Usnesení ZO

Zápisy OZ 2021

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2021 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2021 konaného dne 28.1.2021

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za popelnice rok 2020
 3. Poplatek za psa
 4. Dodatek na svoz odpadů
 5. Vyhláška na systém odpadového hospodářství obce
 6. Různé

 

K bodu 2:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2020 nebude od občanů Borovnice vybírán, veškeré náklady v částce 132 tisíc zaplatí obec.  

 

K bodu 3.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši i na rok 2021 a to v částce 50,- Kč

 

K bodu 4:

OZ schválilo dodatek ke smlouvě na svoz odpadů se svozovou firmou Marius Pedersen na rok 2021

 

K bodu 5:

OZ svým usnesením č 1/2021 schválilo novou vyhlášku na systém odpadového hospodářství. Tímto se ruší Vyhláška o nakládání s odpady vydaná 1.4.2015.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2021 konaného dne 25.3.2021

 

Přítomni: Troup,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář, Kobylka 

Omluven: 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Pozemkové úpravy
 5. Žádost o změnu územního plánu
 6. Různé

 

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2020. Nebyly zjištěny chyby.

Závěrečný účet obce za rok 2020 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2020 bez výhrad.

Celkové příjmy byly v částce 2 623 917,- výdaje v částce 3 167 947,59 Kč. Částka   ve výši 257 294,25 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2020.

 

K bodu 4:

OZ schválilo předložený plán společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v katastru naší obce.

 

K bodu 5:

OZ zamítlo návrh žadatele p. Davida Mazáka na změnu územního plánu. Změna by se měla dotýkat výstavby 3 bytových patrových domů v západní lokalitě od zastavěného území obce na pozemku č 777. OZ zamítlo výstavbu bytových domů a nejsou zde ani připraveny jednotlivými majiteli pozemků potřebné sítě.

 

 K bodu 6:

Ke každoročnímu hlášení o majetkové a provozní kanalizaci je nově požadováno povolení na vypouštění vod i od kraje a k tomu je zapotřebí mít i odborného zástupce. Zřejmě tento zástupce bude mít „přínos pro vyčištění odpadní vody“, bude si účtovat částku 1200,- měsíčně. Toto dosud být nemuselo.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2021 konaného dne 13.5.2021

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka 

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost Linky bezpečí
 3. Příspěvek COVID

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo finanční příspěvek Lince bezpečí v částce 2000,-

 

K bodu 3:

 

OZ zvažuje poskytnout finanční příspěvek našim občanům na zmírnění finančních výdajů spojených s touto nemocí a omezujícím opatřením vydávaných vládou. Finanční příspěvek v částce 5000,- Kč již část občanů obdržela nařízením vlády a další se pro ně připravuje. Dle našeho názoru mají nárok i další skupiny občanů, například děti a jejich rodiny, kterým vzrostly životní náklady třeba nákupem techniky na absolvování distanční docházky do školy a i další občané měli buď propad ve své mzdě nebo další vícenáklady na své podnikání. Bude proveden průzkum  jaký je zájem o nějakou formu podpory mezi našimi občany. Důležité je, že si na tento příspěvek nebude brát obec na rozdíl od státu žádnou půjčku.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..