Usnesení ZO

Zápisy OZ 2021

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2021 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2021 konaného dne 28.1.2021

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za popelnice rok 2020
 3. Poplatek za psa
 4. Dodatek na svoz odpadů
 5. Vyhláška na systém odpadového hospodářství obce
 6. Různé

 

K bodu 2:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2020 nebude od občanů Borovnice vybírán, veškeré náklady v částce 132 tisíc zaplatí obec.  

 

K bodu 3.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši i na rok 2021 a to v částce 50,- Kč

 

K bodu 4:

OZ schválilo dodatek ke smlouvě na svoz odpadů se svozovou firmou Marius Pedersen na rok 2021

 

K bodu 5:

OZ svým usnesením č 1/2021 schválilo novou vyhlášku na systém odpadového hospodářství. Tímto se ruší Vyhláška o nakládání s odpady vydaná 1.4.2015.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2021 konaného dne 25.3.2021

 

Přítomni: Troup,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář, Kobylka 

Omluven: 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Pozemkové úpravy
 5. Žádost o změnu územního plánu
 6. Různé

 

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2020. Nebyly zjištěny chyby.

Závěrečný účet obce za rok 2020 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2020 bez výhrad.

Celkové příjmy byly v částce 2 623 917,- výdaje v částce 3 167 947,59 Kč. Částka   ve výši 257 294,25 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2020.

 

K bodu 4:

OZ schválilo předložený plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastru naší obce.

 

K bodu 5:

OZ zamítlo návrh žadatele p. Davida Mazáka na změnu územního plánu. Změna by se měla dotýkat výstavby 3 bytových patrových domů v západní lokalitě od zastavěného území obce na pozemku č 777. OZ zamítlo výstavbu bytových domů a nejsou zde ani připraveny jednotlivými majiteli pozemků potřebné sítě.

 

 K bodu 6:

Ke každoročnímu hlášení o majetkové a provozní kanalizaci je nově požadováno povolení na vypouštění vod i od kraje a k tomu je zapotřebí mít i odborného zástupce. Zřejmě tento zástupce bude mít „přínos pro vyčištění odpadní vody“, bude si účtovat částku 1200,- měsíčně. Toto dosud být nemuselo.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2021 konaného dne 13.5.2021

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka 

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost Linky bezpečí
 3. Příspěvek COVID

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo finanční příspěvek Lince bezpečí v částce 2000,-

 

K bodu 3:

 

OZ zvažuje poskytnout finanční příspěvek našim občanům na zmírnění finančních výdajů spojených s touto nemocí a omezujícím opatřením vydávaných vládou. Finanční příspěvek v částce 5000,- Kč již část občanů obdržela nařízením vlády a další se pro ně připravuje. Dle našeho názoru mají nárok i další skupiny občanů, například děti a jejich rodiny, kterým vzrostly životní náklady třeba nákupem techniky na absolvování distanční docházky do školy a i další občané měli buď propad ve své mzdě nebo další vícenáklady na své podnikání. Bude proveden průzkum  jaký je zájem o nějakou formu podpory mezi našimi občany. Důležité je, že si na tento příspěvek nebude brát obec na rozdíl od státu žádnou půjčku.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..,

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  4/2021 konaného dne 8. 7. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 • Kontrola úkolů z minulého zasedání
 • Finanční pomoc po hurikánu na Moravu
 • Oprava mostu do mlýna
 • Prodej ideální ½ vlastnictví pozemku parc.č. 624/37 k.ú. Borovnice u Českých Budějovic, obec Borovnice
 • Zamítnutí návrhu na změnu ÚP na pozemku parc. č. 624/31 a 624/32 v katastrálním území Borovnice u Českých Budějovic, obec Borovnice
 • íspěvek pro občany obce na COVID

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 1:

Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním úkolů.

 

ítomní zastupitelé vzali na vědomí.

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele, že obec poslala obci Hrušky na Moravě 70 000,- Kč jako výpomoc pro občany této obce v souvislosti s hurikánem, který zde poničil majetky občanů uvedené obce.

 

K bodu 3:

Starosta předložil návrh na dodavatele opravy pilířů druhého mostu do mlýna provede firma p. Hirsche z Nedabyle, na opravu dohlédne místostarosta.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy mostu firmou p. Hirsche z Nedabyle.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá místostarostovi zrealizovat opravu mostu dle usnesení

 

K bodu 4:

Starosta seznámil zastupitelstvo s nabídkami zájemců o koupi ideální ½ vlastnictví pozemku parc.č. 624/37 v katastrálním území Borovnice u Českých Budějovic, obec Borovnice. Záměr prodeje byl zveřejněn v období od 22.4.2021 do 10.5.2021. Zájemci o pozemek byli tři, první zájemce nabídl cenu 100,-Kč za m2, což bylo málo, druhý a třetí zájemce nabídl respektovat cenu dle znaleckého posudku. Druhý zájemce nemá k této lokalitě žádné majetkové vazby, a tudíž není důvod mu tento pozemek prodávat. Třetí zájemce (pan ZdeněkVölfl) zájemce předmětný pozemek i v současné době používá jako přístup ke své nemovitosti.

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje prodej ideální ½ vlastnictví pozemku parc. č. 624/37 v katastrálním území Borovnice u Českých Budějovic, obec Borovnice,  panu Zdeňkovi Völflovi, za cenu dle vypracovaného znaleckého posudku tedy za 45 000 Kč,-.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zrealizovat prodej pozemku dle usnesení.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil zastupitelstvo s žádostí paní Nicoly Juhaszové o změnu územního plánu na pozemku parc. č. 624/31 a 624/32 v katastrálním území Borovnice u Českých Budějovic,  obec Borovnice na stavební parcelu.

Usnesení:

Obecní zastupitelstvo jednohlasně zamítlo požadovanou změnu UP, pozemek se mimo jiné nachází v těsné blízkosti rekreační oblasti, kde zastupitelstvo další výstavbu chat a domů zamítlo.

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi informovat žadatelku o zamítnutí

 

K bodu 6:

Starosta seznámil zastupitelstvo s tím, že do 31.8.2021 mohou občané obce Borovnice písemně zažádat o finanční příspěvek na zmírnění vynaložených nákladů s epidemií COVID. Žádost je ke stažení na stránkách obce, popřípadě u starosty. Samotný příspěvek se následně bude vyplácet po schválení výše příspěvku zastupitelstvem a po uzavření smlouvy se žadatelem.

ítomní zastupitelé vzali na vědomí a jednohlasně odsouhlasili.

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zveřejnit uvedené informace.

 

V Borovnici dne

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  5/2021 konaného dne 9. 9. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Chadt, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení finančního příspěvku na COVID
 3. Oprava křižovatky u Nové Vsi
 4. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil zastupitelstvo s došlými žádostmi o finanční příspěvek z důvodu epidemie COVID. Navrhl 5000,- Kč pro občana Borovnice.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zveřejnit uvedené informace a zajistit vyplacení příspěvku do konce října 2021.

 

K bodu 3:

Starosta předložil návrh na dodavatele opravy křižovatky u Nové Vsi, kde je prováděna celková oprava komunikace vedoucí k nádraží. Firma Staving nabídla cenu 103 312 Kč

Zastupitelstvo schvaluje provedení opravy křižovatky novou asfaltovou vrstvou firmou Staving.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit opravu křižovatky.

 

K bodu 4:

 • Svozový den nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude dne 16.10.2021 od 11,00

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  6/2021 konaného dne 7. 10. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Chadt

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příprava rozpočtu
 3. Příspěvek škole Střížov
 4. Příspěvek Prevent

 

K bodu 2:

Zastupitelé projednali a prodiskutovali záměry investování a přípravy rozpočtu na rok 2022.

 

K bodu 3:

Starosta předložil návrh žádosti školy Střížov na finanční podporu na obnovu vybavení zařízení školy a nákup pomůcek. Návrh příspěvku 28000,- Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit sepsání smlouvy a převod finanční částky.

 

K bodu 4:

Starosta předložil návrh žádosti Preventu 99 (zajišťuje odborné služby pro uživatele návikových látek ap.) na finanční podporu. Návrh příspěvku 1902,- Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi zajistit sepsání smlouvy a převod finanční částky.

 

 

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  7/2021 konaného dne 4.11. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Troup, Kobylka

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení prodeje pozemku

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej nově vytvořeného pozemku 932/27 o výměře 331m2 z původního pozemku 932/17 v majetku obce geometrickým plánem č. 325/2021. Prodej bude za cenu 150,-Kč za m2, tedy za 49650,- Kč a to majiteli sousedícího rekreačního objektu. Tento jej i nyní využívá jako přístup na jeho nemovitost.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu o převodu uvedeného pozemku.

 

 

 

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  8/2021 konaného dne 2.12. 2021

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

Ověřovatelé zápisu: Chadt, Kobylka

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení příspěvku obci Hrušky
 3. Schválení rozpočtů
 4. Vodné na rok 2022
 5. Odpady 2022
 6. Různé

 

K bodu 2:

   Obecní zastupitelstvo doschválilo dar obci Hrušky jako pomoc po tornádu ve výši 70000,- Kč. Tímto je doplněn bod 2 ze 4. zasedání OZ ze dne 8.7.2021.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0.

K bodu 3:

   OZ schválilo předložený rozpočet obce Borovnice a to ve výši příjmů i výdajů 1 193 097,- Kč jako vyrovnaný. Dále schválilo rozpočtový výhled obce na roky 2023 – 2026.

OZ schválilo předložený rozpočet Pomalší a to ve výši příjmů 600 070,-Kč  a  výdajů 425 500,- Kč. Dále schválilo rozpočtový výhled Pomalší na roky 2023 – 2025.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0.

K bodu 4:

   OZ schválilo předloženou kalkulaci ČeVaK na cenu vodného pro rok 2022 a to ve stejné výši jako v roce 2021. Cena se nezvedá, potřebné zvýšené náklady na provoz vodovodu jsou pokryty zvýšenou spotřebou svazku obcí.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0.

K bodu 5:

   OZ schválilo předložený dodatek č. 8 ke Smlouvě na svážení odpadů s Marius Pedersen  pro rok 2022. Cena se zvedá o zvýšené náklady jak na práci tak např. na pohonné hmoty.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0.

K bodu 6:

   Zastupitelé probrali možnost dotačního programu na výsadbu alejí stromů na možných plochách v našem katastru. Zastupitelé se shodli, že místo dotačního programu by bylo i možné řešení zakoupení stromů obcí a jejich výsadba samotnými občany. Případné pozemky pro výsadbu nejsou obecní a je nutný souhlas jejich majitelů. Případné možné plochy pro výsadbu stromů mohou občané hlásit zastupitelům.

 

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu: