Usnesení ZO

Zápisy OZ 2023

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2023 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  1/2023 konaného dne 31.1. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Zveřejnění zprávy o odpadech
 3. Smlouva na opravu vodojemu Hůrka
 4. Různé

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 1:

Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním úkolů.

 

ítomní zastupitelé vzali na vědomí.

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě o sběru a třídění odpadů v obci. Zpráva je zveřejněna i na int. stránkách obce.

 

K bodu 3:

OZ schválilo předloženou částku na opravu společného vodojemu připadající na naši obec a to podíl v částce 107 309,-Kč

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat smlouvu o opravě vodojemu.

 

K bodu 4:

 • OZ se obrací na občany s prosbou na úklid sněhu před jejich nemovitostmi. Rovněž parkování automobilů na obecních pozemcích dělá problém při jeho úklidu. Obec tuto práci a službu za úklid trochu sněhu občanům kompenzuje například odpady zcela zdarma.

 

 

V Borovnici dne 1.2.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  2/2023 konaného dne 2.3. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Jackov Bartošová, Chadt

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádosti o příspěvky Alzheimer home a Linka bezbečí
 3. Setkání občanů Borovnic
 4. Přístavba přístřešku na dětském hřišti
 5. Základní škola ve Vidově
 6. Žádost o příspěvek obec Střížov

K bodu 2:

Obec přispěje na základě žádosti na provoz Linky bezpečí jako každý rok částkou 2000,- Kč a obec přispěje na základě žádosti Alzheimer home částkou 15000,-  Kč i z důvodu hospitalizace našeho občana.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat darovací smlouvy

 

K bodu 3:

Setkání občanů v Borovnici u Jimramova se plánuje na termín 24.6.2023, kdo  má zájem počítejte s tímto termínem.

 

K bodu 4:

Starosta přednesl rozpočet na rozšíření přístřešku na dětském hřišti a to 180tis na zemní práce a zadláždění, a 120tisíc na dřevěné konstrukce. Práce provede firma JEZZ ve spolupráci s naším občanem p. Sklenářem.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi oslovit dodavatele prací.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil OZ se společnou činností i okolních obcí na plánované stavbě svazkové základní školy ve Vidově v místě bývalé úpravny vody.

K bodu 6:

Žádost o příspěvek na provoz školy ve Střížově od obce Střížov po podrobném prostudování rozpočtu obce Střížov, kdy se v minulosti právě na provoz škol těmto obcím rozpočet navýšil, OZ Borovnice tento příspěvek neschválilo. Rozpočet Střížova je jednou tak velký než náš ale obyvatel je jen o cca 55 víc. Čili je zde vidět značný rozdíl v rámci rozdělení daní právě na provoz školy.

Hlasování: Pro neschválení 0; Proti 5; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi tento nesouhlas s obcí Střížov projednat.

 

 

V Borovnici dne 10.3.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  3/2023 konaného dne 6.4. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Svazek obcí za účelem vytvoření školského zařízení
 3. Různé

 

K bodu 2:

OZ schvaluje přistoupení obce k jednání o uzavření smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obcí za účelem vybudování školského zařízení v obci Vidov a ukládá starostovi účastnit se jednání  o uzavření smlouvy o zřízení smlouvy o zřízení dobrovolného svazku obci.

Hlasování: Pro neschválení 0; Pro  5; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi účast na těchto jednáních.

 

K bodu 3:

 • V naší obci se uskutečnila koordinační schůzka se zástupci Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, Územní odbor České Budějovice. Bylo obci doporučeno vytvořit požární řád obce. Ostatní činnost na úseku požární ochrany a krizového řízení byla v obci shledána jako dostačující.
 • Obec si pořídí ještě jeden termínovaný účet, na který se převedou volné finanční prostředky. Zajistí starosta.
 • Starosta informoval zastupitele s poradou s hejtmanem našeho kraje p. Kubou ohledně ukládání odpadků od roku 2030 a zřízením spalovny na komunální odpad. Spalovny odpadu by mohli vzniknout v Č.Budějovicích, Písku a Plané n.Lužnicí. Tyto spalovny by byly dle návrhu hejtmana v majetku kraje popřípadě společnosti řízené krajem a primárně určeny pro spalování odpadu vzniklého na území Jihočeského kraje.

 

 

V Borovnici dne 10.4.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2023 konaného dne 25.5.2023

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka 

Omluven:

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Oprava chodníku dětské hřiště
 5. Odměny OZ
 6. Informace škola Vidov
 7. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2022. Byla zjištěna chyba a to v evidenci prvků dětského hřiště když je nesprávně vede na účtě 022 a má být na účtě 021. Prvky dětského hřiště budou přeúčtovány na účet 022.

 

Závěrečný účet obce za rok 2022 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2022 bez výhrad.

 

Celkové příjmy v roce 2022 byly v částce 3 581 407,72, výdaje v částce 2 681 022,06 Kč. Částka ve výši 610 339,04  Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

Hlasování: Pro souhlas s hospodařením 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi ve spolupráci s účetní přeúčtovat prvky dětského hřiště.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2022.

 Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ schválilo navýšení na zadláždění přístřešku na dětském hřišti a to z důvodu vybrání dražší dlažby o cca 13 tis na celkovou částku 191 102,-Kč. Další tesařské, pokrývačské, klempířské, instalatérské práce a rozvody elektřiny jsou dělány občany obce. Práce jsou prováděny na dohody o provedení práce, popřípadě faktury. Potřebný materiál k těmto pracem nakupuje obec.

Hlasování: Pro schválení 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

 

 

 

 

K bodu 5:

Od 1.1.2023 Přílohou k Nařízení vlády 318/2017 Sb. se od 1.1. 2023 se mění výše odměn neuvolněných členů obecních zastupitelstev. OZ odsouhlasilo odměny  a to ze zákona starostovi od 1.1.2023 na minimální částku 14200,-  a bude zpětně doplacena.

Dle rozhodnutí OZ obce Borovnice

místostarostovi od 1.6.2023 na částku 7100,-

předsedům a členům komisí od 1.6.2023 na částku 1800,-

Hlasování: Pro schválení 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 6:

Starosta informoval OZ s přípravou svazku obcí a stanov tohoto dobrovolného svazku za účelem stavby základní školy ve Vidově. Do svazku se hlásí obce Střížov, Borovnice, Heřmaň, Plav, Vidov, Doudleby, Komařice a Nová Ves.

 

K bodu 7:

 • Odjezd na setkání Borovnic dne 24.6. je autobusem v 6 hodin ráno z návsi. Jede se do Borovnice u Jimramova na Vysočině
 • Obecní zastupitelé děkují všem, co nechávají v klidu travní sekačky a to v sobotu pozdějších odpoledních hodinách a v neděli. Snad všichni stačí upravit zahrady tak aby byl v uvedený čas v obci od sekaček klid. Děkujeme.

 

V Borovnici dne 29.5.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  5/2023 konaného dne 29.7. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení založení svazku obcí

 

 

K bodu 2:

 1. Obecní zastupitelstvo  schválilo svým usnesením č 1/2023 založení a vytvoření  dobrovolného svazku obcí Svazková škola MALŠE, se sídlem Vidov 51, a schvaluje smlouvu o vytvoření svazku a stanovy svazku.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat smlouvu o vytvoření svazku.

 

 

 

V Borovnici dne 31.7.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  6/2023 konaného dne 7.9. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Informace o škola ve Vidově
 3. Územní plan
 4. Věcné břemeno na obecní pozemky

 

K bodu 2:

Obecní zastupitelstvo se seznámilo s demografickou studií naší a okolních obcí, objednanou na základě záměru vybudování svazkové školy ve Vidově, která slouží i jako další podklad při rozhodování o záměru výstavby školy ve Vidově. Demografická studie má rosah od roku 2008 do roku 2038 a je zde patrný nárůst obyvatel ve všech okolních obcích. Pokračují přípravy záměru vybudování svazkové školy.

 

K bodu 3:

OZ schválilo svým usnesením č 2/2023 pořízení územně plánovací dokumentace. Pověřilo starostu vstoupit do jednání s Odborem územního plánování mag města Č.Budějovice a zahájit na základě návrhu zadání aktualizaci územního plánu. Pořízení územního plánu bude respektovat již současný stav bez dalšího významného rozšiřování zastavitelného území jak domy, tak popřípadě průmyslovou zástavbou.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi vstoupit v jednání a zahájit práce na Územním plánu.

 

K bodu 4:

OZ schválilo svým usnesením č 3/2023 na základě smlouvy o smlouvě budoucí č. CB-001040022581/007 zřízení věcného břemene pro vedení nového posíleného elektrického vedení NN po obecních pozemcích k nemovitostem Chadtů.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat smlouvu o zřízení věcného břemene.

 

 

V Borovnici dne 10.9.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  7/2023 konaného dne 2.11. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Prodej pozemku
 3. Vstup obce Roudné do svazku obcí Svazková škola Malše
 4. Vstup obce Doubravice do svazku obcí Svazková škola Malše
 5. Vodné 2024
 6. Různé

 

K bodu 2:

Obecní zastupitelstvo schválilo zveřejněný prodej obecního pozemku č.1504/9 o výměře 7m2 v katastru obce Borovnice za cenu 150,-Kč za m2 a to manželům Renatě a Petrovi Zborníkovým a Aleně a Václavu Říhovým. Cenu 1050,- Kč uhradí kupující při podpisu smlouvy

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat smlouvu.

 

K bodu 3:

Obecní zastupitelstvo  schválilo svým usnesením č 4/2023 vstup obce Roudné do našeho  dobrovolného svazku obcí Svazková škola MALŠE, se sídlem Vidov 51.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol:  

 

K bodu 4:

Obecní zastupitelstvo  schválilo svým usnesením č 5/2023 vstup obce Doubravice do našeho  dobrovolného svazku obcí Svazková škola MALŠE, se sídlem Vidov 51.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol:  

 

K bodu 5:

OZ vzalo na vědomí a schválilo předloženou cenovou kalkulaci ČeVaK a cena je o cca 2,-Kč navýšena oproti roku 2023 a činí pro rok 2024 za m3 vody 45,03 Kč.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol:  

 

 

 

 

K bodu 6:

 • Vánoční strom se bude rozsvěcet dne 25.11. v 17 hodin, spoluobčané jsou zváni, budou se tradičně při hudbě zpívat koledy, drobné občerstvení zajištěno.

 

 

V Borovnici dne 6.11.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  8/2023 konaného dne 7.12. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Sklenář, Chadt

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení rozpočtů
 3. Schválení darů
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo předložený návrh rozpočtu obce Borovnice na rok 2024 jako vyrovnaný a to v celkových příjmech 2 398 557,- a ve výdajích 2 398 557,-. Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2025 – 2028.

 

OZ schválilo návrh rozpočtu Pomalší na rok 2024 a to v celkových příjmech 953 180,- a ve výdajích 303 800,-. Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2025 – 2027.

 

OZ schválilo návrh rozpočtu Svazkové školy Malše na rok 2024 a to v celkových příjmech 9 216 000,- a ve výdajích 9 216 000,-. Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2025 – 2027.

 

K bodu 3:

Na základě žádosti Autis Centra o.p.s. České Budějovice OZ schválilo finanční dar ve výši 35 000,- Kč.

Na základě žádosti Preventu 99, Strakonice byl odsouhlasen každoroční finanční dar ve výši 2085,- Kč

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol:  Starosta podepíše darovací smlouvy.

 

K bodu 4:

 • byly zahájeny přípravné práce k inventarizaci majetku, starosta jmenoval inventarizační komisi ve složení: předseda Josef Kobylka a členové Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář.

 

V Borovnici dne 11.12.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu: