Usnesení ZO

Zápisy OZ 2020

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2020 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2020 konaného dne 23.1.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za popelnice rok 2019
 3. Poplatek za psa
 4. Změnu ÚP
 5. Oprava cesty pod Sklenářů
 6. Různé

 

K bodu 2:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2019  nebude od občanů Borovnice vybírán, veškeré náklady v částce 116 tisíc zaplatí obec. V přepočtu na 1 popelovou nádobu se platí cca 2600,- na občana pak cca 900,- Kč.

 

K bodu 3.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši i na rok 2020 a to v částce 50,- Kč

 

K bodu 4:

Do roku 2023 bychom měli mít aktualizovaný Územní plán Borovnice. OZ se usneslo na pořízení aktualizace a požádá mag. města Č.Budějovice o jeho vypracování.

 

K bodu 5:

Byla podepsána smlouva na dar pozemku obci č.p. 1502/5 a 1502/6 soužící jako přístupová komunikace ke 3 nemovitostem.

Na těchto pozemcích obec opraví povrchy dlažbou a OZ odsouhlasilo částku na opravu 210 tis pro fy JEEZ. Oprava vzhledem k mírné zimě započne v únoru.

 

K bodu 6:

 Obnova - vysázení obecního lesa postiženého kůrovcem bude zadána, sadba je dle doporučení hajného borovice a dub. Případní zájemci o sázení sazenek se mohou hlásit u starosty, Platba na dohodu o provedení práce.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2019 konaného dne 12.3.2020

 

Přítomni: Troup,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven: Kobylka  

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Rozšíření zpevněné plochy cesty 1502/5 a 1502/6 pod Sklenářů
 5. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2019. Byla přijatá opatření k napravení 1 chyby.

Závěrečný účet obce za rok 2019 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2019 bez výhrad.

Celkové příjmy byly v částce 2 833 427,76, výdaje v částce 1 872 803,93 Kč. Částka na BÚ ve výši 802 658,19 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2019.

 

K bodu 4:

OZ schválilo na základě požadavků občanů rozšíření plánovaného zpevnění dlažbou pozemků 1502/5 a 1502/6 soužící jako přístupová komunikace v částce do 210 tisíc.

 

K bodu 5:

 • 23.3. – 19.4.2020 bude uzavřena z důvodu stavby dálnice a prací s tím spojených silnice Roudné – Plav a jedna ze tří objízdných tras vede i přes naši obec.
 • Od 20.4.2020 do cca října 2020 bude uzavřená silnice v Nové Vsi směrem na Strážkovice. Uzavírka je a silnice bude neprůjezdná od prvního vjezdu do Nové Vsi od Nedabyle po pravé straně až po most přes Zborovský potok. Objízdné trasy se řeší a zatím nejsou upřesněné. Při této uzávěrce se budou provádět obdobné práce se silničním tělesem jako u nás v Borovnici před 2 roky.
 • Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude dne 25.4.2020 v době 12:20 -12:35 hodin.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2020 konaného dne 14.5.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Komplexní pozemkové úpravy
 3. Podpora Linky bezpečí
 4. Koupě malého stanu a grilu
 5. Oprava 60 m komunikace u Nové Vsi pod domem p. Kotka
 6. Situace s odpady u sběrných nádob
 7. Dopravní situace přes naší obec v době uzávěrky Nové Vsi

 

K bodu 2:

OZ schválilo předložený plán společných zařízení – cest, zhotovitelem této dokumentace pověřeným řešením komplexních pozemkových úprav našeho katastru.

 

K bodu 3:

Zastupitelstvo schválilo dar Lince bezpečí v částce 2000,- Kč

 

K bodu 4:

Zastupitelstvo schválilo koupi menšího stanu a většího grilu ke konání společných akcí občanů Borovnice. Gril se půjčuje za úplatu a doprava na místo také stojí úsilí a čas. Tímto se to zjednoduší a věříme jako zastupitelé, že se budeme ve velkém počtu i nadále na těchto akcích setkávat.

 

K bodu 5:

Byly osloveny 3 firmy na opravu a zpevnění obecní komunikace u Nové Vsi vedoucí k několika nově postaveným domům. Nejnižší nabídku 462624,- Kč dala firma JEZZ, opravovala již v obci chodníky, naposledy pod Sklenářů a kolem silnice k Hlaváčům. OZ schválilo tuto cenu za opravu.

 

K bodu 6:

Nepěkná situace kolem kontejnerů na odpad vznikající hlavně z většího pohybu aut po objízdné trase vedoucí naší obcí a zbavování se zde odpadu, bude nejspíše řešena vybudováním zděného, zabezpečeného, uzamčeného místa těchto nádob, s přístupem jen pro místní občany. Tímto by se mělo zamezit ukládání odpadů občanů jen projíždějících naší obcí. Tento problém vzniká všeobecně všude tam, kde jsou veřejně přístupná místa k jejich ukládání a i ostatní obce se tomuto brání budováním zabezpečených sběrných míst nebo jejich umístněním, ne na tak exponovaná místa.

 

 

 

 

 

 

K bodu 7:

Starosta seznámil zastupitele s podanou námitkou na krajský úřad, mag města ČB a dopravní Policii, kteří se podíleli na řešení objízdné trasy  po dobu uzavírky silnice v Nové Vsi. Pro nás je to nevyhovující řešení této objízdné trasy, ke kterému nebyl ani nikdo z nás při projednávání přizván.

Řidiči jízdou trasou přes obec nedodržují předepsanou rychlost a byla zde již jedna dopravní nehoda. Starosta věří, že se podaří se zúčastněnými domluvit řešení ke zklidnění jízdy některých řidičů a nebude se podávat oficiální stížnost na krajský úřad.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2020 konaného dne 1.6.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Místo s kontejnery na sběr odpadů

 

 

K bodu 2:

Vzhledem k nárůstu dopravy během uzávěrek silnic v našem okolí a tím i spojeným značným vhazováním odpadů občanů projíždějících naší obcí do našich kontejnerů OZ rozhodlo o stavebním uzavření těchto prostorů s možným přístupem jen pro občany Borovnice. Stavební úpravy provede firma JEZZ v co nebližším termínu začátkem června 2020 za cenu 300 tis.

Tímto bychom měli mít již před prázdninami a hlavním náporem odkládání odpadků projíždějících obyvatel již naše odpadové kontejnery pod kontrolou bez hromad odpadků.

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2020 konaného dne 3.9.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pozemkové úpravy
 3. Dopis od p. Kvačkové se žádostí o změnu Územního plánu
 4. Schválení prodeje obecního pozemku
 5. Darovací smlouva Českému svazu včelařů ZO Nová Ves
 6. Volby

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s konáním veřejného projednávání pozemkových úprav ze dne 22.7.2020. Všichni oslovení se dostavili k projednání v hojném počtu a kladně kvitovali probíhající navržené pozemkové úpravy. Jediný p. Kvaček osobně zastupující p. Kvačkovou předložil zamítavé stanovisko k jakýmkoliv pozemkovým úpravám na jejich pozemcích. Na místě jej k vzetí zpět zamítavého stanoviska nepřesvědčil referent Pozemkového úřadu zpracovávající agendu, firma provádějící úpravy, osobně přítomný vedoucí Pozemkového úřadu České Budějovice a ani další zájemci o provedení pozemkových úprav včetně starosty obce. P. Kvaček si snad ještě vezme čas na rozmyšlení. Tento jeho zamítavý krok bude mít za následek „pouze“ to, že se pozemkové úpravy o nějaký čas prodlouží, což všichni přítomní velmi nelibě komentovali.

 

K bodu 3:

Starosta seznámil OZ s dopisem p. Kvačkové ohledně žádosti o změnu ÚP obce týkající se jejich pozemků. Starosta jí dopisem zašle odpověď na zaslané dotazy.

 

K bodu 4:

OZ schválilo prodej části pozemku 624/37 tak aby zde vznikl novým geom plánem přístup k nemovitostem. Cena bude stanovena po schválení dělení tohoto pozemku mag. města České Budějovice a po vyhotovení geom. plánu.

 

K bodu 5:

OZ schválilo darovací smlouvu ZO ČSV Nová Ves v částce 2500,- Kč na nákup léčiv včelstev a nákup včelích matek. Částka bude zaslána na účet svazu.

 

K bodu :

Starosta ustanovil volební komisi pro říjnové volby do zastupitelstva kraje.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..