byly v částce 2 833 427,76, výdaje v částce 1 872 803,93 Kč. Částka na BÚ ve výši 802 658,19 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2019.

 

K bodu 4:

OZ schválilo na základě požadavků občanů rozšíření plánovaného zpevnění dlažbou pozemků 1502/5 a 1502/6 soužící jako přístupová komunikace v částce do 210 tisíc.

 

K bodu 5:

 • 23.3. – 19.4.2020 bude uzavřena z důvodu stavby dálnice a prací s tím spojených silnice Roudné – Plav a jedna ze tří objízdných tras vede i přes naši obec.
 • Od 20.4.2020 do cca října 2020 bude uzavřená silnice v Nové Vsi směrem na Strážkovice. Uzavírka je a silnice bude neprůjezdná od prvního vjezdu do Nové Vsi od Nedabyle po pravé straně až po most přes Zborovský potok. Objízdné trasy se řeší a zatím nejsou upřesněné. Při této uzávěrce se budou provádět obdobné práce se silničním tělesem jako u nás v Borovnici před 2 roky.
 • Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude dne 25.4.2020 v době 12:20 -12:35 hodin.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2020 konaného dne 14.5.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Komplexní pozemkové úpravy
 3. Podpora Linky bezpečí
 4. Koupě malého stanu a grilu
 5. Oprava 60 m komunikace u Nové Vsi pod domem p. Kotka
 6. Situace s odpady u sběrných nádob
 7. Dopravní situace přes naší obec v době uzávěrky Nové Vsi

 

K bodu 2:

OZ schválilo předložený plán společných zařízení – cest, zhotovitelem této dokumentace pověřeným řešením komplexních pozemkových úprav našeho katastru.

 

K bodu 3:

Zastupitelstvo schválilo dar Lince bezpečí v částce 2000,- Kč

 

K bodu 4:

Zastupitelstvo schválilo koupi menšího stanu a většího grilu ke konání společných akcí občanů Borovnice. Gril se půjčuje za úplatu a doprava na místo také stojí úsilí a čas. Tímto se to zjednoduší a věříme jako zastupitelé, že se budeme ve velkém počtu i nadále na těchto akcích setkávat.

 

K bodu 5:

Byly osloveny 3 firmy na opravu a zpevnění obecní komunikace u Nové Vsi vedoucí k několika nově postaveným domům. Nejnižší nabídku 462624,- Kč dala firma JEZZ, opravovala již v obci chodníky, naposledy pod Sklenářů a kolem silnice k Hlaváčům. OZ schválilo tuto cenu za opravu.

 

K bodu 6:

Nepěkná situace kolem kontejnerů na odpad vznikající hlavně z většího pohybu aut po objízdné trase vedoucí naší obcí a zbavování se zde odpadu, bude nejspíše řešena vybudováním zděného, zabezpečeného, uzamčeného místa těchto nádob, s přístupem jen pro místní občany. Tímto by se mělo zamezit ukládání odpadů občanů jen projíždějících naší obcí. Tento problém vzniká všeobecně všude tam, kde jsou veřejně přístupná místa k jejich ukládání a i ostatní obce se tomuto brání budováním zabezpečených sběrných míst nebo jejich umístněním, ne na tak exponovaná místa.

 

 

 

 

 

 

K bodu 7:

Starosta seznámil zastupitele s podanou námitkou na krajský úřad, mag města ČB a dopravní Policii, kteří se podíleli na řešení objízdné trasy  po dobu uzavírky silnice v Nové Vsi. Pro nás je to nevyhovující řešení této objízdné trasy, ke kterému nebyl ani nikdo z nás při projednávání přizván.

Řidiči jízdou trasou přes obec nedodržují předepsanou rychlost a byla zde již jedna dopravní nehoda. Starosta věří, že se podaří se zúčastněnými domluvit řešení ke zklidnění jízdy některých řidičů a nebude se podávat oficiální stížnost na krajský úřad.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2020 konaného dne 1.6.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Místo s kontejnery na sběr odpadů

 

 

K bodu 2:

Vzhledem k nárůstu dopravy během uzávěrek silnic v našem okolí a tím i spojeným značným vhazováním odpadů občanů projíždějících naší obcí do našich kontejnerů OZ rozhodlo o stavebním uzavření těchto prostorů s možným přístupem jen pro občany Borovnice. Stavební úpravy provede firma JEZZ v co nebližším termínu začátkem června 2020 za cenu 300 tis.

Tímto bychom měli mít již před prázdninami a hlavním náporem odkládání odpadků projíždějících obyvatel již naše odpadové kontejnery pod kontrolou bez hromad odpadků.

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2020 konaného dne 3.9.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pozemkové úpravy
 3. Dopis od p. Kvačkové se žádostí o změnu Územního plánu
 4. Schválení prodeje obecního pozemku
 5. Darovací smlouva Českému svazu včelařů ZO Nová Ves
 6. Volby

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s konáním veřejného projednávání pozemkových úprav ze dne 22.7.2020. Všichni oslovení se dostavili k projednání v hojném počtu a kladně kvitovali probíhající navržené pozemkové úpravy. Jediný p. Kvaček osobně zastupující p. Kvačkovou předložil zamítavé stanovisko k jakýmkoliv pozemkovým úpravám na jejich pozemcích. Na místě jej k vzetí zpět zamítavého stanoviska nepřesvědčil referent Pozemkového úřadu zpracovávající agendu, firma provádějící úpravy, osobně přítomný vedoucí Pozemkového úřadu České Budějovice a ani další zájemci o provedení pozemkových úprav včetně starosty obce. P. Kvaček si snad ještě vezme čas na rozmyšlení. Tento jeho zamítavý krok bude mít za následek „pouze“ to, že se pozemkové úpravy o nějaký čas prodlouží, což všichni přítomní velmi nelibě komentovali.

 

K bodu 3:

Starosta seznámil OZ s dopisem p. Kvačkové ohledně žádosti o změnu ÚP obce týkající se jejich pozemků. Starosta jí dopisem zašle odpověď na zaslané dotazy.

 

K bodu 4:

OZ schválilo prodej části pozemku 624/37 tak aby zde vznikl novým geom plánem přístup k nemovitostem. Cena bude stanovena po schválení dělení tohoto pozemku mag. města České Budějovice a po vyhotovení geom. plánu.

 

K bodu 5:

OZ schválilo darovací smlouvu ZO ČSV Nová Ves v částce 2500,- Kč na nákup léčiv včelstev a nákup včelích matek. Částka bude zaslána na účet svazu.

 

K bodu :

Starosta ustanovil volební komisi pro říjnové volby do zastupitelstva kraje.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2020 konaného dne 5.11.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příprava rozpočtu
 3. Oprava kanalizace
 4. Dělení pozemků 624/37
 5. Pozemkové úpravy
 6. Návrh ceny vodného rok 2021
 7. Plán investic vodovodu na rok 2021

 

K bodu 2:

OZ projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2021. Budu zveřejněn.

 

K bodu 3:

Na západní části obce kolem komunikace je nejspíš propadlá kanalizace sbírající dešťovou vodu z polí, bude provedena lokalizace propadnutí a případná oprava.

 

K bodu 4:

Byl udělen souhlas s dělením pozemků 624/37. Jedná se o pozemek v polovičním majetku obce v chatové oblasti.

 

K bodu 5:

V říjnu pokračovalo jednání s majiteli pozemků ohledně komplexních pozemkových úprav. Podle informací od provádějící firmy probíhá ke spokojenosti majitelů pozemků a k zdárnému ukončení.

 

K bodu 6:

OZ neschválilo návrh ceny vodného na rok 2021, došlo k navýšení o 0,44,- Kč. Odůvodnění je, že ČeVaK bere spodní vodu z naší oblasti a drtivá většina odteče do Č.Budějovic. V našem okolí se pak objevují vysychající studně. Požadujeme jako kompenzaci za úbytek spodní vody vodu levnější.

 

K bodu 7:

OZ vzalo na vědomí plán obnovy vodovodu vypracovaný jeho správcem ČeVaK.

 

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2020 konaného dne 3.12.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Dodatek ke smlouvě na svoz odpadů
 3. Odměna starosta
 4. Schválení rozpočtů
 5. Schválení ceny vodného na rok 2021
 6. Územní plán změna 4
 7. Prodej pozemku
 8. Různé

 

 

 

K bodu 2:

OZ schválilo navýšení poplatků za svoz odpadů na rok 2021 firmou Marius Pedersen uzavřením Dodatku ke smlouvě.

 

K bodu 3:

Novelizovaným  nařízením vlády ČR je stanovena odměna starostovi od 1.1.2020 na částku 12888,-Kč. Odměna bude doplacena v měsíci prosinec 2020.

 

K bodu 4:

OZ schválilo rozpočet obce 2021 jako vyrovnaný v částce 1 193 097,- Kč. Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2022 -2025.

OZ schválilo rozpočet Pomalší na rok 2021 v částce 437 500,- Kč jako vyrovnaný. Dále schválilo rozpočtový výhled Pomalší na roky 2022– 2024.

 

K bodu 5:

OZ schválilo navýšení vodného na rok 2021 firmou ČeVak spravující obecní vodovod o 44 haléřů na 40,07 Kč za m3.

 

K bodu 6:

Přestože  platnost územního plánu naší obce končí v roce 2025 byla již vydána mag města, který zde vykonává působnost, veřejná vyhláška k návrhu zadání územního plánu. Je tím zde zajištěn dostatečný prostor pro novelizaci.

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 7:

OZ stanovilo cenu na již schválený prodej pozemku 624/37( z jednání OZ dne  3.9.2020), kde byla nově geom. plánem 396-001050/2020 oddělena část 624/62 v ve výměře 173m2. Obec je majitelem ideální ½ pozemku a bude tudíž odprodán podíl ve výměře 86 m2 za cenu 8600,-Kč. Tento pozemek slouží k přístupu k rekreačním nemovitostem a vytýčení a prodej pozemku 624/62 probíhá hlavně z důvodu zachování rovného přístupu k těmto nemovitostem.

 

 

K bodu 8:

 • OZ vyhovělo žádosti o příspěvek 1902,- Kč  Preventu 99, který zajišťuje odborné služby pro uživatele návykových látek.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2020 konaného dne 10.12.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Doplnění zápisu č.2. ze dne 12.3.2020

 

K bodu 2:

 

OZ bere na vědomí doplnění - revokaci bodu 2 jednání OZ č 2 ze dne 12.3. a doplňuje, že bere na vědomí 2 chyby ze zápisu z přezkumu hospodaření a to v ustanovení § 10 odst.3 písm. c) zákona č. 420/2004 Sb:

 • Nebyla v řádném termínu podána na krajský úřad písemná informace o napravení chyb z přezkumu hospodaření za rok 2018 do 15 dnů od projednání závěrečného účtu.
 • Závěrečný účet za rok 2018 neobsahoval stanovené náležitosti – údaje o hospodaření dalších osob (tj. komu a kolik obec poskytla finančních příspěvků).

 

Přijatá opatření k zjištěným nedostatkům:

 • Zpráva o napravení chyb za rok 2019 bude krajskému úřadu zaslána do 15 dnů od schválení závěrečného účtu. Kontrolou bylo zjištěno, že náprava byla provedena.
 • Závěrečný účet za rok 2019 bude obsahovat u údaje o hospodaření dalších osob.

Překontrolováním schváleného závěrečného účtu za rok 2019 bylo zjištěno, že je uveden soupis o hospodaření dalších osob - náprava byla provedena.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

 

 

 


Zápisy OZ 2019

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2019 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2019 konaného dne 22.1.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za popelnice rok 2018
 3. Poplatek za psa
 4. Žádost o změnu ÚP
 5. Rekonstrukce hřiště u mostu

 

K bodu 2:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2018 nebude od občanů Borovnice vybírán, veškeré náklady v částce 105 tisíc zaplatí obec.

 

K bodu 3.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši i na rok 2019 a to v částce 50,- Kč

 

K bodu 4:

Na  žádost o změnu Územního plánu Borovnice v lokalitě u Nové Vsi na vybudování pečovatelského domu (nebo penzionu) na pozemku 568/12 v KÚ Borovnice se OZ vyjádřilo jednohlasně zamítavě.

 

K bodu 5:

Rekonstrukce hřiště u mostu byla z důvodu finanční náročnosti a nemožnosti prozatím čerpat nějakou formou dotaci zatím odložena. K návrhu se vrátíme po majetkovém vypořádání pozemků pod hřištěm během probíhajících pozemkových úprav.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2019 konaného dne 7.3.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost o prodej pozemku
 3. Různé

 

K bodu 2:

OZ projednalo žádost p. Peška o prodej pozemku v majetku obce č. 243  pod  nemovitostí 197/1.  Usneslo se, že prodej schválí i se sousedním pozemkem č.903/8, který p. Pešek užívá. Další varianta je nájemní smlouva.

 

K bodu3:

 

- Volby do EP – byla jmenována volební komise

- zpráva o bezp. situaci od Policie Boršov – popsán celý okrsek od Roudného po Novou Ves a bylo řešeno 15 tresných činů z toho objasněno 13 a přestupků 180 z toho vyřešeno 152.

- projednána zpráva setkání starostů s vedením kraje. Za pozornost lze označit, že na letiště jde opět fin částka cca 370mil Kč a např na opravu silnic které používají všichni občané kraje jen 500mil.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2019 konaného dne 4.4.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2018. Byl zjištěn jeden nedostatek.

                                                                                       

Závěrečný účet obce za rok 2018 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2018 bez výhrad.

 

Celkové příjmy byly v částce 2 568 349,87,  výdaje v částce 2 673 150,49 Kč. Částka na BÚ ve výši 10 239,26  Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 5:

 

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2018.

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2019 konaného dne 2.5.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Prodej pozemku
 3. Změna hranic katastru obce
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej nově odděleného pozemku č 932/26 o výměře 51m2 z původní parcely 932/17. Celková částka činí 9180, Kč

 

K bodu 3:

 

OZ schválilo změnu hranic katastru obce Borovnice dle předložených podkladů při prováděných pozemkových úpravách naší obce a to z obce Nedabyle na obec Borovnice KN parcelu 368/3 o výměře 641m2 a z obce Borovnice na obec Heřmaň stavební parcelu 208 o výměře 5m2.

 

K bodu 4:

 • Žádosti  Linky bezpečí o malý finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč obec vyhoví.

 

 • Žádosti paní Lenky Vaňkové o prodej zbylého zimního posypového materiálu rovněž OZ vyslovilo souhlas.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2019 konaného dne 6.6.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová,  Sklenář

Omluven: Chadt

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Prodej pozemku
 3. Darování pozemku obci
 4. Různé

 

 

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej nově odděleného pozemku č 908/4a o výměře 40m2 z původní parcely 908/4, 908/7c o výměře 1m2 z parcely 908/7 a 932/20 o výměře 27m2. Vše dle geom plánu č 375-37/2019. Celková částka za součet všech prodávaných pozemků o výměře 68m2 činí 12240,- Kč, tj. 180,- Kč za m2.

 

K bodu 3:

OZ schválilo dar pozemků obci a to parcel 1502/5 o výměře 340m2  a 1502/6 o výměře 60m2 ze strany manželů Rudolfa a Marty Beníškových. Jedná se o pozemek, který je dnes využíván jako přístupová cesta k nemovitostem p. Sklenáře, k Hoďánkům a Paukovičům. V příštím roce by se tyto dnešní stávající komunikace zpevnily.

 

K bodu4:

 

 • Odjezd na setkání Borovnic dne 15.6. do Borovnice u Rychnova bude ve 3,30 z naší obce.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2019 konaného dne 5.9.2019

 

Přítomni: Troup,  Chadt,  Kobylka,  Jackov Bartošová,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Oprava mostu
 3. Oprava silnic
 4. Různé

 

 

K bodu 2:

Vzhledem k narušení stářím dřevěné mostovky na 1. mostu do Mlýna bude tato vyměněna za impregnované trámy.

 

 

K bodu 3:

Praskliny vozovky na obecních cestách budou opraveny asfaltovým postřikem.

 

K bodu 4:

Svozový den nadměrných odpadů bude dne 5.10. v sobotu od 8,45 – 8,55 hodin.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2019 konaného dne 8.11.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt

Omluven: Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Aktualizace plánu investic vodovodu
 3. Cena vodného
 4. Oprava mostu
 5. Odpady a kompostéry
 6. Rozpočet
 7. Různé

 

K bodu 2:

OZ se seznámilo a schválilo předložený plán investic společností ČEVAK na obecní vodovod.

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo kalkulaci a návrh ceny vodného na rok 2020. V návaznosti na změnu DPH na vodné od 1.5.2020 se cena v roce  2020 o cca 30 haléřů sníží.

 

K bodu 4.

V jarních měsících budou dodány již nyní objednané, nařezané a po částečném vyschnutí na jaře naimpregnované trámy na opravu mostovky prvního mostu do Mlýna. Samotná výměna trámů byla objednána u p. Kubíka.

 

K bodu 5:

Od 6.1. 2020 se mění svozový den komunálního odpadu na pondělí.

Dále od 1.1.2020 se mění cena skládkování odpadu v poměru na vytříděný odpad. Jednoduše lze uvést, čím méně se vytřídí, tím více se v poměru za uložení na skládku zaplatí a naopak, čím více se v obci vytřídí tím méně se zaplatí za uložení na skládku.

 Dále bude na sběrném místě tříděných odpadů nový kontejner na uložení odpadních fritovacích olejů z kuchyní a bude se zde moci odkládat např v PET lahvích. Další kontejner bude na odložení čistého obnošeného šatstva.

 Bylo opět na obec dodáno několik plastových nádob na BIO odpad pro jednotlivé domácnosti a kdo má zájem se přihlásí u starosty. Jsou na smlouvu na půjčení po dobu 5 let a poté se stávají osobním majetkem uživatele. Tyto kontejnery nahrazují hnědé popelnice, které v některých obcích vidíte.  

 

K bodu 6:

OZ se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2020. Finančních prostředků má obec dostatek.

 

 

 

 

K bodu 7:

 • Žádost o změnu ÚP na pozemky č. 624/5 a 624/31 v našem katastru pro stavbu domu byla zatím z důvodu nemožnosti napojení na přístupovou komunikaci zamítnuta.
 • Odprodej zbylé použité dlažby po opravě obecního chodníku OZ odsouhlasilo p. Milanu Troupovi za 500,- Kč.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2019 konaného dne 5.12.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt

Omluven: Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení dodatku na svoz odpadů na rok 2020
 3. Odměna starosta
 4. Schválení rozpočtů 2020 a rozpočtového výhledu
 5. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo navýšení poplatků za svoz odpadů na rok 2020 firmou Marius Pedersen uzavřením Dodatku ke smlouvě.

 

K bodu 3:

Dílčí přezkum hospodaření zjistil že starosta nepobírá zákonem danou odměnu a ta je stanovena od 1.1.2019 na částku 11717,-Kč. Odměna bude doplacena za měsíc prosinec.

 

K bodu 4:

OZ schválilo rozpočet obce 2020 jako vyrovnaný v částce 1 193 097,- Kč. Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2020 -2025.

OZ schválilo rozpočet Pomalší na rok 2020 v částce 437 500,- Kč jako vyrovnaný. Dále schválilo rozpočtový výhled Pomalší na roky 2021 – 2023.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil OZ s dílčím přezkumem hospodaření obce.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 


Zápisy OZ 2018

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2018 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2018 konaného dne 18.1.2018

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Dopis od p. Kvačkové
 3. Setkání Borovnic
 4. Pronájem části obecní budovy
 5. Různé

 

K bodu 2:

 P. Kvačková napsala prostřednictvím JUDr. Jaroslava Ortmana výhradu ohledně stavebních oprav kaple. Bylo jí dopisem odpovězeno. Dále byla vyzvána k zabezpečení bývalé zemědělské váhy v jejím majetku.

 

K bodu 3:

Setkání občanů Borovnic se uskuteční dne 23.6. 2018 v Borovnici u Trutnova. Kdo bude mít z řad našich občanů zájem se této akce zúčastnit se přihlásí u p. Jackov Bartošové na    tel 725 921 519. Termín je do půlky března, tak abychom byli schopni nahlásit počet zájemců o setkání. Bude vybírána záloha na autobus v částce 200,- Kč, která bude v případě účasti vrácena.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo pronájem dvou místností v obecní budově současným uživatelům, viz příloha návrhu nájemní smlouvy.

 

K bodu 5:

Obec se odvolala proti navržené změně v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje mezi Borovnicí a Nedabylí. Návrh změny byl zveřejněn.

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2018 konaného dne 1.3.2018

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Změna ÚP žádost p. Štádler
 3. Výměna pozemků s krajem
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ opakovaně zamítlo žádost p. Štádlera o změnu ÚP na pozemku 771/3.

 

K bodu 3:

OZ souhlasí s navrženou výměnou pozemků okolo silnice III 15523 vedoucí obcí a to dle návrhu, kraj převede obci celkem 360m2 a obec kraji 14m2. Viz příloha

 

K bodu 4:

 • Bude provedena výměna oken a dveří na obecní budově
 • Zasílání  hromadných SMS přes operátora – zatím odloženo
 • Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude dne 7.4. ve 12 hodin

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2018 konaného dne 5.4.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven: Kobylka

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Nabídky na opravu fasády kaple
 3. Dětské hřiště
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ vzalo na vědomí dvě nabídky na opravu fasády kaple a vybralo firmu Komi-cb. Cena bude v závislosti na celkovém stavu současné omítky a je stanovena při celkovém snesení stávající omítky na maximum 313 tisíc.

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo pořízení dětského hřiště a herních prvků v částce 263 tis.

 

K bodu 4:

 • Zastupitelům byla přednesena prezentace společnosti Novohradsko-Doudlebsko jejich zástupcem
 • Obec koupila velkoprostorový stan a je na vyžádání možno si i jej zapůjčit pro akce jednotlivých občanů naší obce. Zároveň jsou tímto zváni ke stavění májky. Občerstvení bude zajištěno. Pomoc na organizaci a zajištění této akce bude vítána.
 • Na setkání Borovnic je přihlášeno cca 30 našich občanů
 • Dne 21.5. od 16,30 hodin bude v hostinci u Tvaroha veřejné projednání pozemkových úprav. Na toto jednání jsou všichni majitelé pozemků v naší obci tímto zváni, aby uplatnili své připomínky a požadavky ke slučování a dělení jejich pozemků.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2018 konaného dne 10.5.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. GDPR
 3. Smlouva s obcí Střížov
 4. Různé

 

 

 Bodu 2:

 

Starosta seznámil OZ s přípravou na ochranu osobních údajů. Vesměs všechny úkoly  plynoucí z GDPR obec již standartně splňuje.

 

K bodu 3:

 

OZ schválilo uzavření smlouvy s obcí Střížov na spádovost našich dětí a zajištění jejich umístnění do školy Střížov.

 

K bodu 4:

 

 • Je přihlášeno cca 30 našich občanů na setkání v Borovnici u Trutnova dne 23.6. Předpokládaný odjezd je ve 4 hodiny ráno autobusem.

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2018 konaného dne 14.6.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení prodeje  pozemku 816/3
 3. Zamítnutí prodeje pozemku naproti nemovitosti č.p.13
 4. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 5. Schválení účetní závěrky
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej pozemku dle nového gem plánu 816/3 o výměře 247m2 za cenu 150,- Kč za 1m2. Nový pozemek vznikl oddělením od původního pozemku 816/1 manželům Vítkovým.

 

K bodu 3:

OZ zamítlo prodej části obecního pozemku před nemovitostí č.p.13 na základě žádosti majitelů uvedené nemovitosti.

 

K bodu 4:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2017. Nebyl zjištěn žádný nedostatek.

                                                                                      

Závěrečný účet obce za rok 2017 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2017 bez výhrad.

 

Celkové příjmy byly v částce 2 010 898,45 výdaje v částce 1 949 757,21 Kč. Částka na BÚ ve výši -41044,64 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 5:

 

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2017.

 

K bodu 6:

 • Městu Brtnice na Jihlavsku naše obec poskytla 30000,- Kč  na povodňové škody v jedné z jejích částí obce Jestřebí, obdobné velikosti naší obce.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2018 konaného dne 6.9.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Prodej pozemků
 3. Oprava kaple
 4. Chodník k Hlaváčům a oprava hřiště u mostu na Střížov
 5. Volby
 6. Příspěvek Střížovu
 7. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej parcely č 869/21o výměře 23m2 za 3680-, Kč a nově vytvořené parcely dle gem plánu 368-87/2018  a to 910/16 o výměře 281m2   za cenu 44960,-Kč. Obě jsou kolem nemovitostí v chatové oblasti.

 

K bodu 3:

Oprava kaple se po několika urgencích na provedené práce blíží k závěru. Bylo konstatováno a i zástupci firmy bylo sděleno, že se jedná o nejhorší firmu co kdy pro obec nějaké práce prováděla.

 

K bodu 4:

Obec má záměr zbudovat chodník ke Hlaváčům podél silnice III třídy. Malá potíž je ve vytíženosti firem, kdy stavební firmy mají termíny prací ke konci roku napjaté. Uvidíme. Obdobně s rekonstrukcí hřiště spočívající v novém oplocení a výměně pískového povrchu.

 

K bodu 5 :

Byla jmenována volební komise pro volby do zastupitelstva obce.

 

K bodu 6:

Obec Střížov nás požádala o finanční příspěvek na modernizaci školní kuchyně a OZ rozhodlo a schválilo příspěvek 60 tisíc Kč.

 

K bodu 7:

V obecním lese je posledních cca 50-60 stromů napadených nebo bude napadených kůrovcem ke kácení. Zájem o dřevo na trhu není a cena za toto dřevo je na nákladech za těžbu.  Je zapotřebí toto dřevo co nejdříve zpracovat a vyvézt.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2018 konaného dne 25.10.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Volba starosty, místostarosty a výborů
 3. Příprava rozpočtu na rok 2019
 4. Prodej pozemku
 5. Chodník kolem silnice na Střížov
 6. Různé

 

K bodu 2:

   Nově zvolené OZ složilo slib.

  Svým schváleným usnesením č.1/2018 o volbě neuvolněného starosty, místostarosty a předsedů výborů rozhodlo o veřejném hlasování pro jednotlivé funkce.

 

Starostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Miroslav Troup, bytem Borovnice 42.

 

Místostarostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Martin Chadt, bytem Borovnice  16.

 

Předsedou  kontrolního výboru byl pěti hlasy zvolen - všichni pro

                                   Saša Sklenář, bytem Borovnice  21.

 

Předsedou finačního  výboru byl pěti  hlasy zvolen -  všichni pro

                                    Josef  Kobylka, bytem Borovnice 32.

 

Dále byl ustanoven   počet členů  ve výborech z nichž každý bude mít  spolu s předsedou tři členy a zvoleni jednohlasně byli  .

Kontrolní: Jackov Bartošová,  Kobylka + předseda Sklenář.

Finanční:  Jackov Bartošová, Sklenář + předseda Kobylka.

 

OZ schválilo výši odměn zastupitelům.

Všichni zastupitelé  budou  odměňováni  jako neuvolnění viz výše odměn. Odměny budou sčítány pouze u předsedů a členů výborů.

Starosta                            10950,-

Místostarosta                      5433,-

Předseda, člen výboru        1453,-

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3:

OZ se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2019. Bude schválen po zveřejnění v listopadu na jednání v prosinci 2018

 

K bodu 4:

OZ schválilo prodej pozemku 910/17 o výměře 203m2 za 32 480,- Kč.  Jedná se o pozemek v chatové oblasti.

 

K bodu 5:

 

OZ odsouhlasilo opravu zanedbaného chodníku v obci kolem silnice směrem na Střížov a to dle podané nabídky za 255 790,- Kč.

 

K bodu 6:

 • OZ odsouhlasilo opravu povrchu hřiště u mostu směrem na Střížov, bude ještě svoláno místní šetření na rozsah a způsob provedení opravy.

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2018 konaného dne 6.12.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení rozpočtu na rok 2019
 3. Dodatek ke smlouvě a svoz odpadů č. 5
 4. Vodné 2019
 5. Různé.

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2019 jako vyrovnaný v celkové výši 1 193 097,- Kč a rozpočtový výhled obce do roku 2024.

 Dále schválilo vyrovnaný rozpočet  Pomalší  v příjmech i výdajích v částce 3 075 310,- Kč a rozpočtový výhled do roku 2022.

 

 

K bodu 3:

 

OZ schválilo dodatek č. 5 ke smlouvě s Marius Pedersen na svoz odpadů. Dochází v něm k navýšení poplatků za svoz odpadů, řádově v desítkách korun v jednotlivých položkách.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo změnu ceny vodného o 1,-Kč,  ostatní platby za nájem vodovodu jsou beze změn.

 

K bodu 5:

 

 • Vzhledem ke kladným odezvám za finanční podporu při vydání knihy „Putování Doudlebskem za a jeho písmáky“, obec opět  podpoří vydání další knihy o lidových zvycích a řemeslech z doudlebska a okolí. V Římově se na toto téma připravuje v rekonstruované budově muzeum  o řemeslech a řemeslnicích.

 

 • Na Todeňské hoře bude v prosinci otevřena nová rozhledna.  

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..


Zápisy OZ 2017

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2017 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2017 konaného dne 22.1.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Doplnění bodu č. 2 jednání OZ ze dne 3.3.2016
 3. Rozpočtové opatření č. 10 a 11
 4. Různé

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo doplnění bodu č. 2 jednání OZ ze dne 3.3.2016 a to k převodu kaple od majitelů p. Plockové, Kubíkové, Jendréka a Kosařové na obec Borovnice  převést  současně i  pozemky č. st. 72 o výměře 56 m2, č.1504/8 o výměře 33 m2 a č.789/2 o výměře 92 m2 vše v katastrálním území obce Borovnice. Převod bude uskutečněn koupí od jejich majitelů ( vyjma p. Kvačkové se kterou se zatím nepodařila žádná dohoda a vlastnící 5/12) za symbolickou cenu v celkovém  podílu 7/12 pozemků a kaple.

 

 

K bodu 3:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č.10 a 11 a to jen v upravení jednotlivých položek bez nutnosti měnit celkovou výši rozpočtu.

 

K bodu 4:

 • Nájem za vodovod v roce 2017 bude v částce 46 000,-Kč
 • Setkání občanů všech Borovnic se plánuje letos v naší obci a předběžný termín je 10.června 2017. O této kulturní akci bude OZ průběžně informovat v zápisech.

 

 

Rozpočtové opatření č. 10 / 2016                                                             

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  3745  5169   000             31 000,00             3 000,00            34 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3745 celkem:                  31 000,00             3 000,00            34 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

2)        000098193  0000  6115  5019   000               5 000,00               742,00             5 742,00  Ostatní platy                                              

                    Paragraf 6115 celkem:                   5 000,00               742,00             5 742,00  Volby do zastupitelstev územních               *

3)        000000000  0000  6171  5169   000             15 000,00            -3 742,00            11 258,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 6171 celkem:                  15 000,00            -3 742,00            11 258,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                  51 000,00                 0,00            51 000,00

VÝDAJE celkem                                             51 000,00                 0,00            51 000,00

 

 

Rozpočtové opatření č. 11 / 2016                                                             

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  2212  5021   000             27 000,00           -10 000,00            17 000,00  Ostatní osobní výdaje                                      

                    Paragraf 2212 celkem:                  27 000,00           -10 000,00            17 000,00  Silnice                                                          *

2)        000000000  0000  2321  5139   000             15 177,00            -5 331,00             9 846,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

3)        000000000  0000  2321  5169   000               2 000,00            10 200,00            12 200,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 2321 celkem:                  17 177,00             4 869,00            22 046,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

4)        000000000  0000  3399  5194   000                   0,00             4 919,00             4 919,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 3399 celkem:                       0,00             4 919,00             4 919,00  Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.         *

5)        000000000  0000  3631  5154   000             22 100,00             2 100,00            24 200,00  Elektrická energie                                         

                    Paragraf 3631 celkem:                  22 100,00             2 100,00            24 200,00  Veřejné osvětlení                                           *

6)        000000000  0000  3639  5169   000               1 000,00             1 000,00             2 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3639 celkem:                   1 000,00             1 000,00             2 000,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

7)        000000000  0000  3745  5139   000             20 661,00           -18 000,00             2 661,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                              

8)        000000000  0000  3745  5171   000                   0,00            10 000,00            10 000,00  Opravy a udržování                                         

                    Paragraf 3745 celkem:                  20 661,00            -8 000,00            12 661,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

9)        000000000  0000  6171  5021   000             30 000,00             2 000,00            32 000,00  Ostatní osobní výdaje                                      

10)      000000000  0000  6171  5137   000             36 059,00             3 000,00            39 059,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       

11)      000000000  0000  6171  5139   000             11 130,00               112,00            11 242,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

                    Paragraf 6171 celkem:                  77 189,00             5 112,00            82 301,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                165 127,00                 0,00          165 127,00

VÝDAJE celkem                                            165 127,00                 0,00          165 127,00

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2017 konaného dne 9.3.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.1 a 2
 3. Souhlas s prodejem pozemku
 4. Cena svoz komunálního odpadu
 5. Smlouva na zajištění požární ochrany
 6. Příspěvek na opravu cest po stavbě železniční tratě
 7. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č 1 a 2 viz níže v zápisu

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej  pozemku 291/1 a 624/56 o celkové výměře 70m2 za cenu 150,- Kč za 1m2 tj.10500,-Kč p. Ouřadovi.

 

K bodu 4:

Navýšily se poplatky za svoz komunálního odpadu v průměru o 5%. V rozpočtu obce je dostatečná rezerva na toto pokrytí ( cca 4000,- Kč za rok)

 

 Bodu 5:

OZ odsouhlasilo uzavření navržené smlouvy s obcí Nová Ves na zajištění požární ochrany.  Nová Ves byla doporučena od Hasičského sboru Jihočeského kraje. Čeká se na vyjádření  obce Nové Vsi.

 

K bodu 6:

Starosta seznámil a OZ vzalo na vědomí, že obec dostane příspěvek na opravu komunikací poničených těžkou technikou během přeprav materiálů na rekonstrukci železniční tratě  od stavební firmy v částce 150000,- Kč. Tato částka bude následně v jarních měsících použita na sanaci prasklin v obecní komunikaci do Nové Vsi a Nedabyle. Bude upraven rozpočet jak ve výdajových tak příjmových položkách.

 

K bodu 7:

 • Svozový den velkoobjemových odpadů bude dne 1.4.2017 od 12,20 do 12,35 hodin.

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2017                                  

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  0000  1121  000          215 000,00         -25 488,00        189 512,00 Daň z příjmů právnických osob                              

2)      000000000  0000  0000  4112  000           60 100,00          26 700,00         86 800,00 Neinv.přij.transfery ze st.roz                             

                 Paragraf 0000 celkem:             275 100,00           1 212,00        276 312,00      *

              Org: 0000       celkem:             275 100,00           1 212,00        276 312,00

PŘÍJMY celkem                                     275 100,00           1 212,00        276 312,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  6310  5362  000                0,00           1 212,00           1 212,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                

                 Paragraf 6310 celkem:                    0,00           1 212,00           1 212,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                   *

              Org: 0000       celkem:                    0,00           1 212,00           1 212,00

VÝDAJE celkem                                           0,00           1 212,00           1 212,00

 

 

Rozpočtové opatření č. 2 / 2017                                  

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  0000  1111  000          209 551,00               5,00        209 556,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                             

2)      000000000  0000  0000  1121  000          189 512,00         -36 905,00        152 607,00 Daň z příjmů právnických osob                              

                 Paragraf 0000 celkem:             399 063,00         -36 900,00        362 163,00      *

3)      000000000  0000  6310  2142  000           11 206,00          47 580,00         58 786,00 Příjmy z podílů na zisku a div                             

                 Paragraf 6310 celkem:              11 206,00         47 580,00          58 786,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                   *

              Org: 0000       celkem:             410 269,00         10 680,00        420 949,00

PŘÍJMY celkem                                     410 269,00         10 680,00        420 949,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

4)      000000000  0000  3399  5021  000                0,00           5 000,00           5 000,00 Ostatní osobní výdaje                                      

                 Paragraf 3399 celkem:                    0,00           5 000,00           5 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.                        *

5)      000098193  0000  6402  5364  000                0,00           1 430,00           1 430,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

                 Paragraf 6402 celkem:                    0,00           1 430,00           1 430,00 Finanční vypořádání minulých let                                      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00           6 430,00           6 430,00

6)      000000000  1012  6171  5321  000                0,00           3 000,00           3 000,00 Neinvestiční transfery obcím                               

                 Paragraf 6171 celkem:                    0,00           3 000,00           3 000,00    Činnost místní správy                                                     *

              Org: 1012       celkem:                    0,00           3 000,00           3 000,00

7)      000000000  1155  6409  5329  000            1 170,00           1 250,00           2 420,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní

                 Paragraf 6409 celkem:                1 170,00           1 250,00           2 420,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené                                      *

              Org: 1155       celkem:                1 170,00           1 250,00           2 420,00

VÝDAJE celkem                                       1 170,00         10 680,00          11 850,00

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2017 konaného dne 6.4.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová,  Sklenář

Omluven: Chadt

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Oprava silnice do N.Vsi
 3. Smlouva na zajištění požární ochrany
 4. Prodej pozemku
 5. Rozpočtové opatření č.3
 6. Různé

 

K bodu 2:

Obec dostala jako kompenzaci za používání místní  komunikace Borovnice – Nová Ves při rekonstrukci žel. tratě Č.Budějovice – Borovany  částku 150 tisíc korun, tato částka bude následně v jarních měsících použita na opravu těchto komunikací. Bude provedena cenová nabídka fy DIPOS Tábor s konkrétním upřesněním opravovaných m2. Oprava bude provedena tepelným nahřátím komunikace, rozrušením a následným uválcováním. Tato oprava zajistí delší životnost silnice. Dále bude s touto opravou i provedena oprava komunikace Borovnice – Nedabyle. Částka za opravu bude upřesněna po vytýčení celkového opravovaného počtu m2 a to za částku 500,-Kč za 1m2.

 

K bodu 3:

OZ svým usnesením č.1/2017 odsouhlasilo (po předchozí domluvě ) smlouvu s obcí Nová Ves na zajištění požární ochrany za částku 25 tis. Kč za rok.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo prodej pozemku 910/15 ( okolo jedné chaty) o výměře 481m2 odděleného  z původního pozemku 910/1 v majetku obce Borovnice. Cena za m2 je 150,- Kč tedy 72150,- Kč paní Ivetě Talířové.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.3. - navýšení oprav silnic o kompenzovanou částku a drobné úpravy položek rozpočtu.

 

K bodu 6:

 • Obec objednala cca před rokem prostřednictvím Pomalší z dotačních programů na 20 ks kompostérů o objemu 1m3.  Doba jejich dodání je podzim 2017…..!
 • Setkání Borovnic se u nás uskuteční dne 10.6.2017 a prostřednictvím letáku budou o této akci vyrozuměni občané naší obce.
 • Od konce června, v červenci a srpnu je plánovaná rekonstrukce sil III třídy vedoucí naší obcí správcem SUS. Počítejte s dopravním omezením, silnice bude celá do hloubky cca 50 cm odtěžena a nově navezena.

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017                                 

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  2212  2111  000                0,00        150 000,00        150 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 2212 celkem:                    0,00        150 000,00        150 000,00                  Silnice                                                           *

              Org: 0000       celkem:                    0,00        150 000,00        150 000,00

PŘÍJMY celkem                                           0,00        150 000,00        150 000,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

2)      000000000  0000  2212  5171  000          143 000,00        150 000,00        293 000,00 Opravy a udržování                                         

                 Paragraf 2212 celkem:             143 000,00        150 000,00        293 000,00                  Silnice                                                           *

3)      000000000  0000  3399  5194  000                0,00           3 500,00           3 500,00 Věcné dary                                                 

                 Paragraf 3399 celkem:                    0,00           3 500,00           3 500,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.                        *

4)      000000000  0000  6171  5194  000            3 500,00          -3 500,00               0,00 Věcné dary                                                 

                 Paragraf 6171 celkem:                3 500,00          -3 500,00               0,00    Činnost místní správy                                                     *

5)      000098193  0000  6402  5364  000            1 430,00          -1 430,00               0,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

6)      000098193  0000  6402  5366  000                0,00           1 430,00           1 430,00 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi     

                 Paragraf 6402 celkem:                1 430,00               0,00           1 430,00 Finanční vypořádání minulých let                                      *

              Org: 0000       celkem:             147 930,00        150 000,00        297 930,00

VÝDAJE celkem                                     147 930,00        150 000,00        297 930,00

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2017 konaného dne 4.5.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příspěvek Linka bezpečí
 3. Různé

 

K bodu 2 :

 

Obec byla požádána  Linkou bezpečí, která pomáhá řešit problémy dětí o příspěvek 2000,- Kč na rok 2017. Zastupitelstvo tento příspěvek schválilo a pověřilo starostu sepsáním smlouvy.

 

K bodu 3:

 

 • Byla podepsána smlouva na převod 7/12 podílu kaple a přilehlých pozemků a předána k zapsání do katastru nemovitostí na obec Borovnice. Zbylých 5/12 zůstává v majetku p. Kvačkové, která ačkoliv o převodu věděla a byl jí nabídnut nějakou formou převod na obec na toto po dobu cca 1 roku  nereagovala.
 • Pozvání pro všechny občany obce na setkání občanů Borovnic dne 10.6. platí, budete všichni vítáni, určitě se na Vás obrátíme s pomocí na zabezpečení akce např. postavení stanů, lavic a stolů a další organizační práce.  Po přivítání občanů z ostatních Borovnic  bude následovat drobné pohoštění, společná návštěva dle vlastního uvážení  buď zámku Hluboká , pivovaru Budvar nebo Římova. Po návratu bude společné posezení opět s občerstvením a večeří do večerních hodin.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2017 konaného dne 20.6.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Kanalizace u Nové Vsi
 3. Prodej pozemku
 4. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 5. Schválení účetní závěrky
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo smlouvu o vypůjče mezi obcí Borovnice a obcí Nová Ves a to kanalizace vedené jako Kanalizace na rozhraní katastrů pod inv č. 110 obce Borovnice.

Smlouva se uzavírá pro jednodušší administrování jejího provozování z důvodu napojení na ČOV do Nové Vsi.

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej pozemku dle nového gem plánu 932/22 o výměře 26m2 za cenu 150,- Kč za 1m2. Nový pozemek vznikl oddělením od původního pozemku 932/17 paní Dvořáčkové.

 

K bodu 4:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2016. Nebyl zjištěn žádný nedostatek.

                                                                                      

Závěrečný účet obce za rok 2016 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2016 bez výhrad.

 

Celkové příjmy byly v částce 1 527 441,45  výdaje v částce 706 218,51 Kč. Částka na BÚ ve výši  715 629,11  Kč  bude přeúčtována  z účtu 431300 na účet 432300..

 

K bodu 5:

 

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2016.

 

K bodu 6:

 • OZ vzalo na vědomí novou přílohu skartačního řádu
 • Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.4 a 5
 • Oprava komunikace silnice III třídy vedoucí naší obcí započne dne 10.7.2017  a předpoklad ukončení je druhá polovina září.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2017 konaného dne 7.9.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Zajištění voleb dne 20. a 21. října
 3. Chodník k Říhům
 4. Různé

 

K bodu  2:

 

Byla ustanovena volební komise k zajištění voleb do Parlamentu ČR

 

K bodu 3:

 

Firma JEZZ z Roudného opraví ( zhotoví ) chodník směrem z návsi k Říhům za cca 850,-Kč za m2.

 

K bodu 4 :

 • Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude dne 7.10. na návsi od 8:00 hodin.
 • Po ukončení opravy silnice  by měla začít oprava střechy kaple, obec je vlastníkem 7/12 majetkového podílu, zbylých 5/15 vlastní paní Kvačková, která na žádnou formu převodu na obec nereaguje. Po opravě střechy bude opravena i omítka. Případnou barevnou podobu fasády – Vaše návrhy můžete osobně nebo i formou SMS posílat na tel starostovi 724156197 popřípadě místostarostovi  724188847.

 

Začátkem září bude v kapli i rodina Mazáků mít křtiny  dcery Štěpánky.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2017 konaného dne 5.10.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Oprava střechy, chodníky k Říhům.
 3. Různé

 

K bodu  2:

OZ odsouhlasilo a střecha kaple bude opravena dle předložené nabídky za 252 tisíc Kč, chodník k Říhům pak za 63 tisíc (včetně opravy obrubníků okrasných záhonů u čekárny)

 

K bodu 3:

 • Těžba dřeva v obecním lese – vzhledem k napadení porostů kůrovcem je možno i pro občany obce samovýrobou toto kalamitní dřevo zpracovat. Zájemci ať se hlásí u místostarosty nebo u starosty.
 • Starosta u zemědělské společnosti v Trhových Svinech požadoval obnovení zaoraných stok kolem obecní cesty do Nové Vsi.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2017 konaného dne 2.11.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příspěvek škola Střížov 
 3. Vodné 2018
 4. Svoz opadů 2018
 5. Jižní tangentami
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ odsouhlasilo příspěvek škole Střížov na opravu podlah v částce cca7,5 tisíce.

 

K bodu 3:

Vodné se pro rok 2018 nemění, zůstává stejné ve dvousložkové ceně za vodoměr 408,- Kč a cena za m3 40,-Kč.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo dodatek ke smlouvě na svoz odpadů pro rok 2018 a je zde navýšení cen za svoz odpadů o cca 10 %. Zastupitelé opět schválili, že náklady na odpady pro občany naší obce pro rok 2018 se budou plně hradit z rozpočtu obce.

 

K bodu 5:

Krajské zastupitelstvo na svém jednání 2.11. i přes snahu starostů obcí Vidov, Plav, Nová Ves a Borovnice spolu s peticí o 1500 podpisech nevrátilo  (tak jak starostové požadovali) trasu Jižní tangenty II do územní rezervy.

 

K bodu 6:

Kaple bohužel již letos nedostane novou omítku, Práce po opravě střechy budou pokračovat na jaře.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 9/2017 konaného dne 4.12.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pověření pro starostu s úpravou rozpočtových opatření
 3. Schválení rozpočtů
 4. Žaloba na Jižní tangentu II
 5. Seznámení s dílčím přezkumem hospodaření
 6. Volby

 

K bodu 2:

OZ pověřilo starostu k provedení změn rozpočtového opatření v příjmech bez omezení a ve výdajích do 400 tis na jednotlivých účetních položkách.

 

K bodu3:

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2018 jako vyrovnaný v celkové výši 1 193 097,- Kč  a rozpočtový výhled obce do roku 2022.

 Dále schválilo přebytkový rozpočet  Pomalší  v příjmech 1 044 120,- Kč , výdajích          781 770,- Kč  a rozpočtový výhled do roku 2020.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo přidání se k žalobě na postup Krajského úřadu Jihočeského kraje se schvalováním příprav silnice Jižní tangenta II spolu s obcí Plav a Vidov. Dále se k těmto obcím připojuje se žalobou i několik fyzických osob.

 

K bodu 5:

OZ bylo seznámeno s dílčím přezkumem hospodaření konaným dne 4.12. Nebylo zjištěno žádných závažných závad. Zjištěné drobné nedostatky v účtování na jednotlivé kapitoly budou účetně opraveny v listopadovém výkazu.

 

K bodu 6:

Byla ustanovena volební komise na prezidentské volby.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 10/2017 konaného dne 27.12.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení odměn zastupitelům

 

 

K bodu 2:

OZ schválilo podle nařízení vlády 318/2017 Sb. výši odměn zastupitelům.

Všichni zastupitelé  budou  odměňováni  jako neuvolnění viz výše odměn. Odměny budou sčítány pouze u předsedů a členů výborů.

Starosta                            10950,-

Místostarosta                      5433,-

Předseda, člen výboru        1453,-

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 


Zápisy OZ 2016

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2016 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2016 konaného dne 22.1.2016

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  

Omluven: Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.8 a 9.
 3. Smlouva se SUS Č.Budějovice
 4. Pozemkové úpravy
 5. Poplatek za odpad 2015
 6. Poplatek za psa 2016

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č. 8 a 9. Jedná se o úpravu rozpočtu  v jednotlivých  výdajových položkách vzhledem ke konci rozpočtového období v celkové rozpočtované  částce 0,- Kč.

 

K bodu 3:

Obec uzavřela smlouvu na opravu komunikace ve správě SUS Č.Budějovice na spolufinancování oprav obecních sítí vedoucích v této silnici a případné  osazení obrubníků. Termín akce je rok 2016.

 

K bodu 4:

Vzhledem ke katastrofální situaci  a rozdělení pozemků po digitalizaci pozemků v obci,  kdy nejsou v majetku obce ani základní obslužné komunikace, obec zažádá o komplexní pozemkové úpravy PF v Č.Budějovicích. Jen pro zajímavost, obec je majitelem mimo jiné i pozemku o celkové výměře 1m2 , což je absurdní situace. Zde je nutná součinnost s ostatními majiteli pozemků v kat. obce Borovnice a jejich žádost o provedení úprav.

 

K bodu 5:

OZ odsouhlasilo, že poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2015 nebude od občanů vybírán, částka  85 000,- Kč se pokryje z rozpočtu obce.

 

K bodu 6:

Poplatek za psa v roce 2016 zůstává stejný,  je v částce 50,- Kč.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2016 konaného dne 3.3.2016

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Sklenář

Omluven: Chadt  

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Převod kaple
 3. Rozpočtové opatření č.1
 4. Pozemkové úpravy
 5. Různé

 

 

K bodu 2:

  OZ odsouhlasilo svým usnesením č 1/2016 převod kaple od fyzických osob p. Květy Plockové, Hany Kubíkové, Martina Jendréka a  Moniky Kosařové v celkovém  podílu 7/12 majetku  na obec. Uvedení majitelé své podíly obci nabídli.  P. Marie Kvačková  (majitelka zbylých 5/12 podílu) na návrh obce o převod  jejího podílu nereagovala.

 P. Plocková se nabídla, že sepsání smlouvy a převod  zprostředkuje, má pověření i od ostatních majitelů vyjadřujících souhlas.

 Po převedení majetku na obec, obec přistoupí k opravám střechy a venkovních omítek. Stavba  by po té již neohrožovala své okolí  odpadávajícími stavebními prvky.

 

 

K bodu 3:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.1.

 

 

K bodu 4:

 Byl již zajištěn potřebný počet žádostí o provedení komplexním pozemkových úprav v našem katastru. Starosta je v nejbližších dnech předá na Pozemkový fond.

 

K bodu 5:

 Dne 2.4.2016 proběhne svoz odpadů tradičně na návsi ve 12,20hod. Prosím o předání odpadů osobně.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2016                                                                   

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1111   000            203 200,00             6 351,00          209 551,00  Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                             

                    Paragraf 0000 celkem:                203 200,00             6 351,00          209 551,00                                                      *

2)        000000000  0000  3639  2119   000                   0,00               500,00               500,00  Příjmy z vlastní činnosti jind                             

                    Paragraf 3639 celkem:                       0,00               500,00               500,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

3)        000000000  0000  3722  2111   000                   0,00               146,00               146,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       

                    Paragraf 3722 celkem:                       0,00               146,00               146,00  Sběr a svoz komunálních odpadů                          *

                 Org: 0000        celkem:                203 200,00             6 997,00          210 197,00

PŘÍJMY celkem                                            203 200,00             6 997,00          210 197,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

4)        000000000  0000  2321  5139   000                   0,00             4 233,00             4 233,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 2321 celkem:                       0,00             4 233,00             4 233,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

5)        000000000  0000  6171  5163   000               2 500,00               264,00             2 764,00  Služby peněžních ústavů                                    

6)        000000000  0000  6171  5194   000                   0,00             2 500,00             2 500,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 6171 celkem:                   2 500,00             2 764,00             5 264,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   2 500,00             6 997,00             9 497,00

VÝDAJE celkem                                              2 500,00             6 997,00             9 497,00

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2016 konaného dne  7.4.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt

Omluven: Kobylka

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Přezkum hospodaření obce a schválení závěrečného účtu obce
 3. Schválení závěrky roku 2015
 4. Rozpočtové opatření č.2 a 3
 5. Různé
 • K bodu 2:

  Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2015. Byl zjištěn nedostatek a to: nebyla odeslána  následná zpráva o informaci o odstranění chyb a nedostatků. Chyba bude napravena ihned po přijetí o odstranění chyb a nedostatků a to odesláním oznámení nápravy. Termín odstranění nedostatku  - souběžně s opatřením o napravení chyb a nedostatků

                                                                                                 

  Závěrečný účet obce za rok 2015 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2015 bez výhrad.

   

  Celkové příjmy byly v částce 1 371 302,46,  výdaje v částce 1 255 287,25Kč. Částka na BÚ ve výši 32938,21 Kč  bude přeúčtována  z účtu 431300 na účet 432300.

   

  K bodu 3:

   

  OZ schválilo účetní závěrku za rok 2015.

   

  K bodu 4:

   

  Starosta seznámil OZ se změnou rozpočtu obce viz dále v příloze.

   

  K bodu:5

 • Dotazem na p. Plockovou jak daleko je příprava převodu 7/12 kaple bylo odpovězeno že to bude v květnu. Dopis p. Kvačkové s nabídkou převodu jejího 5/12 podílu na obec  se zatím nesetkal s odezvou.
 • Doplnily se do potřebného počtu žádosti o pozemkové úpravy a budou předány Pozemkovému fondu v Č.Budějovicích.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

  rozpočtové  opatření č. 2 / 2016                                                                   

 

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1341   000               1 000,00             1 000,00             2 000,00  Poplatek ze psů                                            

                    Paragraf 0000 celkem:                   1 000,00             1 000,00             2 000,00                                                      *

2)        000000000  0000  1031  2111   000                   0,00             1 500,00             1 500,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                    Paragraf 1031 celkem:                       0,00             1 500,00             1 500,00  Pěstební činnost                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   1 000,00             2 500,00             3 500,00

PŘÍJMY celkem                                              1 000,00             2 500,00             3 500,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  6171  5139   000               9 800,00             1 330,00            11 130,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

                    Paragraf 6171 celkem:                   9 800,00             1 330,00            11 130,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   9 800,00             1 330,00            11 130,00

4)        000000000  1155  6409  5329   000                   0,00             1 170,00             1 170,00  Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní

                    Paragraf 6409 celkem:                       0,00             1 170,00             1 170,00  Ostatní činnosti jinde nezařazené                          *

                 Org: 1155        celkem:                       0,00             1 170,00             1 170,00

VÝDAJE celkem                                              9 800,00             2 500,00            12 300,00

Rozpočtové opatření č. 3 / 2016                                                                     

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1341   000               2 000,00               100,00             2 100,00  Poplatek ze psů                                            

                    Paragraf 0000 celkem:                   2 000,00               100,00             2 100,00                                                      *

2)        000000000  0000  1031  2111   000               1 500,00               300,00             1 800,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                    Paragraf 1031 celkem:                   1 500,00               300,00             1 800,00  Pěstební činnost                                            *

                 Org: 0000        celkem:                   3 500,00               400,00             3 900,00

PŘÍJMY celkem                                              3 500,00               400,00             3 900,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  3745  5169   000                   0,00            30 000,00            30 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3745 celkem:                       0,00            30 000,00            30 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

                 Org: 0000        celkem:                       0,00            30 000,00            30 000,00

VÝDAJE celkem                                                   0,00            30 000,00            30 000,00

FINANCOVÁNÍ

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

4)        000000000  0000  0000  8115   000                   0,00            29 600,00            29 600,00  Změna stavu krátkodobých prostředků na

                    Paragraf 0000 celkem:                       0,00            29 600,00            29 600,00                                                      *

                 Org: 0000        celkem:                       0,00            29 600,00            29 600,00

FINANCOVÁNÍ celkem                                           0,00            29 600,00            29 600,00

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2016 konaného dne  5.5.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Smlouva na převod kaple
 3. Změna rozpočtu č.3 a 4.
 4. Pozemkové úpravy

 

K bodu 2 :

Starosta seznámil OZ s návrhem smlouvy na převod 7/12 podílu nemovitosti kaple od jejich majitelů na obec, OZ vzneslo připomínky k jednotlivým bodům  smlouvy a pověřilo starostu jednáním o změnách v předložené smlouvě.

 Dále seznámil OZ s dopisem od p. Kvačkové, kde uvádí, že ji nikdo nekontaktoval ohledně kaple, což starosta vyvrátil a toto doložil třemi jí zaslanými dopisy s návrhy řešení jejího 5/12 podílu.

 

K bodu 4:

Starosta informoval, že předložené žádosti byly schváleny a Pozemkový  fond  v Č.Budějovicích  zahájí pozemkové úpravy.

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 / 2016                                         

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  0000  1341  000            2 000,00            100,00           2 100,00 Poplatek ze psů                                            

                 Paragraf 0000 celkem:                2 000,00            100,00           2 100,00      *

2)      000000000  0000  1031  2111  000            1 500,00            300,00           1 800,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 1031 celkem:                1 500,00            300,00           1 800,00        Pěstební činnost                                                       *

              Org: 0000       celkem:                3 500,00            400,00           3 900,00

PŘÍJMY celkem                                       3 500,00            400,00           3 900,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  3745  5169  000                0,00          30 000,00         30 000,00 Nákup ostatních služeb                                     

                 Paragraf 3745 celkem:                    0,00         30 000,00          30 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00         30 000,00          30 000,00

VÝDAJE celkem                                           0,00         30 000,00          30 000,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

4)      000000000  0000  0000  8115  000                0,00          29 600,00         29 600,00 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:                    0,00         29 600,00          29 600,00      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00         29 600,00          29 600,00

FINANCOVÁNÍ celkem                                     0,00         29 600,00          29 600,00

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 / 2016                                 zpracováno  4.4.2016

                                                                                                   strana:                                                                                                         1

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  3722  2111  000              146,00            600,00            746,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 3722 celkem:                 146,00            600,00            746,00 Sběr a svoz komunálních odpadů                                            *

2)      000000000  0000  6310  2142  000            5 000,00           6 206,75         11 206,75 Příjmy z podílů na zisku a div                             

                 Paragraf 6310 celkem:                5 000,00           6 206,75          11 206,75 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                   *

              Org: 0000       celkem:                5 146,00           6 806,75          11 952,75

PŘÍJMY celkem                                       5 146,00           6 806,75          11 952,75

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  3745  5021  000                0,00           5 000,00           5 000,00 Ostatní osobní výdaje                                      

                 Paragraf 3745 celkem:                    0,00           5 000,00           5 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00           5 000,00           5 000,00

VÝDAJE celkem                                           0,00           5 000,00           5 000,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

4)      000000000  0000  0000  8115  000           29 600,00          -1 806,75         27 793,25 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:              29 600,00          -1 806,75          27 793,25      *

              Org: 0000       celkem:              29 600,00          -1 806,75          27 793,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                29 600,00          -1 806,75          27 793,25

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2016 konaného dne  7.7.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Souhlas s výměnou a prodejem pozemku
 3. Informace o opravě silnice vedoucí obcí
 4. Rozpočtová změna č.5 a 6
 5. Různé

 

K bodu 2:

OZ odsouhlasilo výměnu pozemku ve vlastnictví obce č. 649/2 o výměře 20 m2 a  649/4 o výměře 10 m2 za pozemky č. 119/2 o výměře 32 m2 a 1503/7 o výměře 7 m2 s Liborem Traplem, bytem Borovnice 1 bez dalších vzájemných náhrad.

 

Dále odsouhlasilo prodej pozemku č 193 o výměře 202 m2 za cenu 30 300,- Kč (150 Kč za m2 ) manželům Josefovi a Věře Novotným, bytem Borovnice 20.

 

K bodu 3:

Správa a údržba silnic bude provádět opravu silnice III třídy vedoucí obcí proti původnímu plánu v roce 2016 až v roce 2017. Není připravena projektová dokumentace.

 

K bodu 4:

Starosta seznámil OZ se změnou rozpočtu obce viz dále v příloze.

 

K bodu 5:

OZ odsouhlasilo dar včelařské ZO Nová Ves v částce 1020,-Kč.

 

Rozpočtové opatření č. 5 / 2016                                            

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  1019  5139  000                0,00           1 020,00           1 020,00 Nákup materiálu jinde nezařazený včelstvo             

                 Paragraf 1019 celkem:                    0,00           1 020,00           1 020,00 Ostatní zemědělská a potr.činnost a rozvoj                          *

2)      000000000  0000  3745  5021  000            5 000,00           5 000,00         10 000,00 Ostatní osobní výdaje                                      

                 Paragraf 3745 celkem:                5 000,00           5 000,00          10 000,00 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                                        *

               Org: 0000       celkem:                5 000,00           6 020,00          11 020,00

VÝDAJE celkem                                        5 000,00           6 020,00          11 020,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  0000  8115  000           27 793,25           6 020,00         33 813,25 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:               27 793,25           6 020,00          33 813,25      *

               Org: 0000       celkem:               27 793,25           6 020,00          33 813,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                 27 793,25           6 020,00          33 813,25

 

Rozpočtové opatření č. 6 / 2016                                            

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  1031  2111  000            1 800,00           2 400,00           4 200,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 1031 celkem:                1 800,00           2 400,00           4 200,00          Pěstební činnost                                                       *

               Org: 0000       celkem:                1 800,00           2 400,00           4 200,00

PŘÍJMY celkem                                        1 800,00           2 400,00           4 200,00

FINANCOVÁNÍ

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

2)      000000000  0000  0000  8115  000           33 813,25          -2 400,00         31 413,25 Změna stavu krátkodobých prostředků na

                 Paragraf 0000 celkem:               33 813,25          -2 400,00          31 413,25      *

               Org: 0000       celkem:               33 813,25          -2 400,00          31 413,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                 33 813,25          -2 400,00          31 413,25

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2016 konaného dne  8.9.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pozemkové úpravy
 3. Volby zajištění
 4. Žádost  o změnu územního plánu
 5. Rozpočtové opatření č 7 a 8
 6. Různé

 

K bodu 2:

Pozemkové úpravy v naší obci začnou v příštím roce a předpoklad jejich ukončení je do dvou let. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele pozemkových úprav.

 

K bodu 3:

Starosta jmenoval zapisovatele volební komise pro podzimní krajské a senátní volby.

 

K bodu 4:

Pan Libor Trapl předložil zastupitelstvu žádost o změnu územního plánu na parcele 583/9  v katastru obce Borovnice pro stavbu rodinných domů. Zastupitelstvo se s touto žádostí seznámilo. Vzhledem k nepovolené výstavbě domů již dle platného územního plánu, kdy je výstavba podmíněna napojením na čističku odpadních vod zastupitelstvo o novou změnu územního plánu do doby výstavby této čističky žádat nebude. P. Traplovi již jednu bylo kladně se změnou územního plánu vyhověno. Tato žádost se vede v patrnosti a bude řešena s dostatečným předstihem v případě vybudování čistírny odpadních vod.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením č. 7 a 8. Změny se týkají navýšení výdajů u péči o veřejnou zeleň, nákupu drobných výdajů, v příjmech pak za prodej pozemku pod chatou.

 

K bodu 6:

 • Rozpraskanou komunikaci od aut navážejících materiál na stavbu železniční tratě od Nové Vsi do Nedabyle slíbila firma zajišťující stavbu opravit, její zástupce byl i upozorněn na  nedbalé označení uzavírek dopravními značkami. Příslib na opravu byl i dán od pracovníků Správy železniční dopravní cesty, jakožto investora.
 • V sobotu 15.10. od 8,00 hodin bude tradiční svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Rozpočtové opatření č. 7 / 2016                                                                            

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1121   000            180 000,00            35 000,00          215 000,00  Daň z příjmů právnických osob                              

2)        000000000  0000  0000  1361   000                   0,00                60,00                60,00  Správní poplatky                                           

3)        000000000  0000  0000  1511   000            110 000,00             5 548,00          115 548,00  Daň z nemovitostí                                          

                    Paragraf 0000 celkem:                290 000,00            40 608,00          330 608,00                                                      *

4)        000000000  0000  1031  2111   000               4 200,00             3 450,00             7 650,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků                       

                    Paragraf 1031 celkem:                   4 200,00             3 450,00             7 650,00  Pěstební činnost                                            *

5)        000000000  0000  3639  3111   000                   0,00            30 300,00            30 300,00  Příjmy z prodeje pozemků                                   

                    Paragraf 3639 celkem:                       0,00            30 300,00            30 300,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

                 Org: 0000        celkem:                294 200,00            74 358,00          368 558,00

PŘÍJMY celkem                                            294 200,00            74 358,00          368 558,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

6)        000000000  0000  3631  5021   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Základní běžný účet územ.samospr.celků               

7)        000000000  0000  3631  5139   000                   0,00             1 299,00             1 299,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 3631 celkem:                       0,00             2 299,00             2 299,00  Veřejné osvětlení                                           *

8)        000000000  0000  3745  5021   000             10 000,00            30 000,00            40 000,00  Ostatní osobní výdaje                                      

                    Paragraf 3745 celkem:                  10 000,00            30 000,00            40 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

9)        000000000  0000  6171  5137   000                   0,00            36 059,00            36 059,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       

10)      000000000  0000  6171  5168   000             20 000,00             5 000,00            25 000,00  Služby zpracování dat                                       

11)      000000000  0000  6171  5194   000               2 500,00             1 000,00             3 500,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 6171 celkem:                  22 500,00            42 059,00            64 559,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                  32 500,00            74 358,00          106 858,00

VÝDAJE celkem                                             32 500,00            74 358,00          106 858,00

Rozpočtové opatření č. 8 / 2016                                                                            

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  0000  1113   000             18 000,00             5 000,00            23 000,00  Daň z příjmů fyz.osob z kapitá                             

2)        000000000  0000  0000  1351   000               3 000,00             4 336,00             7 336,00  Odvod z loterií a podobných he                             

                    Paragraf 0000 celkem:                  21 000,00             9 336,00            30 336,00                                                      *

                 Org: 0000        celkem:                  21 000,00             9 336,00            30 336,00

PŘÍJMY celkem                                             21 000,00             9 336,00            30 336,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  2321  5139   000               4 233,00             7 664,00            11 897,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 2321 celkem:                   4 233,00             7 664,00            11 897,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

4)        000000000  0000  3639  5169   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3639 celkem:                       0,00             1 000,00             1 000,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

5)        000000000  0000  3745  5139   000             50 000,00           -10 000,00            40 000,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

6)        000000000  0000  3745  5169   000             30 000,00             1 000,00            31 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3745 celkem:                  80 000,00            -9 000,00            71 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

                 Org: 0000        celkem:                  84 233,00              -336,00            83 897,00

VÝDAJE celkem                                             84 233,00              -336,00            83 897,00

FINANCOVÁNÍ

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

7)        000000000  0000  0000  8115   000             31 413,25            -9 672,00            21 741,25  Změna stavu krátkodobých prostředků na

                    Paragraf 0000 celkem:                  31 413,25            -9 672,00            21 741,25                                                      *

                 Org: 0000        celkem:                  31 413,25            -9 672,00            21 741,25

FINANCOVÁNÍ celkem                                      31 413,25            -9 672,00            21 741,25

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2016 konaného dne  3.11.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Plán investic do vodovodního řádu
 3. Vodné 2017
 4. Členský příspěvek Pomalší
 5. Rozpočet návrh 2017
 6. Rozpočtová změna č.9
 7. Výměna pozemků s p. Kvačkovou.
 8. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s plánem obnovy vodovodního řádu vypracovaného  firmou ČeVaK.

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo cenu vodného na rok 2017, cena se nemění  - za vodoměr 408,- Kč a cena za m3 40,-Kč.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo členský příspěvek za naši obec pro sdružení Pomalší v částce 20,- Kč na obyvatele.

 

K bodu 5 a 6:

OZ projednalo návrh rozpočtu na rok 2017. Jeho schválení proběhne na příštím jednání OZ. Zároveň starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č. 9, jedná se o změnu rozpočtu v souvislosti s volbami do krajského zastupitelstva.

 

K bodu 7:

OZ odsouhlasilo možnou připravovanou výměnu pozemků ve společném jmění 624/37, 819/9 a1503/1 mezi obcí Borovnice a p. Kvačkovou. Vše záleží na jejím přístupu. Jedná se o 323m2 , kdy by se společné vlastnictví rozdělilo a obec i p. Kvačková by měli celý podíl pozemku.

 

K bodu 8:

 • V souvislosti s vytýčením lesních pozemků v obci Heřmaň byly i vytýčeny sousední hranice obecního lesa č. pozemku 860.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

Rozpočtové opatření č. 9 / 2016                                                                               .

PŘÍJMY

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000098193  0000  0000  4111   000                   0,00            32 000,00            32 000,00  Neinvest.přij.transfery z všeob.pokl.správy

                    Paragraf 0000 celkem:                       0,00            32 000,00            32 000,00                                                      *

2)        000000000  0000  3631  2324   000                   0,00             1 251,00             1 251,00  Základní běžný účet územ.samospr.celků               

                    Paragraf 3631 celkem:                       0,00             1 251,00             1 251,00  Veřejné osvětlení                                           *

                 Org: 0000        celkem:                       0,00            33 251,00            33 251,00

PŘÍJMY celkem                                                   0,00            33 251,00            33 251,00

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        000000000  0000  2321  5139   000             11 897,00             3 280,00            15 177,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 2321 celkem:                  11 897,00             3 280,00            15 177,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

4)        000000000  0000  3421  5139   000                   0,00               585,00               585,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

                    Paragraf 3421 celkem:                       0,00               585,00               585,00  Využití volného času dětí a mládeže                       *

5)        000000000  0000  3429  5194   000                   0,00             1 297,00             1 297,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 3429 celkem:                       0,00             1 297,00             1 297,00  Ostatní zájmová činnost a rekreace                        *

6)        000000000  0000  3631  5154   000             18 000,00             4 100,00            22 100,00  Elektrická energie                                         

                    Paragraf 3631 celkem:                  18 000,00             4 100,00            22 100,00  Veřejné osvětlení                                           *

7)        000000000  0000  3745  5021   000             40 000,00            14 500,00            54 500,00  Ostatní osobní výdaje                                       

8)        000000000  0000  3745  5139   000             40 000,00           -19 339,00            20 661,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

                    Paragraf 3745 celkem:                  80 000,00            -4 839,00            75 161,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

9)        000098193  0000  6115  5019   000                   0,00             5 000,00             5 000,00  Ostatní platy                                              

10)      000098193  0000  6115  5021   000                   0,00            22 450,00            22 450,00  Ostatní osobní výdaje                                      

11)      000098193  0000  6115  5139   000                   0,00             1 305,00             1 305,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

12)      000098193  0000  6115  5175   000                   0,00             1 073,00             1 073,00  Pohoštění                                                  

                    Paragraf 6115 celkem:                       0,00            29 828,00            29 828,00  Volby do zastupitelstev územních               *

13)      000000000  0000  6171  5194   000               3 500,00             1 000,00             4 500,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 6171 celkem:                   3 500,00             1 000,00             4 500,00  Činnost místní správy                                            *

14)      000000000  0000  6310  5163   000               5 000,00            -2 000,00             3 000,00  Služby peněžních ústavů                                    

                    Paragraf 6310 celkem:                   5 000,00            -2 000,00             3 000,00  Obecné příjmy a výdaje z finančních operací         *

                 Org: 0000        celkem:                118 397,00            33 251,00          151 648,00

VÝDAJE celkem                                            118 397,00            33 251,00          151 648,00

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2016 konaného dne  1.12.2016

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Sklenář, Chadt, Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení rozpočtů

 

 

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2017 jako vyrovnaný v celkové výši 1 193 097,- Kč  a rozpočtový výhled obce do roku 2021.

 Dále schválilo přebytkový rozpočet  Pomalší  v příjmech 587 000,- Kč , výdajích 390 000,- Kč .

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 


Zápisy OZ 2015

Jenání OZ jsou veřejná a konají se vždy 1. čtvrtek v měsíci od 19 hodin, v případě potřeby budou termíny jednání pozměněny.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2015 konaného dne 21.1.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  

Omluven: Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Kanalizace
 3. Zpevnění ploch
 4. Oprava stok a krajnic okolo obecních cest
 5. Rozpočtové opatření č 4/2014
 6. Schválení věcného břemena
 7. Různé

 

K bodu 2:

Obec dostala potřebné povolení k opravě kanalizace na pozemku 901. Stavba by měla být dokončena do 30.5.2015

 

K bodu 3:

Zastupitelstvo schválilo záměr rozšířit  a zpevnit dlažbou  obecní plochy okolo kontejnerů na odpady z důvodu umístnění zde dalších nádob a  prodloužení komunikace k nemovitosti č.p.25 a 26.

 

K bodu4:

Z důvodu neodtékání dešťových vod ze silnic do Nedabyle a Nové Vsi budou upraveny krajnice a stoky tak aby se voda odtékala mimo těleso komunikace.

 

K bodu 5:

OZ schválilo rozpočtové opatření č. 4, je přílohou zápisu.

 

K bodu 6:

OZ usnesením č.1/2015 odsouhlasilo zřízení věcného břemena na pozemky č 803/8, 803/7 a 1502/1 pro EoN .

 

K bodu 7:

 • Obci byla doručena studie o nové silnici vedoucí přes katastr naší obce a to s jejím názvem "Jižní tangenta". Studie je k nahlédnutí na obecním úřadě. Vede  převážně v severní  části katastru mezi  Novou Vsí a Borovnicí  směrem na Heřmaň a dále k Roudnému, k plánované dálnici.
 • Za nájem vodovodu utrží obec v roce 2015 cca 40 000,-Kč

 

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 / 2014                                                                     

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1511   000            132 800,00                96,00          132 896,00  Daň z nemovitostí                                

2)        231   0110   000000000  0000  0000  4112   000                   0,00            54 400,00            54 400,00  Neinv.přij.transfery ze st.roz                 

3)        231   0100   000000000  0000  0000  4112   000             60 100,00           -60 100,00                 0,00  Neinv.přij.transfery ze st.roz                 

                                  Paragraf 0000 celkem:                192 900,00            -5 604,00          187 296,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                192 900,00            -5 604,00          187 296,00

4)        231   0100   000000000  1085  0000  4121   000                   0,00             5 604,00             5 604,00  Neinvestiční přijaté transfery od obcí  

                                  Paragraf 0000 celkem:                       0,00             5 604,00             5 604,00                                        *

                               Org: 1085        celkem:                       0,00             5 604,00             5 604,00

      PŘÍJMY celkem                                                    192 900,00                 0,00          192 900,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

5)        231   0300   000000000  0000  2212  5169   000             50 000,00            -3 000,00            47 000,00  Nákup ostatních služeb                       

                                  Paragraf 2212 celkem:                  50 000,00            -3 000,00            47 000,00  Silnice                                                *

6)        231   0300   000000000  0000  6112  5023   000            100 000,00             3 000,00          103 000,00  Odměny členů zastupitelstev ob         

                                  Paragraf 6112 celkem:                100 000,00             3 000,00          103 000,00  Zastupitelstva obcí                             *

                               Org: 0000        celkem:                150 000,00                 0,00          150 000,00

      VÝDAJE celkem                                                    150 000,00                 0,00          150 000,00

 

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2015 konaného dne 5.3.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Přezkum hospodaření obce  a schválení závěrečného účtu obce
 3.  Oprava chodníku
 4. Úprava stok a propustků okolo komunikace
 5. Přeložka kanalizace
 6. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2014. Byl zjištěn nedostatek a to: Analytické účty pozemků  nesouhlasí s inventurním výpisem, souhlasná  částka je jen za  celkový souhrn. Chyba bude napravena řádným rozúčtováním  a to současně i vzhledem k plánovanému zahájení  digitalizace pozemků v obci, kdy budou pozemky nově  označeny a upraveny. Termín odstranění nedostatku – po ukončení digitalizace pozemků.

 

Závěrečný účet obce za rok 2014  OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2014 bez výhrad. Celkové příjmy byly v částce 1 347 263,86,  výdaje v částce 1 282 785,16. Zůstatek na BÚ ve výši 1 830 886,21 Kč  bude přeúčtován  z účtu 431300 na účet 432300.. Zároveň schválilo účetní závěrku za rok 2014.

 

 

K bodu 3:

OZ schválilo předloženou nabídku firmy JEZZ na opravy chodníků dlažbou a to  rozšířením u nádob na odpady a prodloužením chodníku k nemovitosti č.p. 25 v rozsahu 80 m2  a  opravu propadlých míst stávající dlažby v částce 99 tisíc.

 

K bodu 4:

OZ schválilo úpravu krajnic a propustků na silnici do Nedabyle a Nové Vsi vyčištěním a to firmou Staving CB za hodinovou sazbu 580 Kč na hodinu v předpokladu cca 40 hodin.

 

K bodu 5:

OZ schválilo opravu a přeložku kanalizace pod Hoďánků  dle projektu a zhotovení zajistí p. Kořánek za předloženou částku 290 tis. Kč.

K bodu 6:

 • Svozový den na odpady bude dne 21.3.2015 od 12,20 do 12,35 hod.
 • Budou Správou a údržbou silnic opravovány úseky  komunikace III třídy vedoucí naší obcí. Dle předložených vyjadřovacích studií se jedná zřejmě jen o úseky, ne o celoplošnou opravu.
 • Den všech Borovnic – byla na obec poslána pozvánka na den Borovnic a to v Borovnici na Vysočině na den 4.7.2015.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2015 konaného dne 1.4.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Vyhláška o odpadech
 3. Monitorování prostoru sběrných nádob na odpady
 4. Žádost o převod pozemku na obec
 5. Schválení věcného břemene
 6. Odměny členů OZ
 7. Různé

 

 

K bodu 2:

OZ schválilo svým usnesením č 2/2015 novou vyhlášku  odpadech, která vstupuje v platnost od 1.4.2015. Nově je zde možnost ukládat biologický  odpad .

 

          K bodu 3:

 

OZ opakovaně projednalo monitorovaní prostoru v okolí sběrných nádob na odpady, kde se zjevně odkládá i odpad,  který  nepochází od obyvatel obce, záznamovým zařízením a  schválilo jeho pořízení. Dodá p. Filip Sklenář v ceně cca 7 tis. Kč.

 

K bodu 4:

 

Žádost  majitelů nemovitosti č 25 o převod pozemku č. 819/12 do majetku obce a tím vyřešit přístup k uvedené nemovitosti OZ odsouhlasilo, je potřeba jednat s majitelem o podmínkách převodu. Projedná pí. Jackov Bartošová.

 

K bodu 5:

OZ schválili  věcné břemeno na pozemky č. 1500/3 a 1501/1 pro sítě EoN.

 

K bodu 6:

 

OZ v návaznosti na změnu zákona  o odměnách členů zastupitelstev platné od 1.dubna 2015 schválilo nové měsíční částky odměn  a to:

Starosta 9000,-

Místostarosta 4500,-

Zastupitel ( předseda a člen komisí) 1000,-

 

Nové odměny nedosahují ani poloviny možné nárokové částky.

 

K bodu 7:

 • Obec koupí (jako upomínkový předmět) knihu „Putování Doudlebskem za jeho písmáky“ v počtu 25 kusů. V knize jsou paměti rodáků z jednotlivých obcí.
 • Informace o pracích Katastrálního úřadu na digitalizaci – v průběhu měsíce května, června bude zveřejněn katastrální operát k nahlédnutí. K žádosti  Katastrálního úřadu o poskytnutí prostor a pracovníka obce k podání informací  o digitálním zpracování starosta nabídl prostory úřadu ale bez  zástupce obce.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2015 konaného dne 7.5.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pořízení územní studie
 3. Oprava omítek
 4. Rozpočtové opatření
 5. Různé

 

K bodu 2:

 

OZ svým usnesením č. 4/2015 na základě žádosti p. Martina Nováka  schválilo pořízení územní studie dle schválené změny územního plánu pro lokalitu č.1. Tuto studii vypracuje Ing. Arch. Blanka Tencarová. Starosta podá žádost  na Mag.města Č.Budějovice.

 

K bodu 3:

 

V souvislosti s úpravou ploch v místě odpadových nádob bude i provedena oprava omítek hasičárny, kapličky na křižovatce do N.Vsi a čelní strany obecní budovy.

 

K bodu 4:

 

OZ schválilo drobné rozpočtové opatření viz příloha. Jedná se o změnu v rozpočtu hlavně ve vratkách za nevyčerpané prostředky na volby v roce 2014

 

K bodu 5:

 

 • OZ děkuje všem  těm občanům naší obce, kteří  nebudou v neděli udržovat travní plochy sečením  motorovými  sekačkami.
 • Obec pořídila záznamové kamerové sledování prostoru odpadových nádob za účelem snížení nepořádku v tomto okolí. Nově zde budou nádoby na bioodpad vývoz bude 1x za 14 dnů ve středu, první odvoz bude dne 13.5.2015.
 • Bylo dokončeno přeložení a oprava kanalizace pod Hoďánků, staré roury budou využity k zatrubnění stoky okolo cesty za Troupů a odvedení dešťových vod přitékajících z polí od Heřmaně.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2015                                                                          

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1113   000             18 000,00            11 461,00            29 461,00  Daň z příjmů fyz.osob z kapitá             

2)        231   0200   000000000  0000  0000  1361   000                   0,00                90,00                90,00  Správní poplatky                                  

                                  Paragraf 0000 celkem:                  18 000,00            11 551,00            29 551,00                                        *

3)        231   0200   000000000  0000  3639  2119   000                   0,00             2 000,00             2 000,00  Příjmy z vlastní činnosti jind               

                                  Paragraf 3639 celkem:                       0,00             2 000,00             2 000,00  Komunální služby a územní       *

4)        231   0200   000000000  0000  6310  2141   000                   0,00             2 000,00             2 000,00  Příjmy z úroků (část)                             

                                  Paragraf 6310 celkem:                       0,00             2 000,00             2 000,00  Obecné příjmy a výdaje z          *

                               Org: 0000        celkem:                  18 000,00            15 551,00            33 551,00

      PŘÍJMY celkem                                                     18 000,00            15 551,00            33 551,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

5)        231   0100   000000000  0000  6171  5182   000             10 000,00           -10 000,00                 0,00  Poskytované zálohy vlastní pok           

6)        231   0300   000000000  0000  6171  5194   000                   0,00             2 000,00             2 000,00  Věcné dary                                          

7)        231   0300   000000000  0000  6171  5492   000                   0,00            10 000,00            10 000,00  Dary obyvatelstvu                                 

                                  Paragraf 6171 celkem:                  10 000,00             2 000,00            12 000,00  Činnost místní správy                         *

8)        231   0300   000098187  0000  6409  5364   000                   0,00             5 892,00             5 892,00  Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

9)        231   0300   000098348  0000  6409  5364   000                   0,00             5 539,00             5 539,00  Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

                                  Paragraf 6409 celkem:                       0,00            11 431,00            11 431,00  Ostatní činnosti jinde nezařazené       *

                               Org: 0000        celkem:                  10 000,00            13 431,00            23 431,00

10)       231   0100   000000000  1012  6171  5321   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Neinvestiční transfery obcím               

                                  Paragraf 6171 celkem:                       0,00             1 000,00             1 000,00  Činnost místní správy                         *

                               Org: 1012        celkem:                       0,00             1 000,00             1 000,00

11)       231   0300   000000000  1155  6409  5329   000                   0,00             1 120,00             1 120,00  Ost.neinvest.transfery veřejný             

                                  Paragraf 6409 celkem:                       0,00             1 120,00             1 120,00  Ostatní činnosti jinde nezařazené       *

                               Org: 1155        celkem:                       0,00             1 120,00             1 120,00

      VÝDAJE celkem                                                     10 000,00            15 551,00            25 551,00

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2015 konaného dne 10.9.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení částky na příspěvek na školku
 3. Věcné břemeno na pozemek 1502/4 EoN
 4. Žádost o zvýšení příspěvku Pomalší
 5. Nabídka odkoupení rekr. nemovitosti
 6. Rozpočtové opatření

 

K bodu 2:

OZ schválilo částku 4000,- na rok jako příspěvek na školku pro děti naší obce. Doplňuje se tím bod č.2 z jednání OZ ze dne 7.10.2014

 

K bodu 3:

OZ schválilo věcné břemeno na pozemku 1502/4 cesta pro elektrické kabely EoN.

 

K bodu 4:

OZ neschválilo zvýšení částky jako příspěvek na provozní činnost Pomalší. Zůstává 10,- Kč na obyvatele na rok.

 

K bodu 5:

Pí. Šilhanová nabídla obci odkoupení její nemovitosti – chaty postavené na obecním pozemku za 450 tis. OZ tuto nabídku zamítlo.

 

K bodu 6:

OZ schválilo rozpočtové opatření č.2 až 5. Viz příloha.

 

Různé:

 • Kamera zaměřená na odpadové nádoby se osvědčila, několika občanům nebydlícím v obci, kteří zde ukládali nadměrné množství odpadů byl zaslán dopis ohledně řešení ukládání odpadů. Odezva zpět nebyla žádná.
 • OZ vzalo na vědomí usychající dub pod Sklenářů. Jeho stav se bude sledovat.
 • Starosta seznámil OZ s jednáním na správě silnic, příští rok se plánuje i oprava sil.III třídy vedoucí v obci, obec bude financovat opravu staré kanalizace pod silnicí (nutná rekonstrukce) a částečně i zhotovení obrubníků pro svedení dešťové vody.

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2 / 2015                                                                           

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  3722  2111   000                   0,00               724,00               724,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

                                  Paragraf 3722 celkem:                       0,00               724,00               724,00  Sběr a svoz komunálních odpadů       *

                               Org: 0000        celkem:                       0,00               724,00               724,00

      PŘÍJMY celkem                                                           0,00               724,00               724,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

2)        231   0300   000000000  0000  2219  5021   000                   0,00             5 000,00             5 000,00  Základní běžný účet

                                  Paragraf 2219 celkem:                       0,00             5 000,00             5 000,00  Ostatní záležitosti pozemních     *

3)        231   0300   000000000  0000  3745  5021   000                   0,00            15 000,00            15 000,00  Ostatní osobní výdaje                         

                                  Paragraf 3745 celkem:                       0,00            15 000,00            15 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou    *

4)        231   0300   000000000  0000  6112  5023   000            100 000,00            50 000,00          150 000,00  Odměny členů zastupitelstev ob         

                                  Paragraf 6112 celkem:                100 000,00            50 000,00          150 000,00  Zastupitelstva obcí                             *

5)        231   0300   000000000  0000  6171  5137   000                   0,00             7 865,00             7 865,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

                                  Paragraf 6171 celkem:                       0,00             7 865,00             7 865,00  Činnost místní správy                         *

                               Org: 0000        celkem:                100 000,00            77 865,00          177 865,00

      VÝDAJE celkem                                                    100 000,00            77 865,00          177 865,00

FINANCOVÁNÍ

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

6)        231   0100   000000000  0000  0000  8115   000                   0,00            77 141,00            77 141,00  Změna stavu krátkodobých prostředků

                                  Paragraf 0000 celkem:                       0,00            77 141,00            77 141,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                       0,00            77 141,00            77 141,00

      FINANCOVÁNÍ celkem                                                    0,00            77 141,00            77 141,00

Rozpočtové opatření č. 3 / 2015                                                                           

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1511   000            110 000,00            13 161,00          123 161,00  Daň z nemovitostí                                

                                  Paragraf 0000 celkem:                110 000,00            13 161,00          123 161,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                110 000,00            13 161,00          123 161,00

      PŘÍJMY celkem                                                    110 000,00            13 161,00          123 161,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

2)        231   0300   000000000  0000  3613  5171   000             20 000,00            13 161,00            33 161,00  Opravy a udržování                               

                                  Paragraf 3613 celkem:                  20 000,00            13 161,00            33 161,00  Nebytové hospodářství                       *

                               Org: 0000        celkem:                  20 000,00            13 161,00            33 161,00

      VÝDAJE celkem                                                     20 000,00            13 161,00            33 161,00

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 / 2015                                                                           

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1121   000            180 000,00            13 000,00          193 000,00  Daň z příjmů právnických osob           

                                  Paragraf 0000 celkem:                180 000,00            13 000,00          193 000,00                                        *

2)        231   0200   000000000  0000  3639  2119   000              2 000,00             1 000,00             3 000,00  Příjmy z vlastní činnosti jind               

                                  Paragraf 3639 celkem:                   2 000,00             1 000,00             3 000,00  Komunální služby a územní       *

                               Org: 0000        celkem:                182 000,00            14 000,00          196 000,00

      PŘÍJMY celkem                                                    182 000,00            14 000,00          196 000,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        231   0300   000000000  0000  3111  5492   000                   0,00            12 000,00            12 000,00  Dary obyvatelstvu-školka                      

                                  Paragraf 3111 celkem:                       0,00            12 000,00            12 000,00  Mateřské školy                                    *

4)        231   0300   000000000  0000  3745  5021   000             15 000,00             2 000,00            17 000,00  Ostatní osobní výdaje                         

                                  Paragraf 3745 celkem:                  15 000,00             2 000,00            17 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou    *

                               Org: 0000        celkem:                  15 000,00            14 000,00            29 000,00

      VÝDAJE celkem                                                     15 000,00            14 000,00            29 000,00

 

Rozpočtové opatření č. 5 / 2015                                                                           

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1351   000              3 000,00             2 000,00             5 000,00  Odvod z loterií a podobných he           

2)        231   0200   000000000  0000  0000  1361   000                  90,00                90,00               180,00  Správní poplatky                                  

                                  Paragraf 0000 celkem:                   3 090,00             2 090,00             5 180,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                   3 090,00             2 090,00             5 180,00

      PŘÍJMY celkem                                                       3 090,00             2 090,00             5 180,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        231   0300   000000000  0000  2212  5171   000            227 800,00            10 000,00          237 800,00  Opravy a udržování                               

                                  Paragraf 2212 celkem:                227 800,00            10 000,00          237 800,00  Silnice                                                *

4)        231   0300   000000000  0000  2321  5171   000            350 699,00          102 588,00          453 287,00  Opravy a udržování                               

                                  Paragraf 2321 celkem:                350 699,00          102 588,00          453 287,00  Odvádění a čištění odpadních vod      *

5)        231   0310   000000000  0000  6310  5163   000                   0,00               110,00               110,00  Služby peněžních ústavů                     

                                  Paragraf 6310 celkem:                       0,00               110,00               110,00  Obecné příjmy a výdaje z          *

                               Org: 0000        celkem:                578 499,00          112 698,00          691 197,00

6)        231   0100   000000000  1012  6171  5321   000              1 000,00             1 000,00             2 000,00  Neinvestiční transfery obcím               

                                  Paragraf 6171 celkem:                   1 000,00             1 000,00             2 000,00<