Usnesení ZO

Zápisy OZ 2022

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2022 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  1/2022 konaného dne 25.1. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost o příspěvek p. Bošková
 3. Prodej pozemku

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 1:

Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním úkolů.

 

ítomní zastupitelé vzali na vědomí.

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Lenky Boškové o finanční výpomoc vzhledem k nešťastné události. OZ vzalo na vědomí uvedenou skutečnost a neštěstí v rodině a schválilo finanční příspěvek na dvě nezaopatřené děti v částce 100 000,- Kč.

 

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro dvě děti zesnulého občana Tomáše Boška.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi splnit schválené usnesení OZ a předat částku p. Boškové.

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej nově vytvořeného pozemku 910/18 o výměře 576m2 z původního pozemku 908/4 v majetku obce geometrickým plánem č. 413-314/2021. Prodej bude za cenu 150,-Kč za m2, tedy za 86400,- Kč a to majiteli sousedícího rekreačního objektu. Tento jej i nyní využívá jako přístup na jeho nemovitost.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu o převodu uvedeného pozemku.

V Borovnici dne 30.1.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2022 konaného dne 13.4.2022

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka 

Omluven:

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Oprava mostu do Mlýna
 5. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2021. Nebyly zjištěny chyby.

Závěrečný účet obce za rok 2021 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2021 bez výhrad.

Celkové příjmy byly v částce 3 049 666,45, výdaje v částce 2 207 934,84 Kč. Částka ve výši 591 932,01 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2021.

 Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

K bodu 4:

OZ schválilo opravu podemletých kamenných pilířů mostu do Mlýna v částce 98620,-  

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 5:

 • Obec poskytla dar škole Střížov v částce 10000,- Kč na pomocnou sílu v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny. Do této školy již chodí několik dětí z Ukrajiny.
 • Obec poskytne dar Lince bezpečí a to jako každý rok v částce 2000,- Kč
 • OZ vzalo na vědomí plán financování vodovodů na roky 2022 – 2031 vypracovaným společností ČeVaK.

 

 

 

V Borovnici dne 15.4.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2022 konaného dne 5.5.2022

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka  

Omluven:

Ověřovatelé zápisu: Jackov Bartošová a Chadt

 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Stanovení počtu zastupitelů
 3. Komunální volby 2022
 4. Prodej pozemků

 

K bodu 2:

OZ stanovilo pro komunální volby v září 2022 počet volených členů do obecního zastupitelstva Borovnice v počtu pět, tak jako v předešlých volebních obdobích.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 3:

OZ stanovilo počet členů volební komise na komunální volby v září 2022 a to zapisovatel a 3 členové komise.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo zveřejněný prodej pozemků  903/8 a o výměře 351 m2 a st 243 o výměře 9 m2. Cenu stanovilo za m2 160,- Kč tedy celkem 57600,- Kč. Kupující bude majitel sousedního pozemku manželé Ivana a Jakub Randákovi.

OZ ukládá starostovi sepsat kupní smlouvu.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

 

V Borovnici dne 6.5.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  4/2022 konaného dne 2.6. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Černé stavby v obecním lese
 3. Dětský den
 4. Různé

 

K bodu 2 :

OZ uložilo starostovi oslovit majitele rekreačních objektů v obecním lese a projednat s nimi zábor obecního lesa a staveb tak aby došlo k zmapování používání  prostor obecního lesa. Dále dle skutečného šetření bude s nimi  projednáno další řešení používání obecního pozemku.

Termín 30.6.2022.

 

K bodu 3:

Program dětského dne dne 2.7.2022 započne dopoledne na dětském dopravním hřišti v Borovanech. Cesta tam i zpět je možná hromadně vlakem.  V 15 hodin opět přijede divadelník s pohádkou pro děti. Občerstvení pro děti zajištěno, večer u ohně tradičně volná zábava.

 

K bodu 4:

 • Starosta vyzve p. Zdrhovou k nápravě a zabezpečení padávající omítky na obecní cestu.

 

V Borovnici dne 8.5.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  5/2022 konaného dne 8.9. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Ukončení pozemkových úprav
 3. Program podpory občanům od Jihočeského kraje
 4. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil OZ s ukončením komlexních pozemkových úprav a změnou pozemků ve vlastnictví obce.

 

K bodu 3:

 Starosta přednesl zamýšlenou a připravenou finanční podporu  od Jihočeského kraje občanům. Podrobnosti jsou zveřejněny na internetovývh stránkách obce a kraje.

 

K bodu 4:

 • Proběhlo jednání starostů okolních obcí na jih od Českých Budějovic a projednával se návrn na otevření nové školy pro děti z naší lokality, nedaří se umístnit všechny děti do škol v dosahu autobusových linek v Českých Budějovicích a toto by bylo vhodné řešení. Škola by byla ve Vidově v místě stare vodárny.
 • Svoz dovních odpadů bude v sobotu 8.10.od 11 hodin.

 

 

V Borovnici dne 14.9.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  6/2022 konaného dne 17.10. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Troup

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Volba starosty, místostarosty a předsedů komisí
 3. Prodej pozemku
 4. Příprava rozpočtu 2023
 5. Různé

 

 

K bodu 2:

Nově zvolené OZ složilo slib.

  Svým schváleným usnesením č.1/2022 o volbě neuvolněného starosty, místostarosty a předsedů výborů rozhodlo o veřejném hlasování pro jednotlivé funkce.

 

Starostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Miroslav Troup, bytem Borovnice 42.

 

Místostarostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Martin Chadt, bytem Borovnice  16.

 

Předsedou  kontrolního výboru byl pěti hlasy zvolen - všichni pro

                                   Saša Sklenář, bytem Borovnice  21.

 

Předsedou finačního  výboru byl pěti  hlasy zvolen -  všichni pro

                                    Josef  Kobylka, bytem Borovnice 32.

 

Dále byl ustanoven   počet členů  ve výborech z nichž každý bude mít  spolu s předsedou tři členy a zvoleni jednohlasně byli  .

Kontrolní: Jackov Bartošová,  Kobylka + předseda Sklenář.

Finanční:  Jackov Bartošová, Sklenář + předseda Kobylka.

 

OZ schválilo výši odměn zastupitelům.

Všichni zastupitelé  budou  odměňováni  jako neuvolnění viz výše odměn. Odměny budou sčítány pouze u předsedů a členů výborů.

Starosta                            12888,-

Místostarosta                      5433,-

Předseda, člen výboru        1453,-

 

 

 

 

 

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo zveřejněný prodej nově vytvořených pozemků  1672/2 o výměře 49 m2 a 1672/3 o výměře 7 m2. Cenu stanovilo za m2 200,- Kč tedy celkem 11200,- Kč. Kupující bude majitel sousedního pozemku p. Vodička.

OZ ukládá starostovi sepsat kupní smlouvu.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ projednalo možnosti a přípravu rozpočtu na rok 2023, k tomuto tématu se ještě vrátí v následujícím zasedání.

 

K bodu 5:

 • Okresní soud hledá přísedící k Okresnímu soudu z řad občanů. Počet přísedících není v současné době naplněn. Případní zájemci se ohlásí starostovi a další informace poskytne paní Šárka Pecková z Okresního soudu v Č.Budějovicích na tel 386 112 103.
 • Předpokládané setkání Borovnic je v roce 2023 plánováno do Borovnice u Žďáru nad Sázavou a to v termínu 24.6.2023.
 • Příprava lednových prezidentských voleb.

 

 

 

V Borovnici dne 21.10.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  7/2022 konaného dne 1.12. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Chadt, Jackov Bartošová

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočet 2023
 3. Nájemné chaty
 4. Vodné 2023, odpady, poplatek pes
 5. Volba nového místostarosty
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo předložený návrh rozpočtu 2023 a pozměnilo ještě některé kapitoly v návrhu a odsouhlasilo rozpočet na rok 2023 jako vyrovnaný v částce na příjmech a výdajích 2 398 557,-Kč.

Dále schválilo rozpočtový výhled na roky 2024 – 2027.

Rozpočet Pomalší byl schválen v částce na straně příjmů ve výši 600 070,- a výdajích 315 800,-Kč

Hlasování o rozpočtech: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 3:

Kontrolou využívání ploch okolo rekreačních objektů v obecním lese se přímo v terénu a na místě seznámili zastupitelé, pořídila se z místa fotodokumentace a majitelům bude zaslána nová příloha ke smlouvě na rok 2023.  Zastupitelé souhlasili s finanční částkou u jednotlivých objektů. Cena je 20,-Kč za m2 a odvíjí se od velikosti užívaného pozemku.

Hlasování o předložených částkách: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

Vodné na rok 2023 bylo odsouhlaseno dle předložené kalkulace a bude v roce 2023 činit 43,79 Kč což je nárůst o cca 3,50 Kč proti roku 2022. Pevná částka za vodoměr se nemění a činí 408,-Kč

Odpady budou mít za rok 2022 občané opět zdarma a jen je zapotřebí připomenout řádné třídění vybíraných odpadů.

Poplatek za psa zůstává i nadále na rok 2023 v částce 50,- Kč

 

 Hlasování : Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

 

 

 

K bodu 4:

Bylo hlasováno o novém místostarostovi obce.

Nový místostarosta bude od 1.1.2023  pan Josef Kobylka a předseda finančního výboru bude p. Martin Chadt.

Hlasování  : Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

K bodu 6:

 • byly zahájeny přípravné práce k inventarizaci majetku
 • byla jmenována volební komise na prezidentské volby
 • v rámci projektu pozemkových úprav bylo zažádáno o realizaci cesty vedoucí od křížku, křižovatky Borovnice-Nedabyle-Nová Ves do Heřmaně.
 • byl schválen příspěvek Preventu v částce 1902,-Kč
 • k žádosti TJ Nová Ves o finanční příspěvek bylo vyhověno a odsouhlaseno 10000,-

 

 

V Borovnici dne 5.12.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu