Usnesení ZO

Zápisy OZ 2019

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2019 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2019 konaného dne 22.1.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za popelnice rok 2018
 3. Poplatek za psa
 4. Žádost o změnu ÚP
 5. Rekonstrukce hřiště u mostu

 

K bodu 2:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2018 nebude od občanů Borovnice vybírán, veškeré náklady v částce 105 tisíc zaplatí obec.

 

K bodu 3.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši i na rok 2019 a to v částce 50,- Kč

 

K bodu 4:

Na  žádost o změnu Územního plánu Borovnice v lokalitě u Nové Vsi na vybudování pečovatelského domu (nebo penzionu) na pozemku 568/12 v KÚ Borovnice se OZ vyjádřilo jednohlasně zamítavě.

 

K bodu 5:

Rekonstrukce hřiště u mostu byla z důvodu finanční náročnosti a nemožnosti prozatím čerpat nějakou formou dotaci zatím odložena. K návrhu se vrátíme po majetkovém vypořádání pozemků pod hřištěm během probíhajících pozemkových úprav.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2019 konaného dne 7.3.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost o prodej pozemku
 3. Různé

 

K bodu 2:

OZ projednalo žádost p. Peška o prodej pozemku v majetku obce č. 243  pod  nemovitostí 197/1.  Usneslo se, že prodej schválí i se sousedním pozemkem č.903/8, který p. Pešek užívá. Další varianta je nájemní smlouva.

 

K bodu3:

 

- Volby do EP – byla jmenována volební komise

- zpráva o bezp. situaci od Policie Boršov – popsán celý okrsek od Roudného po Novou Ves a bylo řešeno 15 tresných činů z toho objasněno 13 a přestupků 180 z toho vyřešeno 152.

- projednána zpráva setkání starostů s vedením kraje. Za pozornost lze označit, že na letiště jde opět fin částka cca 370mil Kč a např na opravu silnic které používají všichni občané kraje jen 500mil.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2019 konaného dne 4.4.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2018. Byl zjištěn jeden nedostatek.

                                                                                       

Závěrečný účet obce za rok 2018 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2018 bez výhrad.

 

Celkové příjmy byly v částce 2 568 349,87,  výdaje v částce 2 673 150,49 Kč. Částka na BÚ ve výši 10 239,26  Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 5:

 

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2018.

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2019 konaného dne 2.5.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Prodej pozemku
 3. Změna hranic katastru obce
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej nově odděleného pozemku č 932/26 o výměře 51m2 z původní parcely 932/17. Celková částka činí 9180, Kč

 

K bodu 3:

 

OZ schválilo změnu hranic katastru obce Borovnice dle předložených podkladů při prováděných pozemkových úpravách naší obce a to z obce Nedabyle na obec Borovnice KN parcelu 368/3 o výměře 641m2 a z obce Borovnice na obec Heřmaň stavební parcelu 208 o výměře 5m2.

 

K bodu 4:

 • Žádosti  Linky bezpečí o malý finanční příspěvek ve výši 2000,-Kč obec vyhoví.

 

 • Žádosti paní Lenky Vaňkové o prodej zbylého zimního posypového materiálu rovněž OZ vyslovilo souhlas.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2019 konaného dne 6.6.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová,  Sklenář

Omluven: Chadt

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Prodej pozemku
 3. Darování pozemku obci
 4. Různé

 

 

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej nově odděleného pozemku č 908/4a o výměře 40m2 z původní parcely 908/4, 908/7c o výměře 1m2 z parcely 908/7 a 932/20 o výměře 27m2. Vše dle geom plánu č 375-37/2019. Celková částka za součet všech prodávaných pozemků o výměře 68m2 činí 12240,- Kč, tj. 180,- Kč za m2.

 

K bodu 3:

OZ schválilo dar pozemků obci a to parcel 1502/5 o výměře 340m2  a 1502/6 o výměře 60m2 ze strany manželů Rudolfa a Marty Beníškových. Jedná se o pozemek, který je dnes využíván jako přístupová cesta k nemovitostem p. Sklenáře, k Hoďánkům a Paukovičům. V příštím roce by se tyto dnešní stávající komunikace zpevnily.

 

K bodu4:

 

 • Odjezd na setkání Borovnic dne 15.6. do Borovnice u Rychnova bude ve 3,30 z naší obce.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2019 konaného dne 5.9.2019

 

Přítomni: Troup,  Chadt,  Kobylka,  Jackov Bartošová,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Oprava mostu
 3. Oprava silnic
 4. Různé

 

 

K bodu 2:

Vzhledem k narušení stářím dřevěné mostovky na 1. mostu do Mlýna bude tato vyměněna za impregnované trámy.

 

 

K bodu 3:

Praskliny vozovky na obecních cestách budou opraveny asfaltovým postřikem.

 

K bodu 4:

Svozový den nadměrných odpadů bude dne 5.10. v sobotu od 8,45 – 8,55 hodin.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2019 konaného dne 8.11.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt

Omluven: Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Aktualizace plánu investic vodovodu
 3. Cena vodného
 4. Oprava mostu
 5. Odpady a kompostéry
 6. Rozpočet
 7. Různé

 

K bodu 2:

OZ se seznámilo a schválilo předložený plán investic společností ČEVAK na obecní vodovod.

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo kalkulaci a návrh ceny vodného na rok 2020. V návaznosti na změnu DPH na vodné od 1.5.2020 se cena v roce  2020 o cca 30 haléřů sníží.

 

K bodu 4.

V jarních měsících budou dodány již nyní objednané, nařezané a po částečném vyschnutí na jaře naimpregnované trámy na opravu mostovky prvního mostu do Mlýna. Samotná výměna trámů byla objednána u p. Kubíka.

 

K bodu 5:

Od 6.1. 2020 se mění svozový den komunálního odpadu na pondělí.

Dále od 1.1.2020 se mění cena skládkování odpadu v poměru na vytříděný odpad. Jednoduše lze uvést, čím méně se vytřídí, tím více se v poměru za uložení na skládku zaplatí a naopak, čím více se v obci vytřídí tím méně se zaplatí za uložení na skládku.

 Dále bude na sběrném místě tříděných odpadů nový kontejner na uložení odpadních fritovacích olejů z kuchyní a bude se zde moci odkládat např v PET lahvích. Další kontejner bude na odložení čistého obnošeného šatstva.

 Bylo opět na obec dodáno několik plastových nádob na BIO odpad pro jednotlivé domácnosti a kdo má zájem se přihlásí u starosty. Jsou na smlouvu na půjčení po dobu 5 let a poté se stávají osobním majetkem uživatele. Tyto kontejnery nahrazují hnědé popelnice, které v některých obcích vidíte.  

 

K bodu 6:

OZ se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2020. Finančních prostředků má obec dostatek.

 

 

 

 

K bodu 7:

 • Žádost o změnu ÚP na pozemky č. 624/5 a 624/31 v našem katastru pro stavbu domu byla zatím z důvodu nemožnosti napojení na přístupovou komunikaci zamítnuta.
 • Odprodej zbylé použité dlažby po opravě obecního chodníku OZ odsouhlasilo p. Milanu Troupovi za 500,- Kč.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2019 konaného dne 5.12.2019

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt

Omluven: Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení dodatku na svoz odpadů na rok 2020
 3. Odměna starosta
 4. Schválení rozpočtů 2020 a rozpočtového výhledu
 5. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo navýšení poplatků za svoz odpadů na rok 2020 firmou Marius Pedersen uzavřením Dodatku ke smlouvě.

 

K bodu 3:

Dílčí přezkum hospodaření zjistil že starosta nepobírá zákonem danou odměnu a ta je stanovena od 1.1.2019 na částku 11717,-Kč. Odměna bude doplacena za měsíc prosinec.

 

K bodu 4:

OZ schválilo rozpočet obce 2020 jako vyrovnaný v částce 1 193 097,- Kč. Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2020 -2025.

OZ schválilo rozpočet Pomalší na rok 2020 v částce 437 500,- Kč jako vyrovnaný. Dále schválilo rozpočtový výhled Pomalší na roky 2021 – 2023.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil OZ s dílčím přezkumem hospodaření obce.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..