Obec Borovnice

Usnesení ZO

Zápisy OZ 2017

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2017 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2017 konaného dne 22.1.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Doplnění bodu č. 2 jednání OZ ze dne 3.3.2016
 3. Rozpočtové opatření č. 10 a 11
 4. Různé

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo doplnění bodu č. 2 jednání OZ ze dne 3.3.2016 a to k převodu kaple od majitelů p. Plockové, Kubíkové, Jendréka a Kosařové na obec Borovnice  převést  současně i  pozemky č. st. 72 o výměře 56 m2, č.1504/8 o výměře 33 m2 a č.789/2 o výměře 92 m2 vše v katastrálním území obce Borovnice. Převod bude uskutečněn koupí od jejich majitelů ( vyjma p. Kvačkové se kterou se zatím nepodařila žádná dohoda a vlastnící 5/12) za symbolickou cenu v celkovém  podílu 7/12 pozemků a kaple.

 

 

K bodu 3:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č.10 a 11 a to jen v upravení jednotlivých položek bez nutnosti měnit celkovou výši rozpočtu.

 

K bodu 4:

 • Nájem za vodovod v roce 2017 bude v částce 46 000,-Kč
 • Setkání občanů všech Borovnic se plánuje letos v naší obci a předběžný termín je 10.června 2017. O této kulturní akci bude OZ průběžně informovat v zápisech.

 

 

Rozpočtové opatření č. 10 / 2016                                                             

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  3745  5169   000             31 000,00             3 000,00            34 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3745 celkem:                  31 000,00             3 000,00            34 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

2)        000098193  0000  6115  5019   000               5 000,00               742,00             5 742,00  Ostatní platy                                              

                    Paragraf 6115 celkem:                   5 000,00               742,00             5 742,00  Volby do zastupitelstev územních               *

3)        000000000  0000  6171  5169   000             15 000,00            -3 742,00            11 258,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 6171 celkem:                  15 000,00            -3 742,00            11 258,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                  51 000,00                 0,00            51 000,00

VÝDAJE celkem                                             51 000,00                 0,00            51 000,00

 

 

Rozpočtové opatření č. 11 / 2016                                                             

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  2212  5021   000             27 000,00           -10 000,00            17 000,00  Ostatní osobní výdaje                                      

                    Paragraf 2212 celkem:                  27 000,00           -10 000,00            17 000,00  Silnice                                                          *

2)        000000000  0000  2321  5139   000             15 177,00            -5 331,00             9 846,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

3)        000000000  0000  2321  5169   000               2 000,00            10 200,00            12 200,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 2321 celkem:                  17 177,00             4 869,00            22 046,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

4)        000000000  0000  3399  5194   000                   0,00             4 919,00             4 919,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 3399 celkem:                       0,00             4 919,00             4 919,00  Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.         *

5)        000000000  0000  3631  5154   000             22 100,00             2 100,00            24 200,00  Elektrická energie                                         

                    Paragraf 3631 celkem:                  22 100,00             2 100,00            24 200,00  Veřejné osvětlení                                           *

6)        000000000  0000  3639  5169   000               1 000,00             1 000,00             2 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3639 celkem:                   1 000,00             1 000,00             2 000,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

7)        000000000  0000  3745  5139   000             20 661,00           -18 000,00             2 661,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                              

8)        000000000  0000  3745  5171   000                   0,00            10 000,00            10 000,00  Opravy a udržování                                         

                    Paragraf 3745 celkem:                  20 661,00            -8 000,00            12 661,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

9)        000000000  0000  6171  5021   000             30 000,00             2 000,00            32 000,00  Ostatní osobní výdaje                                      

10)      000000000  0000  6171  5137   000             36 059,00             3 000,00            39 059,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       

11)      000000000  0000  6171  5139   000             11 130,00               112,00            11 242,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

                    Paragraf 6171 celkem:                  77 189,00             5 112,00            82 301,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                165 127,00                 0,00          165 127,00

VÝDAJE celkem                                            165 127,00                 0,00          165 127,00

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2017 konaného dne 9.3.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.1 a 2
 3. Souhlas s prodejem pozemku
 4. Cena svoz komunálního odpadu
 5. Smlouva na zajištění požární ochrany
 6. Příspěvek na opravu cest po stavbě železniční tratě
 7. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č 1 a 2 viz níže v zápisu

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej  pozemku 291/1 a 624/56 o celkové výměře 70m2 za cenu 150,- Kč za 1m2 tj.10500,-Kč p. Ouřadovi.

 

K bodu 4:

Navýšily se poplatky za svoz komunálního odpadu v průměru o 5%. V rozpočtu obce je dostatečná rezerva na toto pokrytí ( cca 4000,- Kč za rok)

 

 Bodu 5:

OZ odsouhlasilo uzavření navržené smlouvy s obcí Nová Ves na zajištění požární ochrany.  Nová Ves byla doporučena od Hasičského sboru Jihočeského kraje. Čeká se na vyjádření  obce Nové Vsi.

 

K bodu 6:

Starosta seznámil a OZ vzalo na vědomí, že obec dostane příspěvek na opravu komunikací poničených těžkou technikou během přeprav materiálů na rekonstrukci železniční tratě  od stavební firmy v částce 150000,- Kč. Tato částka bude následně v jarních měsících použita na sanaci prasklin v obecní komunikaci do Nové Vsi a Nedabyle. Bude upraven rozpočet jak ve výdajových tak příjmových položkách.

 

K bodu 7:

 • Svozový den velkoobjemových odpadů bude dne 1.4.2017 od 12,20 do 12,35 hodin.

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2017                                  

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  0000  1121  000          215 000,00         -25 488,00        189 512,00 Daň z příjmů právnických osob                              

2)      000000000  0000  0000  4112  000           60 100,00          26 700,00         86 800,00 Neinv.přij.transfery ze st.roz                             

                 Paragraf 0000 celkem:             275 100,00           1 212,00        276 312,00      *

              Org: 0000       celkem:             275 100,00           1 212,00        276 312,00

PŘÍJMY celkem                                     275 100,00           1 212,00        276 312,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  6310  5362  000                0,00           1 212,00           1 212,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                

                 Paragraf 6310 celkem:                    0,00           1 212,00           1 212,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                   *

              Org: 0000       celkem:                    0,00           1 212,00           1 212,00

VÝDAJE celkem                                           0,00           1 212,00           1 212,00

 

 

Rozpočtové opatření č. 2 / 2017                                  

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  0000  1111  000          209 551,00               5,00        209 556,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                             

2)      000000000  0000  0000  1121  000          189 512,00         -36 905,00        152 607,00 Daň z příjmů právnických osob                              

                 Paragraf 0000 celkem:             399 063,00         -36 900,00        362 163,00      *

3)      000000000  0000  6310  2142  000           11 206,00          47 580,00         58 786,00 Příjmy z podílů na zisku a div                             

                 Paragraf 6310 celkem:              11 206,00         47 580,00          58 786,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                   *

              Org: 0000       celkem:             410 269,00         10 680,00        420 949,00

PŘÍJMY celkem                                     410 269,00         10 680,00        420 949,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

4)      000000000  0000  3399  5021  000                0,00           5 000,00           5 000,00 Ostatní osobní výdaje                                      

                 Paragraf 3399 celkem:                    0,00           5 000,00           5 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.                        *

5)      000098193  0000  6402  5364  000                0,00           1 430,00           1 430,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

                 Paragraf 6402 celkem:                    0,00           1 430,00           1 430,00 Finanční vypořádání minulých let                                      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00           6 430,00           6 430,00

6)      000000000  1012  6171  5321  000                0,00           3 000,00           3 000,00 Neinvestiční transfery obcím                               

                 Paragraf 6171 celkem:                    0,00           3 000,00           3 000,00    Činnost místní správy                                                     *

              Org: 1012       celkem:                    0,00           3 000,00           3 000,00

7)      000000000  1155  6409  5329  000            1 170,00           1 250,00           2 420,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní

                 Paragraf 6409 celkem:                1 170,00           1 250,00           2 420,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené                                      *

              Org: 1155       celkem:                1 170,00           1 250,00           2 420,00

VÝDAJE celkem                                       1 170,00         10 680,00          11 850,00

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2017 konaného dne 6.4.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová,  Sklenář

Omluven: Chadt

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Oprava silnice do N.Vsi
 3. Smlouva na zajištění požární ochrany
 4. Prodej pozemku
 5. Rozpočtové opatření č.3
 6. Různé

 

K bodu 2:

Obec dostala jako kompenzaci za používání místní  komunikace Borovnice – Nová Ves při rekonstrukci žel. tratě Č.Budějovice – Borovany  částku 150 tisíc korun, tato částka bude následně v jarních měsících použita na opravu těchto komunikací. Bude provedena cenová nabídka fy DIPOS Tábor s konkrétním upřesněním opravovaných m2. Oprava bude provedena tepelným nahřátím komunikace, rozrušením a následným uválcováním. Tato oprava zajistí delší životnost silnice. Dále bude s touto opravou i provedena oprava komunikace Borovnice – Nedabyle. Částka za opravu bude upřesněna po vytýčení celkového opravovaného počtu m2 a to za částku 500,-Kč za 1m2.

 

K bodu 3:

OZ svým usnesením č.1/2017 odsouhlasilo (po předchozí domluvě ) smlouvu s obcí Nová Ves na zajištění požární ochrany za částku 25 tis. Kč za rok.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo prodej pozemku 910/15 ( okolo jedné chaty) o výměře 481m2 odděleného  z původního pozemku 910/1 v majetku obce Borovnice. Cena za m2 je 150,- Kč tedy 72150,- Kč paní Ivetě Talířové.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.3. - navýšení oprav silnic o kompenzovanou částku a drobné úpravy položek rozpočtu.

 

K bodu 6:

 • Obec objednala cca před rokem prostřednictvím Pomalší z dotačních programů na 20 ks kompostérů o objemu 1m3.  Doba jejich dodání je podzim 2017…..!
 • Setkání Borovnic se u nás uskuteční dne 10.6.2017 a prostřednictvím letáku budou o této akci vyrozuměni občané naší obce.
 • Od konce června, v červenci a srpnu je plánovaná rekonstrukce sil III třídy vedoucí naší obcí správcem SUS. Počítejte s dopravním omezením, silnice bude celá do hloubky cca 50 cm odtěžena a nově navezena.

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017                                 

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  2212  2111  000                0,00        150 000,00        150 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 2212 celkem:                    0,00        150 000,00        150 000,00                  Silnice                                                           *

              Org: 0000       celkem:                    0,00        150 000,00        150 000,00

PŘÍJMY celkem                                           0,00        150 000,00        150 000,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

2)      000000000  0000  2212  5171  000          143 000,00        150 000,00        293 000,00 Opravy a udržování                                         

                 Paragraf 2212 celkem:             143 000,00        150 000,00        293 000,00                  Silnice                                                           *

3)      000000000  0000  3399  5194  000                0,00           3 500,00           3 500,00 Věcné dary                                                 

                 Paragraf 3399 celkem:                    0,00           3 500,00           3 500,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.                        *

4)      000000000  0000  6171  5194  000            3 500,00          -3 500,00               0,00 Věcné dary                                                 

                 Paragraf 6171 celkem:                3 500,00          -3 500,00               0,00    Činnost místní správy                                                     *

5)      000098193  0000  6402  5364  000            1 430,00          -1 430,00               0,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

6)      000098193  0000  6402  5366  000                0,00           1 430,00           1 430,00 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi     

                 Paragraf 6402 celkem:                1 430,00               0,00           1 430,00 Finanční vypořádání minulých let                                      *

              Org: 0000       celkem:             147 930,00        150 000,00        297 930,00

VÝDAJE celkem                                     147 930,00        150 000,00        297 930,00

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2017 konaného dne 4.5.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příspěvek Linka bezpečí
 3. Různé

 

K bodu 2 :

 

Obec byla požádána  Linkou bezpečí, která pomáhá řešit problémy dětí o příspěvek 2000,- Kč na rok 2017. Zastupitelstvo tento příspěvek schválilo a pověřilo starostu sepsáním smlouvy.

 

K bodu 3:

 

 • Byla podepsána smlouva na převod 7/12 podílu kaple a přilehlých pozemků a předána k zapsání do katastru nemovitostí na obec Borovnice. Zbylých 5/12 zůstává v majetku p. Kvačkové, která ačkoliv o převodu věděla a byl jí nabídnut nějakou formou převod na obec na toto po dobu cca 1 roku  nereagovala.
 • Pozvání pro všechny občany obce na setkání občanů Borovnic dne 10.6. platí, budete všichni vítáni, určitě se na Vás obrátíme s pomocí na zabezpečení akce např. postavení stanů, lavic a stolů a další organizační práce.  Po přivítání občanů z ostatních Borovnic  bude následovat drobné pohoštění, společná návštěva dle vlastního uvážení  buď zámku Hluboká , pivovaru Budvar nebo Římova. Po návratu bude společné posezení opět s občerstvením a večeří do večerních hodin.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2017 konaného dne 20.6.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Kanalizace u Nové Vsi
 3. Prodej pozemku
 4. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 5. Schválení účetní závěrky
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo smlouvu o vypůjče mezi obcí Borovnice a obcí Nová Ves a to kanalizace vedené jako Kanalizace na rozhraní katastrů pod inv č. 110 obce Borovnice.

Smlouva se uzavírá pro jednodušší administrování jejího provozování z důvodu napojení na ČOV do Nové Vsi.

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej pozemku dle nového gem plánu 932/22 o výměře 26m2 za cenu 150,- Kč za 1m2. Nový pozemek vznikl oddělením od původního pozemku 932/17 paní Dvořáčkové.

 

K bodu 4:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2016. Nebyl zjištěn žádný nedostatek.

                                                                                      

Závěrečný účet obce za rok 2016 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2016 bez výhrad.

 

Celkové příjmy byly v částce 1 527 441,45  výdaje v částce 706 218,51 Kč. Částka na BÚ ve výši  715 629,11  Kč  bude přeúčtována  z účtu 431300 na účet 432300..

 

K bodu 5:

 

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2016.

 

K bodu 6:

 • OZ vzalo na vědomí novou přílohu skartačního řádu
 • Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.4 a 5
 • Oprava komunikace silnice III třídy vedoucí naší obcí započne dne 10.7.2017  a předpoklad ukončení je druhá polovina září.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2017 konaného dne 7.9.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Zajištění voleb dne 20. a 21. října
 3. Chodník k Říhům
 4. Různé

 

K bodu  2:

 

Byla ustanovena volební komise k zajištění voleb do Parlamentu ČR

 

K bodu 3:

 

Firma JEZZ z Roudného opraví ( zhotoví ) chodník směrem z návsi k Říhům za cca 850,-Kč za m2.

 

K bodu 4 :

 • Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude dne 7.10. na návsi od 8:00 hodin.
 • Po ukončení opravy silnice  by měla začít oprava střechy kaple, obec je vlastníkem 7/12 majetkového podílu, zbylých 5/15 vlastní paní Kvačková, která na žádnou formu převodu na obec nereaguje. Po opravě střechy bude opravena i omítka. Případnou barevnou podobu fasády – Vaše návrhy můžete osobně nebo i formou SMS posílat na tel starostovi 724156197 popřípadě místostarostovi  724188847.

 

Začátkem září bude v kapli i rodina Mazáků mít křtiny  dcery Štěpánky.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2017 konaného dne 5.10.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Oprava střechy, chodníky k Říhům.
 3. Různé

 

K bodu  2:

OZ odsouhlasilo a střecha kaple bude opravena dle předložené nabídky za 252 tisíc Kč, chodník k Říhům pak za 63 tisíc (včetně opravy obrubníků okrasných záhonů u čekárny)

 

K bodu 3:

 • Těžba dřeva v obecním lese – vzhledem k napadení porostů kůrovcem je možno i pro občany obce samovýrobou toto kalamitní dřevo zpracovat. Zájemci ať se hlásí u místostarosty nebo u starosty.
 • Starosta u zemědělské společnosti v Trhových Svinech požadoval obnovení zaoraných stok kolem obecní cesty do Nové Vsi.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2017 konaného dne 2.11.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příspěvek škola Střížov 
 3. Vodné 2018
 4. Svoz opadů 2018
 5. Jižní tangentami
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ odsouhlasilo příspěvek škole Střížov na opravu podlah v částce cca7,5 tisíce.

 

K bodu 3:

Vodné se pro rok 2018 nemění, zůstává stejné ve dvousložkové ceně za vodoměr 408,- Kč a cena za m3 40,-Kč.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo dodatek ke smlouvě na svoz odpadů pro rok 2018 a je zde navýšení cen za svoz odpadů o cca 10 %. Zastupitelé opět schválili, že náklady na odpady pro občany naší obce pro rok 2018 se budou plně hradit z rozpočtu obce.

 

K bodu 5:

Krajské zastupitelstvo na svém jednání 2.11. i přes snahu starostů obcí Vidov, Plav, Nová Ves a Borovnice spolu s peticí o 1500 podpisech nevrátilo  (tak jak starostové požadovali) trasu Jižní tangenty II do územní rezervy.

 

K bodu 6:

Kaple bohužel již letos nedostane novou omítku, Práce po opravě střechy budou pokračovat na jaře.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 9/2017 konaného dne 4.12.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pověření pro starostu s úpravou rozpočtových opatření
 3. Schválení rozpočtů
 4. Žaloba na Jižní tangentu II
 5. Seznámení s dílčím přezkumem hospodaření
 6. Volby

 

K bodu 2:

OZ pověřilo starostu k provedení změn rozpočtového opatření v příjmech bez omezení a ve výdajích do 400 tis na jednotlivých účetních položkách.

 

K bodu3:

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2018 jako vyrovnaný v celkové výši 1 193 097,- Kč  a rozpočtový výhled obce do roku 2022.

 Dále schválilo přebytkový rozpočet  Pomalší  v příjmech 1 044 120,- Kč , výdajích          781 770,- Kč  a rozpočtový výhled do roku 2020.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo přidání se k žalobě na postup Krajského úřadu Jihočeského kraje se schvalováním příprav silnice Jižní tangenta II spolu s obcí Plav a Vidov. Dále se k těmto obcím připojuje se žalobou i několik fyzických osob.

 

K bodu 5:

OZ bylo seznámeno s dílčím přezkumem hospodaření konaným dne 4.12. Nebylo zjištěno žádných závažných závad. Zjištěné drobné nedostatky v účtování na jednotlivé kapitoly budou účetně opraveny v listopadovém výkazu.

 

K bodu 6:

Byla ustanovena volební komise na prezidentské volby.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 10/2017 konaného dne 27.12.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení odměn zastupitelům

 

 

K bodu 2:

OZ schválilo podle nařízení vlády 318/2017 Sb. výši odměn zastupitelům.

Všichni zastupitelé  budou  odměňováni  jako neuvolnění viz výše odměn. Odměny budou sčítány pouze u předsedů a členů výborů.

Starosta                            10950,-

Místostarosta                      5433,-

Předseda, člen výboru        1453,-

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 


Dnes je: 17.07.2018

Svátek slaví: Martina

Aktuality

Zápisy OZ 2018
více
Rok 2018
více
Dopravní obslužnost IDS Jihočeského kraje
více
Rok 2017
více
Zápisy OZ 2017
více
Rok 2016
více
Zápisy OZ 2016
více
Rok 2015
více
Zápisy OZ 2015
více
Rok 2014
více
Zápisy OZ 2014
více
Rok 2013
více
Zápisy OZ 2013
více
vydání změny č.3
více
Rok 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(89%)
89%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(11%)
11%