Usnesení ZO

Zápisy OZ 2022

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2022 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  1/2022 konaného dne 25.1. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost o příspěvek p. Bošková
 3. Prodej pozemku

 

Hlasování o programu zasedání.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 1:

Starosta seznámil zastupitelstvo s plněním úkolů.

 

ítomní zastupitelé vzali na vědomí.

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o žádosti p. Lenky Boškové o finanční výpomoc vzhledem k nešťastné události. OZ vzalo na vědomí uvedenou skutečnost a neštěstí v rodině a schválilo finanční příspěvek na dvě nezaopatřené děti v částce 100 000,- Kč.

 

Usnesení:

Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek pro dvě děti zesnulého občana Tomáše Boška.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi splnit schválené usnesení OZ a předat částku p. Boškové.

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej nově vytvořeného pozemku 910/18 o výměře 576m2 z původního pozemku 908/4 v majetku obce geometrickým plánem č. 413-314/2021. Prodej bude za cenu 150,-Kč za m2, tedy za 86400,- Kč a to majiteli sousedícího rekreačního objektu. Tento jej i nyní využívá jako přístup na jeho nemovitost.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

Úkol: Zastupitelstvo ukládá starostovi sepsat smlouvu o převodu uvedeného pozemku.

V Borovnici dne 30.1.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2022 konaného dne 13.4.2022

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka 

Omluven:

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 3. Schválení účetní závěrky
 4. Oprava mostu do Mlýna
 5. Různé

 

K bodu 2:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2021. Nebyly zjištěny chyby.

Závěrečný účet obce za rok 2021 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2021 bez výhrad.

Celkové příjmy byly v částce 3 049 666,45, výdaje v částce 2 207 934,84 Kč. Částka ve výši 591 932,01 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 3:

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2021.

 Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

K bodu 4:

OZ schválilo opravu podemletých kamenných pilířů mostu do Mlýna v částce 98620,-  

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 5:

 • Obec poskytla dar škole Střížov v částce 10000,- Kč na pomocnou sílu v souvislosti s migrační vlnou z Ukrajiny. Do této školy již chodí několik dětí z Ukrajiny.
 • Obec poskytne dar Lince bezpečí a to jako každý rok v částce 2000,- Kč
 • OZ vzalo na vědomí plán financování vodovodů na roky 2022 – 2031 vypracovaným společností ČeVaK.

 

 

 

V Borovnici dne 15.4.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2022 konaného dne 5.5.2022

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt, Sklenář, Kobylka  

Omluven:

Ověřovatelé zápisu: Jackov Bartošová a Chadt

 

Zasedání je usnášeníschopné

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Stanovení počtu zastupitelů
 3. Komunální volby 2022
 4. Prodej pozemků

 

K bodu 2:

OZ stanovilo pro komunální volby v září 2022 počet volených členů do obecního zastupitelstva Borovnice v počtu pět, tak jako v předešlých volebních obdobích.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 3:

OZ stanovilo počet členů volební komise na komunální volby v září 2022 a to zapisovatel a 3 členové komise.

 

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo zveřejněný prodej pozemků  903/8 a o výměře 351 m2 a st 243 o výměře 9 m2. Cenu stanovilo za m2 160,- Kč tedy celkem 57600,- Kč. Kupující bude majitel sousedního pozemku manželé Ivana a Jakub Randákovi.

OZ ukládá starostovi sepsat kupní smlouvu.

Hlasování: Pro 5; Proti 0; Zdržel se 0

 

 

 

V Borovnici dne 6.5.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu:

 

 

Zápis z jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č.  4/2022 konaného dne 2.6. 2022

 

ítomni: Miroslav Troup, Šárka Jackov Bartošová, Martin Chadt, Saša Sklenář, Josef Kobylka 

Omluven: 0

Zasedání je usnášeníschopné.

 

Ověřovatelé zápisu: Kobylka, Sklenář

 

Program zasedání:

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Černé stavby v obecním lese
 3. Dětský den
 4. Různé

 

K bodu 2 :

OZ uložilo starostovi oslovit majitele rekreačních objektů v obecním lese a projednat s nimi zábor obecního lesa a staveb tak aby došlo k zmapování používání  prostor obecního lesa. Dále dle skutečného šetření bude s nimi  projednáno další řešení používání obecního pozemku.

Termín 30.6.2022.

 

K bodu 3:

Program dětského dne dne 2.7.2022 započne dopoledne na dětském dopravním hřišti v Borovanech. Cesta tam i zpět je možná hromadně vlakem.  V 15 hodin opět přijede divadelník s pohádkou pro děti. Občerstvení pro děti zajištěno, večer u ohně tradičně volná zábava.

 

K bodu 4:

 • Starosta vyzve p. Zdrhovou k nápravě a zabezpečení padávající omítky na obecní cestu.

 

V Borovnici dne 8.5.2022

Zapsal: Miroslav Troup

 

Ověřovatelé zápisu: