Usnesení ZO

Zápisy OZ 2020

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2020 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2020 konaného dne 23.1.2020

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Poplatek za popelnice rok 2019
 3. Poplatek za psa
 4. Změnu ÚP
 5. Oprava cesty pod Sklenářů
 6. Různé

 

K bodu 2:

Poplatek za svoz odpadů za rok 2019  nebude od občanů Borovnice vybírán, veškeré náklady v částce 116 tisíc zaplatí obec. V přepočtu na 1 popelovou nádobu se platí cca 2600,- na občana pak cca 900,- Kč.

 

K bodu 3.

Poplatek za psa zůstává ve stejné výši i na rok 2020 a to v částce 50,- Kč

 

K bodu 4:

Do roku 2023 bychom měli mít aktualizovaný Územní plán Borovnice. OZ se usneslo na pořízení aktualizace a požádá mag. města Č.Budějovice o jeho vypracování.

 

K bodu 5:

Byla podepsána smlouva na dar pozemku obci č.p. 1502/5 a 1502/6 soužící jako přístupová komunikace ke 3 nemovitostem.

Na těchto pozemcích obec opraví povrchy dlažbou a OZ odsouhlasilo částku na opravu 210 tis pro fy JEEZ. Oprava vzhledem k mírné zimě započne v únoru.

 

K bodu 6:

 Obnova - vysázení obecního lesa postiženého kůrovcem bude zadána, sadba je dle doporučení hajného borovice a dub. Případní zájemci o sázení sazenek se mohou hlásit u starosty, Platba na dohodu o provedení práce.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2019 konaného dne 12.3.2020

 

Přítomni: Troup,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven: Kobylka  

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Rozšíření zpevněné plochy cesty 1502/5 a 1502/6 pod Sklenářů
 5. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2019. Byla přijatá opatření k napravení 1 chyby.

Závěrečný účet obce za rok 2019 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2019 bez výhrad.

Celkové příjmy byly v částce 2 833 427,76, výdaje v částce 1 872 803,93 Kč. Částka na BÚ ve výši 802 658,19 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2019.

 

K bodu 4:

OZ schválilo na základě požadavků občanů rozšíření plánovaného zpevnění dlažbou pozemků 1502/5 a 1502/6 soužící jako přístupová komunikace v částce do 210 tisíc.

 

K bodu 5:

 • 23.3. – 19.4.2020 bude uzavřena z důvodu stavby dálnice a prací s tím spojených silnice Roudné – Plav a jedna ze tří objízdných tras vede i přes naši obec.
 • Od 20.4.2020 do cca října 2020 bude uzavřená silnice v Nové Vsi směrem na Strážkovice. Uzavírka je a silnice bude neprůjezdná od prvního vjezdu do Nové Vsi od Nedabyle po pravé straně až po most přes Zborovský potok. Objízdné trasy se řeší a zatím nejsou upřesněné. Při této uzávěrce se budou provádět obdobné práce se silničním tělesem jako u nás v Borovnici před 2 roky.
 • Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude dne 25.4.2020 v době 12:20 -12:35 hodin.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost ověřují:

 

……………..             …………………..