Usnesení ZO

Zápisy OZ 2015

Jenání OZ jsou veřejná a konají se vždy 1. čtvrtek v měsíci od 19 hodin, v případě potřeby budou termíny jednání pozměněny.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2015 konaného dne 21.1.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  

Omluven: Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Kanalizace
 3. Zpevnění ploch
 4. Oprava stok a krajnic okolo obecních cest
 5. Rozpočtové opatření č 4/2014
 6. Schválení věcného břemena
 7. Různé

 

K bodu 2:

Obec dostala potřebné povolení k opravě kanalizace na pozemku 901. Stavba by měla být dokončena do 30.5.2015

 

K bodu 3:

Zastupitelstvo schválilo záměr rozšířit  a zpevnit dlažbou  obecní plochy okolo kontejnerů na odpady z důvodu umístnění zde dalších nádob a  prodloužení komunikace k nemovitosti č.p.25 a 26.

 

K bodu4:

Z důvodu neodtékání dešťových vod ze silnic do Nedabyle a Nové Vsi budou upraveny krajnice a stoky tak aby se voda odtékala mimo těleso komunikace.

 

K bodu 5:

OZ schválilo rozpočtové opatření č. 4, je přílohou zápisu.

 

K bodu 6:

OZ usnesením č.1/2015 odsouhlasilo zřízení věcného břemena na pozemky č 803/8, 803/7 a 1502/1 pro EoN .

 

K bodu 7:

 • Obci byla doručena studie o nové silnici vedoucí přes katastr naší obce a to s jejím názvem "Jižní tangenta". Studie je k nahlédnutí na obecním úřadě. Vede  převážně v severní  části katastru mezi  Novou Vsí a Borovnicí  směrem na Heřmaň a dále k Roudnému, k plánované dálnici.
 • Za nájem vodovodu utrží obec v roce 2015 cca 40 000,-Kč

 

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 / 2014                                                                     

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1511   000            132 800,00                96,00          132 896,00  Daň z nemovitostí                                

2)        231   0110   000000000  0000  0000  4112   000                   0,00            54 400,00            54 400,00  Neinv.přij.transfery ze st.roz                 

3)        231   0100   000000000  0000  0000  4112   000             60 100,00           -60 100,00                 0,00  Neinv.přij.transfery ze st.roz                 

                                  Paragraf 0000 celkem:                192 900,00            -5 604,00          187 296,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                192 900,00            -5 604,00          187 296,00

4)        231   0100   000000000  1085  0000  4121   000                   0,00             5 604,00             5 604,00  Neinvestiční přijaté transfery od obcí  

                                  Paragraf 0000 celkem:                       0,00             5 604,00             5 604,00                                        *

                               Org: 1085        celkem:                       0,00             5 604,00             5 604,00

      PŘÍJMY celkem                                                    192 900,00                 0,00          192 900,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

5)        231   0300   000000000  0000  2212  5169   000             50 000,00            -3 000,00            47 000,00  Nákup ostatních služeb                       

                                  Paragraf 2212 celkem:                  50 000,00            -3 000,00            47 000,00  Silnice                                                *

6)        231   0300   000000000  0000  6112  5023   000            100 000,00             3 000,00          103 000,00  Odměny členů zastupitelstev ob         

                                  Paragraf 6112 celkem:                100 000,00             3 000,00          103 000,00  Zastupitelstva obcí                             *

                               Org: 0000        celkem:                150 000,00                 0,00          150 000,00

      VÝDAJE celkem                                                    150 000,00                 0,00          150 000,00

 

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2015 konaného dne 5.3.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Přezkum hospodaření obce  a schválení závěrečného účtu obce
 3.  Oprava chodníku
 4. Úprava stok a propustků okolo komunikace
 5. Přeložka kanalizace
 6. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2014. Byl zjištěn nedostatek a to: Analytické účty pozemků  nesouhlasí s inventurním výpisem, souhlasná  částka je jen za  celkový souhrn. Chyba bude napravena řádným rozúčtováním  a to současně i vzhledem k plánovanému zahájení  digitalizace pozemků v obci, kdy budou pozemky nově  označeny a upraveny. Termín odstranění nedostatku – po ukončení digitalizace pozemků.

 

Závěrečný účet obce za rok 2014  OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2014 bez výhrad. Celkové příjmy byly v částce 1 347 263,86,  výdaje v částce 1 282 785,16. Zůstatek na BÚ ve výši 1 830 886,21 Kč  bude přeúčtován  z účtu 431300 na účet 432300.. Zároveň schválilo účetní závěrku za rok 2014.

 

 

K bodu 3:

OZ schválilo předloženou nabídku firmy JEZZ na opravy chodníků dlažbou a to  rozšířením u nádob na odpady a prodloužením chodníku k nemovitosti č.p. 25 v rozsahu 80 m2  a  opravu propadlých míst stávající dlažby v částce 99 tisíc.

 

K bodu 4:

OZ schválilo úpravu krajnic a propustků na silnici do Nedabyle a Nové Vsi vyčištěním a to firmou Staving CB za hodinovou sazbu 580 Kč na hodinu v předpokladu cca 40 hodin.

 

K bodu 5:

OZ schválilo opravu a přeložku kanalizace pod Hoďánků  dle projektu a zhotovení zajistí p. Kořánek za předloženou částku 290 tis. Kč.

K bodu 6:

 • Svozový den na odpady bude dne 21.3.2015 od 12,20 do 12,35 hod.
 • Budou Správou a údržbou silnic opravovány úseky  komunikace III třídy vedoucí naší obcí. Dle předložených vyjadřovacích studií se jedná zřejmě jen o úseky, ne o celoplošnou opravu.
 • Den všech Borovnic – byla na obec poslána pozvánka na den Borovnic a to v Borovnici na Vysočině na den 4.7.2015.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2015 konaného dne 1.4.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Vyhláška o odpadech
 3. Monitorování prostoru sběrných nádob na odpady
 4. Žádost o převod pozemku na obec
 5. Schválení věcného břemene
 6. Odměny členů OZ
 7. Různé

 

 

K bodu 2:

OZ schválilo svým usnesením č 2/2015 novou vyhlášku  odpadech, která vstupuje v platnost od 1.4.2015. Nově je zde možnost ukládat biologický  odpad .

 

          K bodu 3:

 

OZ opakovaně projednalo monitorovaní prostoru v okolí sběrných nádob na odpady, kde se zjevně odkládá i odpad,  který  nepochází od obyvatel obce, záznamovým zařízením a  schválilo jeho pořízení. Dodá p. Filip Sklenář v ceně cca 7 tis. Kč.

 

K bodu 4:

 

Žádost  majitelů nemovitosti č 25 o převod pozemku č. 819/12 do majetku obce a tím vyřešit přístup k uvedené nemovitosti OZ odsouhlasilo, je potřeba jednat s majitelem o podmínkách převodu. Projedná pí. Jackov Bartošová.

 

K bodu 5:

OZ schválili  věcné břemeno na pozemky č. 1500/3 a 1501/1 pro sítě EoN.

 

K bodu 6:

 

OZ v návaznosti na změnu zákona  o odměnách členů zastupitelstev platné od 1.dubna 2015 schválilo nové měsíční částky odměn  a to:

Starosta 9000,-

Místostarosta 4500,-

Zastupitel ( předseda a člen komisí) 1000,-

 

Nové odměny nedosahují ani poloviny možné nárokové částky.

 

K bodu 7:

 • Obec koupí (jako upomínkový předmět) knihu „Putování Doudlebskem za jeho písmáky“ v počtu 25 kusů. V knize jsou paměti rodáků z jednotlivých obcí.
 • Informace o pracích Katastrálního úřadu na digitalizaci – v průběhu měsíce května, června bude zveřejněn katastrální operát k nahlédnutí. K žádosti  Katastrálního úřadu o poskytnutí prostor a pracovníka obce k podání informací  o digitálním zpracování starosta nabídl prostory úřadu ale bez  zástupce obce.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2015 konaného dne 7.5.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pořízení územní studie
 3. Oprava omítek
 4. Rozpočtové opatření
 5. Různé

 

K bodu 2:

 

OZ svým usnesením č. 4/2015 na základě žádosti p. Martina Nováka  schválilo pořízení územní studie dle schválené změny územního plánu pro lokalitu č.1. Tuto studii vypracuje Ing. Arch. Blanka Tencarová. Starosta podá žádost  na Mag.města Č.Budějovice.

 

K bodu 3:

 

V souvislosti s úpravou ploch v místě odpadových nádob bude i provedena oprava omítek hasičárny, kapličky na křižovatce do N.Vsi a čelní strany obecní budovy.

 

K bodu 4:

 

OZ schválilo drobné rozpočtové opatření viz příloha. Jedná se o změnu v rozpočtu hlavně ve vratkách za nevyčerpané prostředky na volby v roce 2014

 

K bodu 5:

 

 • OZ děkuje všem  těm občanům naší obce, kteří  nebudou v neděli udržovat travní plochy sečením  motorovými  sekačkami.
 • Obec pořídila záznamové kamerové sledování prostoru odpadových nádob za účelem snížení nepořádku v tomto okolí. Nově zde budou nádoby na bioodpad vývoz bude 1x za 14 dnů ve středu, první odvoz bude dne 13.5.2015.
 • Bylo dokončeno přeložení a oprava kanalizace pod Hoďánků, staré roury budou využity k zatrubnění stoky okolo cesty za Troupů a odvedení dešťových vod přitékajících z polí od Heřmaně.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2015                                                                          

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1113   000             18 000,00            11 461,00            29 461,00  Daň z příjmů fyz.osob z kapitá             

2)        231   0200   000000000  0000  0000  1361   000                   0,00                90,00                90,00  Správní poplatky                                  

                                  Paragraf 0000 celkem:                  18 000,00            11 551,00            29 551,00                                        *

3)        231   0200   000000000  0000  3639  2119   000                   0,00             2 000,00             2 000,00  Příjmy z vlastní činnosti jind               

                                  Paragraf 3639 celkem:                       0,00             2 000,00             2 000,00  Komunální služby a územní       *

4)        231   0200   000000000  0000  6310  2141   000                   0,00             2 000,00             2 000,00  Příjmy z úroků (část)                             

                                  Paragraf 6310 celkem:                       0,00             2 000,00             2 000,00  Obecné příjmy a výdaje z          *

                               Org: 0000        celkem:                  18 000,00            15 551,00            33 551,00

      PŘÍJMY celkem                                                     18 000,00            15 551,00            33 551,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

5)        231   0100   000000000  0000  6171  5182   000             10 000,00           -10 000,00                 0,00  Poskytované zálohy vlastní pok           

6)        231   0300   000000000  0000  6171  5194   000                   0,00             2 000,00             2 000,00  Věcné dary                                          

7)        231   0300   000000000  0000  6171  5492   000                   0,00            10 000,00            10 000,00  Dary obyvatelstvu                                 

                                  Paragraf 6171 celkem:                  10 000,00             2 000,00            12 000,00  Činnost místní správy                         *

8)        231   0300   000098187  0000  6409  5364   000                   0,00             5 892,00             5 892,00  Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

9)        231   0300   000098348  0000  6409  5364   000                   0,00             5 539,00             5 539,00  Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

                                  Paragraf 6409 celkem:                       0,00            11 431,00            11 431,00  Ostatní činnosti jinde nezařazené       *

                               Org: 0000        celkem:                  10 000,00            13 431,00            23 431,00

10)       231   0100   000000000  1012  6171  5321   000                   0,00             1 000,00             1 000,00  Neinvestiční transfery obcím               

                                  Paragraf 6171 celkem:                       0,00             1 000,00             1 000,00  Činnost místní správy                         *

                               Org: 1012        celkem:                       0,00             1 000,00             1 000,00

11)       231   0300   000000000  1155  6409  5329   000                   0,00             1 120,00             1 120,00  Ost.neinvest.transfery veřejný             

                                  Paragraf 6409 celkem:                       0,00             1 120,00             1 120,00  Ostatní činnosti jinde nezařazené       *

                               Org: 1155        celkem:                       0,00             1 120,00             1 120,00

      VÝDAJE celkem                                                     10 000,00            15 551,00            25 551,00

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2015 konaného dne 10.9.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení částky na příspěvek na školku
 3. Věcné břemeno na pozemek 1502/4 EoN
 4. Žádost o zvýšení příspěvku Pomalší
 5. Nabídka odkoupení rekr. nemovitosti
 6. Rozpočtové opatření

 

K bodu 2:

OZ schválilo částku 4000,- na rok jako příspěvek na školku pro děti naší obce. Doplňuje se tím bod č.2 z jednání OZ ze dne 7.10.2014

 

K bodu 3:

OZ schválilo věcné břemeno na pozemku 1502/4 cesta pro elektrické kabely EoN.

 

K bodu 4:

OZ neschválilo zvýšení částky jako příspěvek na provozní činnost Pomalší. Zůstává 10,- Kč na obyvatele na rok.

 

K bodu 5:

Pí. Šilhanová nabídla obci odkoupení její nemovitosti – chaty postavené na obecním pozemku za 450 tis. OZ tuto nabídku zamítlo.

 

K bodu 6:

OZ schválilo rozpočtové opatření č.2 až 5. Viz příloha.

 

Různé:

 • Kamera zaměřená na odpadové nádoby se osvědčila, několika občanům nebydlícím v obci, kteří zde ukládali nadměrné množství odpadů byl zaslán dopis ohledně řešení ukládání odpadů. Odezva zpět nebyla žádná.
 • OZ vzalo na vědomí usychající dub pod Sklenářů. Jeho stav se bude sledovat.
 • Starosta seznámil OZ s jednáním na správě silnic, příští rok se plánuje i oprava sil.III třídy vedoucí v obci, obec bude financovat opravu staré kanalizace pod silnicí (nutná rekonstrukce) a částečně i zhotovení obrubníků pro svedení dešťové vody.

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 2 / 2015                                                                           

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  3722  2111   000                   0,00               724,00               724,00  Příjmy z poskytování služeb a výrobků 

                                  Paragraf 3722 celkem:                       0,00               724,00               724,00  Sběr a svoz komunálních odpadů       *

                               Org: 0000        celkem:                       0,00               724,00               724,00

      PŘÍJMY celkem                                                           0,00               724,00               724,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

2)        231   0300   000000000  0000  2219  5021   000                   0,00             5 000,00             5 000,00  Základní běžný účet

                                  Paragraf 2219 celkem:                       0,00             5 000,00             5 000,00  Ostatní záležitosti pozemních     *

3)        231   0300   000000000  0000  3745  5021   000                   0,00            15 000,00            15 000,00  Ostatní osobní výdaje                         

                                  Paragraf 3745 celkem:                       0,00            15 000,00            15 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou    *

4)        231   0300   000000000  0000  6112  5023   000            100 000,00            50 000,00          150 000,00  Odměny členů zastupitelstev ob         

                                  Paragraf 6112 celkem:                100 000,00            50 000,00          150 000,00  Zastupitelstva obcí                             *

5)        231   0300   000000000  0000  6171  5137   000                   0,00             7 865,00             7 865,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek  

                                  Paragraf 6171 celkem:                       0,00             7 865,00             7 865,00  Činnost místní správy                         *

                               Org: 0000        celkem:                100 000,00            77 865,00          177 865,00

      VÝDAJE celkem                                                    100 000,00            77 865,00          177 865,00

FINANCOVÁNÍ

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

6)        231   0100   000000000  0000  0000  8115   000                   0,00            77 141,00            77 141,00  Změna stavu krátkodobých prostředků

                                  Paragraf 0000 celkem:                       0,00            77 141,00            77 141,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                       0,00            77 141,00            77 141,00

      FINANCOVÁNÍ celkem                                                    0,00            77 141,00            77 141,00

Rozpočtové opatření č. 3 / 2015                                                                           

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1511   000            110 000,00            13 161,00          123 161,00  Daň z nemovitostí                                

                                  Paragraf 0000 celkem:                110 000,00            13 161,00          123 161,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                110 000,00            13 161,00          123 161,00

      PŘÍJMY celkem                                                    110 000,00            13 161,00          123 161,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

2)        231   0300   000000000  0000  3613  5171   000             20 000,00            13 161,00            33 161,00  Opravy a udržování                               

                                  Paragraf 3613 celkem:                  20 000,00            13 161,00            33 161,00  Nebytové hospodářství                       *

                               Org: 0000        celkem:                  20 000,00            13 161,00            33 161,00

      VÝDAJE celkem                                                     20 000,00            13 161,00            33 161,00

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 4 / 2015                                                                           

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1121   000            180 000,00            13 000,00          193 000,00  Daň z příjmů právnických osob           

                                  Paragraf 0000 celkem:                180 000,00            13 000,00          193 000,00                                        *

2)        231   0200   000000000  0000  3639  2119   000              2 000,00             1 000,00             3 000,00  Příjmy z vlastní činnosti jind               

                                  Paragraf 3639 celkem:                   2 000,00             1 000,00             3 000,00  Komunální služby a územní       *

                               Org: 0000        celkem:                182 000,00            14 000,00          196 000,00

      PŘÍJMY celkem                                                    182 000,00            14 000,00          196 000,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        231   0300   000000000  0000  3111  5492   000                   0,00            12 000,00            12 000,00  Dary obyvatelstvu-školka                      

                                  Paragraf 3111 celkem:                       0,00            12 000,00            12 000,00  Mateřské školy                                    *

4)        231   0300   000000000  0000  3745  5021   000             15 000,00             2 000,00            17 000,00  Ostatní osobní výdaje                         

                                  Paragraf 3745 celkem:                  15 000,00             2 000,00            17 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou    *

                               Org: 0000        celkem:                  15 000,00            14 000,00            29 000,00

      VÝDAJE celkem                                                     15 000,00            14 000,00            29 000,00

 

Rozpočtové opatření č. 5 / 2015                                                                           

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1351   000              3 000,00             2 000,00             5 000,00  Odvod z loterií a podobných he           

2)        231   0200   000000000  0000  0000  1361   000                  90,00                90,00               180,00  Správní poplatky                                  

                                  Paragraf 0000 celkem:                   3 090,00             2 090,00             5 180,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                   3 090,00             2 090,00             5 180,00

      PŘÍJMY celkem                                                       3 090,00             2 090,00             5 180,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        231   0300   000000000  0000  2212  5171   000            227 800,00            10 000,00          237 800,00  Opravy a udržování                               

                                  Paragraf 2212 celkem:                227 800,00            10 000,00          237 800,00  Silnice                                                *

4)        231   0300   000000000  0000  2321  5171   000            350 699,00          102 588,00          453 287,00  Opravy a udržování                               

                                  Paragraf 2321 celkem:                350 699,00          102 588,00          453 287,00  Odvádění a čištění odpadních vod      *

5)        231   0310   000000000  0000  6310  5163   000                   0,00               110,00               110,00  Služby peněžních ústavů                     

                                  Paragraf 6310 celkem:                       0,00               110,00               110,00  Obecné příjmy a výdaje z          *

                               Org: 0000        celkem:                578 499,00          112 698,00          691 197,00

6)        231   0100   000000000  1012  6171  5321   000              1 000,00             1 000,00             2 000,00  Neinvestiční transfery obcím               

                                  Paragraf 6171 celkem:                   1 000,00             1 000,00             2 000,00  Činnost místní správy                         *

                               Org: 1012        celkem:                   1 000,00             1 000,00             2 000,00

      VÝDAJE celkem                                                    579 499,00          113 698,00          693 197,00

FINANCOVÁNÍ

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

7)        231   0100   000000000  0000  0000  8115   000             77 141,00          111 608,00          188 749,00  Změna stavu krátkodobých prostředků

                                  Paragraf 0000 celkem:                  77 141,00          111 608,00          188 749,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                  77 141,00          111 608,00          188 749,00

      FINANCOVÁNÍ celkem                                              77 141,00          111 608,00          188 749,00

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2015 konaného dne 1.10.2015

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Oprava silnice III tř. vedoucí obcí
 3. Různé – digitalizace obce.

 

K bodu 2:

 

Starosta informoval OZ s postupem Správy a údržby silnic Č.Budějovice ohledně opravy silnice III třídy vedoucí naší obcí. Oprava nejspíš proběhne v roce 2016 po projektové přípravě.  Obec  v  souvislosti s touto rekonstrukcí vymění kanalizaci vedoucí pod silnicí, popřípadě upraví výšku chodníků a osadí obrubníky po jedné straně komunikace. Obec dle předběžných dohod získá bezúplatně krajnice komunikace za obrubníky.

 

K bodu 3:

 

 • Vzhledem k provedené digitalizaci pozemků v naší obci došlo k vytýčení hranic ale pouze v mapách ne ve skutečném zaměření v terénu a posunu některých pozemků ve vlastnictví dá se říci všech majitelů. Pro skutečné, fyzické vytýčení současných pozemků a cest je nutná pozemková úprava, ke které se pro její uskutečnění  musí přihlásit větší polovina majitelů pozemků než je rozloha katastru obce. Prosím ostatní občany aby se s touto digitální mapou seznámili a zvážili, zda by se k případné žádosti o pozemkové úpravy připojili. Své názory   pak kdykoliv můžete sdělit starostovi, případně ostatním zastupitelům obce pro zjištění celkového počtu žadatelů. Stačí uvést jméno a rozlohu vlastněných pozemků. Tel. na starostu je 724 156 197.

 

 • Na základě osobního jednání starosty a zaslaného dopisu majitelům kaple na návsi  ohledně jejího havarijního stavu bylo ( kromě p. Kvačkové, která se cca 1 měsíc po zaslání dopisu ani neozvala,)  nabídnuto nějakou formou   převedení vlastnictví  ze strany současných majitelů a to nejlépe  na obec. Starosta s tímto seznámil OZ. Bude se nadále s majiteli jednat. Cíl jednání je mít kapli opravenou  a  neohrožující okolí odpadáváním  stavebních prvků.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2015 konaného dne 5.11.2015

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven: Kobylka

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č. 6 a 7
 3. Prodej pozemku okolo chaty
 4. Cena vodného 2016
 5. Různé

 

K bodu 2 :

Starosta informoval OZ o rozpočtovém opatření č. 6 a 7, jedná se hlavně o drobné změny ve výdajových položkách viz opatření.

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej pozemku okolo chaty na č. pozemku 188. Cena je 150,-Kč za m2. Celková cena bude vyčíslena až dle geometrického zaměření. Prodej bude uskutečněn až v roce 2016 vzhledem k náročnosti provést změny v evidenci pozemků po digitalizaci v inventárním soupisu obce do konce roku 2015.

 

K bodu 4:

 

Cena za vodné v roce 2016 zůstává stejná jako v roce 2015 tedy 39,85 Kč za 1m3 + paušál 408,- Kč za vodoměr.

 

K bodu 5:

 

 • ČEVAK předal obci plán investic na rok 2016.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 6 / 2015                                                                             

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1121   000            193 000,00            30 000,00          223 000,00  Daň z příjmů právnických osob           

                                  Paragraf 0000 celkem:                193 000,00            30 000,00          223 000,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                193 000,00            30 000,00          223 000,00

      PŘÍJMY celkem                                                    193 000,00            30 000,00          223 000,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

2)        231   0300   000000000  0000  6171  5194   000              2 000,00             2 723,00             4 723,00  Věcné dary                                          

                                  Paragraf 6171 celkem:                   2 000,00             2 723,00             4 723,00  Činnost místní správy                         *

                               Org: 0000        celkem:                   2 000,00             2 723,00             4 723,00

      VÝDAJE celkem                                                      2 000,00             2 723,00             4 723,00

FINANCOVÁNÍ

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        231   0100   000000000  0000  0000  8115   000            188 749,00           -27 277,00          161 472,00  Změna stavu krátkodobých prostředků

                                  Paragraf 0000 celkem:                188 749,00           -27 277,00          161 472,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                188 749,00           -27 277,00          161 472,00

      FINANCOVÁNÍ celkem                                             188 749,00           -27 277,00          161 472,00

Rozpočtové opatření č. 7 / 2015                                                                             

PŘÍJMY

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        231   0200   000000000  0000  0000  1121   000            223 000,00             5 700,00          228 700,00  Daň z příjmů právnických osob           

2)        231   0110   000000000  0000  0000  4112   000             60 100,00            -5 700,00            54 400,00  Neinv.přij.transfery ze st.roz                 

                                  Paragraf 0000 celkem:                283 100,00                 0,00          283 100,00                                        *

                               Org: 0000        celkem:                283 100,00                 0,00          283 100,00

      PŘÍJMY celkem                                                    283 100,00                 0,00          283 100,00

VÝDAJE

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

3)        231   0300   000000000  0000  1019  5139   000                   0,00             1 020,00             1 020,00  Nákup materiálu jinde nezařazený

                                  Paragraf 1019 celkem:                       0,00             1 020,00             1 020,00  Ostatní zemědělská a potr.činnost      *

4)        231   0300   000000000  0000  3745  5021   000             17 000,00            16 000,00            33 000,00  Ostatní osobní výdaje                         

                                  Paragraf 3745 celkem:                  17 000,00            16 000,00            33 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou    *

5)        231   0300   000000000  0000  6112  5032   000             10 000,00             5 721,00            15 721,00  Povinné pojistné na veřejné zd           

                                  Paragraf 6112 celkem:                  10 000,00             5 721,00            15 721,00  Zastupitelstva obcí                             *

6)        231   0300   000000000  0000  6171  5136   000              2 000,00             3 857,50             5 857,50  Knihy, učební pomůcky a tisk              

                                  Paragraf 6171 celkem:                   2 000,00             3 857,50             5 857,50  Činnost místní správy                         *

                               Org: 0000        celkem:                  29 000,00            26 598,50            55 598,50

      VÝDAJE celkem                                                     29 000,00            26 598,50            55 598,50

FINANCOVÁNÍ

          SU    AU     N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

7)        231   0100   000000000  0000  0000  8115   000            161 472,00            26 598,50          188 070,50  Změna stavu krátkodobých prostředků

                                  Paragraf 0000 celkem:                161 472,00            26 598,50          188 070,50                                        *

                               Org: 0000        celkem:                161 472,00            26 598,50          188 070,50

      FINANCOVÁNÍ celkem                                             161 472,00            26 598,50          188 070,50

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2015 konaného dne 3.12.2015

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočet roku 2016 a výhled na roky 2017 – 2020, rozpočet Pomalší
 3. Doplnění bodu 6 zápisu č. 8 ze dne 4.12.2014 - souhlas starostovi s překročením rozpočtu obce
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo rozpočet na rok 2016 jako vyrovnaný v celkové výši 1 090 300,- Kč  a rozpočtový výhled obce do roku 2020. Dále schválilo přebytkový rozpočet  Pomalší  v příjmech 562 000,- Kč , výdajích 430 000,- Kč .

 

K bodu 3:

OZ schválilo doplnění výše uvedeného bodu jednání OZ a to : schválení změny rozpočtového opatření starostovi v příjmech a výdajích neomezeně. OZ budou následně předkládány změny rozpočtu na vědomí.

 

K bodu 4:

 

 • Územní studie  -  byla vypracována územní studie dle změny č. 3 územního plánu obce týká se pozemku 631/1 ( pod Osomů u mostu ) vypracovaná na žádost p.Nováka.
 • Žádost o příspěvek  společnosti Prevent- letos byl OZ příspěvek zamítnut.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………