Usnesení ZO

Zápisy OZ 2023

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2023 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  1/2023 konaného dne 31.1. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Zveřejnění zprávy o odpadech
 3. Smlouva na opravu vodojemu Hůrka
 4. Různé

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 1:

Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním úkolů.

 

ítomní zastupitelé vzali na vědomí.

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě o sběru a třídění odpadů v obci. Zpráva je zveřejněna i na int. stránkách obce.

 

K bodu 3:

OZ schválilo předloženou částku na opravu společného vodojemu připadající na naši obec a to podíl v částce 107 309,-Kč

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat smlouvu o opravě vodojemu.

 

K bodu 4:

 • OZ se obrací na občany s prosbou na úklid sněhu před jejich nemovitostmi. Rovněž parkování automobilů na obecních pozemcích dělá problém při jeho úklidu. Obec tuto práci a službu za úklid trochu sněhu občanům kompenzuje například odpady zcela zdarma.

 

 

V Borovnici dne 1.2.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  2/2023 konaného dne 2.3. 2023

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Jackov Bartošová, Chadt

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádosti o příspěvky Alzheimer home a Linka bezbečí
 3. Setkání občanů Borovnic
 4. Přístavba přístřešku na dětském hřišti
 5. Základní škola ve Vidově
 6. Žádost o příspěvek obec Střížov

K bodu 2:

Obec přispěje na základě žádosti na provoz Linky bezpečí jako každý rok částkou 2000,- Kč a obec přispěje na základě žádosti Alzheimer home částkou 15000,-  Kč i z důvodu hospitalizace našeho občana.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi podepsat darovací smlouvy

 

K bodu 3:

Setkání občanů v Borovnici u Jimramova se plánuje na termín 24.6.2023, kdo  má zájem počítejte s tímto termínem.

 

K bodu 4:

Starosta přednesl rozpočet na rozšíření přístřešku na dětském hřišti a to 180tis na zemní práce a zadláždění, a 120tisíc na dřevěné konstrukce. Práce provede firma JEZZ ve spolupráci s naším občanem p. Sklenářem.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi oslovit dodavatele prací.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil OZ se společnou činností i okolních obcí na plánované stavbě svazkové základní školy ve Vidově v místě bývalé úpravny vody.

K bodu 6:

Žádost o příspěvek na provoz školy ve Střížově od obce Střížov po podrobném prostudování rozpočtu obce Střížov, kdy se v minulosti právě na provoz škol těmto obcím rozpočet navýšil, OZ Borovnice tento příspěvek neschválilo. Rozpočet Střížova je jednou tak velký než náš ale obyvatel je jen o cca 55 víc. Čili je zde vidět značný rozdíl v rámci rozdělení daní právě na provoz školy.

Hlasování: Pro neschválení 0; Proti 5; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi tento nesouhlas s obcí Střížov projednat.

 

 

V Borovnici dne 10.3.2023

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu: