Usnesení ZO

Zápisy OZ 2017

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2017 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2017 konaného dne 22.1.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Doplnění bodu č. 2 jednání OZ ze dne 3.3.2016
 3. Rozpočtové opatření č. 10 a 11
 4. Různé

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo doplnění bodu č. 2 jednání OZ ze dne 3.3.2016 a to k převodu kaple od majitelů p. Plockové, Kubíkové, Jendréka a Kosařové na obec Borovnice  převést  současně i  pozemky č. st. 72 o výměře 56 m2, č.1504/8 o výměře 33 m2 a č.789/2 o výměře 92 m2 vše v katastrálním území obce Borovnice. Převod bude uskutečněn koupí od jejich majitelů ( vyjma p. Kvačkové se kterou se zatím nepodařila žádná dohoda a vlastnící 5/12) za symbolickou cenu v celkovém  podílu 7/12 pozemků a kaple.

 

 

K bodu 3:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovou změnou č.10 a 11 a to jen v upravení jednotlivých položek bez nutnosti měnit celkovou výši rozpočtu.

 

K bodu 4:

 • Nájem za vodovod v roce 2017 bude v částce 46 000,-Kč
 • Setkání občanů všech Borovnic se plánuje letos v naší obci a předběžný termín je 10.června 2017. O této kulturní akci bude OZ průběžně informovat v zápisech.

 

 

Rozpočtové opatření č. 10 / 2016                                                             

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  3745  5169   000             31 000,00             3 000,00            34 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3745 celkem:                  31 000,00             3 000,00            34 000,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

2)        000098193  0000  6115  5019   000               5 000,00               742,00             5 742,00  Ostatní platy                                              

                    Paragraf 6115 celkem:                   5 000,00               742,00             5 742,00  Volby do zastupitelstev územních               *

3)        000000000  0000  6171  5169   000             15 000,00            -3 742,00            11 258,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 6171 celkem:                  15 000,00            -3 742,00            11 258,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                  51 000,00                 0,00            51 000,00

VÝDAJE celkem                                             51 000,00                 0,00            51 000,00

 

 

Rozpočtové opatření č. 11 / 2016                                                             

VÝDAJE

           N+Z+Uz     Org    Par    Pol    ZJ       Původní hodnota               Změna            Po změně  Popis

1)        000000000  0000  2212  5021   000             27 000,00           -10 000,00            17 000,00  Ostatní osobní výdaje                                      

                    Paragraf 2212 celkem:                  27 000,00           -10 000,00            17 000,00  Silnice                                                          *

2)        000000000  0000  2321  5139   000             15 177,00            -5 331,00             9 846,00  Nákup materiálu jinde nezařazený                           

3)        000000000  0000  2321  5169   000               2 000,00            10 200,00            12 200,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 2321 celkem:                  17 177,00             4 869,00            22 046,00  Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání      *

4)        000000000  0000  3399  5194   000                   0,00             4 919,00             4 919,00  Věcné dary                                                 

                    Paragraf 3399 celkem:                       0,00             4 919,00             4 919,00  Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.         *

5)        000000000  0000  3631  5154   000             22 100,00             2 100,00            24 200,00  Elektrická energie                                         

                    Paragraf 3631 celkem:                  22 100,00             2 100,00            24 200,00  Veřejné osvětlení                                           *

6)        000000000  0000  3639  5169   000               1 000,00             1 000,00             2 000,00  Nákup ostatních služeb                                     

                    Paragraf 3639 celkem:                   1 000,00             1 000,00             2 000,00  Komunální služby a územní rozvoj jinde       *

7)        000000000  0000  3745  5139   000             20 661,00           -18 000,00             2 661,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                              

8)        000000000  0000  3745  5171   000                   0,00            10 000,00            10 000,00  Opravy a udržování                                         

                    Paragraf 3745 celkem:                  20 661,00            -8 000,00            12 661,00  Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň                      *

9)        000000000  0000  6171  5021   000             30 000,00             2 000,00            32 000,00  Ostatní osobní výdaje                                      

10)      000000000  0000  6171  5137   000             36 059,00             3 000,00            39 059,00  Drobný hmotný dlouhodobý majetek                       

11)      000000000  0000  6171  5139   000             11 130,00               112,00            11 242,00  Nákup materiálu jinde nezařaze                             

                    Paragraf 6171 celkem:                  77 189,00             5 112,00            82 301,00  Činnost místní správy                                            *

                 Org: 0000        celkem:                165 127,00                 0,00          165 127,00

VÝDAJE celkem                                            165 127,00                 0,00          165 127,00

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2017 konaného dne 9.3.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Rozpočtové opatření č.1 a 2
 3. Souhlas s prodejem pozemku
 4. Cena svoz komunálního odpadu
 5. Smlouva na zajištění požární ochrany
 6. Příspěvek na opravu cest po stavbě železniční tratě
 7. Různé

 

K bodu 2:

Starosta seznámil s rozpočtovým opatřením č 1 a 2 viz níže v zápisu

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej  pozemku 291/1 a 624/56 o celkové výměře 70m2 za cenu 150,- Kč za 1m2 tj.10500,-Kč p. Ouřadovi.

 

K bodu 4:

Navýšily se poplatky za svoz komunálního odpadu v průměru o 5%. V rozpočtu obce je dostatečná rezerva na toto pokrytí ( cca 4000,- Kč za rok)

 

 Bodu 5:

OZ odsouhlasilo uzavření navržené smlouvy s obcí Nová Ves na zajištění požární ochrany.  Nová Ves byla doporučena od Hasičského sboru Jihočeského kraje. Čeká se na vyjádření  obce Nové Vsi.

 

K bodu 6:

Starosta seznámil a OZ vzalo na vědomí, že obec dostane příspěvek na opravu komunikací poničených těžkou technikou během přeprav materiálů na rekonstrukci železniční tratě  od stavební firmy v částce 150000,- Kč. Tato částka bude následně v jarních měsících použita na sanaci prasklin v obecní komunikaci do Nové Vsi a Nedabyle. Bude upraven rozpočet jak ve výdajových tak příjmových položkách.

 

K bodu 7:

 • Svozový den velkoobjemových odpadů bude dne 1.4.2017 od 12,20 do 12,35 hodin.

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 1 / 2017                                  

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  0000  1121  000          215 000,00         -25 488,00        189 512,00 Daň z příjmů právnických osob                              

2)      000000000  0000  0000  4112  000           60 100,00          26 700,00         86 800,00 Neinv.přij.transfery ze st.roz                             

                 Paragraf 0000 celkem:             275 100,00           1 212,00        276 312,00      *

              Org: 0000       celkem:             275 100,00           1 212,00        276 312,00

PŘÍJMY celkem                                     275 100,00           1 212,00        276 312,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

3)      000000000  0000  6310  5362  000                0,00           1 212,00           1 212,00 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu                

                 Paragraf 6310 celkem:                    0,00           1 212,00           1 212,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                   *

              Org: 0000       celkem:                    0,00           1 212,00           1 212,00

VÝDAJE celkem                                           0,00           1 212,00           1 212,00

 

 

Rozpočtové opatření č. 2 / 2017                                  

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  0000  1111  000          209 551,00               5,00        209 556,00 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č                             

2)      000000000  0000  0000  1121  000          189 512,00         -36 905,00        152 607,00 Daň z příjmů právnických osob                              

                 Paragraf 0000 celkem:             399 063,00         -36 900,00        362 163,00      *

3)      000000000  0000  6310  2142  000           11 206,00          47 580,00         58 786,00 Příjmy z podílů na zisku a div                             

                 Paragraf 6310 celkem:              11 206,00         47 580,00          58 786,00 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací                   *

              Org: 0000       celkem:             410 269,00         10 680,00        420 949,00

PŘÍJMY celkem                                     410 269,00         10 680,00        420 949,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

4)      000000000  0000  3399  5021  000                0,00           5 000,00           5 000,00 Ostatní osobní výdaje                                      

                 Paragraf 3399 celkem:                    0,00           5 000,00           5 000,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.                        *

5)      000098193  0000  6402  5364  000                0,00           1 430,00           1 430,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

                 Paragraf 6402 celkem:                    0,00           1 430,00           1 430,00 Finanční vypořádání minulých let                                      *

              Org: 0000       celkem:                    0,00           6 430,00           6 430,00

6)      000000000  1012  6171  5321  000                0,00           3 000,00           3 000,00 Neinvestiční transfery obcím                               

                 Paragraf 6171 celkem:                    0,00           3 000,00           3 000,00    Činnost místní správy                                                     *

              Org: 1012       celkem:                    0,00           3 000,00           3 000,00

7)      000000000  1155  6409  5329  000            1 170,00           1 250,00           2 420,00 Ost.neinvest.transfery veřejným rozpočtům územní

                 Paragraf 6409 celkem:                1 170,00           1 250,00           2 420,00 Ostatní činnosti jinde nezařazené                                      *

              Org: 1155       celkem:                1 170,00           1 250,00           2 420,00

VÝDAJE celkem                                       1 170,00         10 680,00          11 850,00

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2017 konaného dne 6.4.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová,  Sklenář

Omluven: Chadt

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Oprava silnice do N.Vsi
 3. Smlouva na zajištění požární ochrany
 4. Prodej pozemku
 5. Rozpočtové opatření č.3
 6. Různé

 

K bodu 2:

Obec dostala jako kompenzaci za používání místní  komunikace Borovnice – Nová Ves při rekonstrukci žel. tratě Č.Budějovice – Borovany  částku 150 tisíc korun, tato částka bude následně v jarních měsících použita na opravu těchto komunikací. Bude provedena cenová nabídka fy DIPOS Tábor s konkrétním upřesněním opravovaných m2. Oprava bude provedena tepelným nahřátím komunikace, rozrušením a následným uválcováním. Tato oprava zajistí delší životnost silnice. Dále bude s touto opravou i provedena oprava komunikace Borovnice – Nedabyle. Částka za opravu bude upřesněna po vytýčení celkového opravovaného počtu m2 a to za částku 500,-Kč za 1m2.

 

K bodu 3:

OZ svým usnesením č.1/2017 odsouhlasilo (po předchozí domluvě ) smlouvu s obcí Nová Ves na zajištění požární ochrany za částku 25 tis. Kč za rok.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo prodej pozemku 910/15 ( okolo jedné chaty) o výměře 481m2 odděleného  z původního pozemku 910/1 v majetku obce Borovnice. Cena za m2 je 150,- Kč tedy 72150,- Kč paní Ivetě Talířové.

 

K bodu 5:

Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.3. - navýšení oprav silnic o kompenzovanou částku a drobné úpravy položek rozpočtu.

 

K bodu 6:

 • Obec objednala cca před rokem prostřednictvím Pomalší z dotačních programů na 20 ks kompostérů o objemu 1m3.  Doba jejich dodání je podzim 2017…..!
 • Setkání Borovnic se u nás uskuteční dne 10.6.2017 a prostřednictvím letáku budou o této akci vyrozuměni občané naší obce.
 • Od konce června, v červenci a srpnu je plánovaná rekonstrukce sil III třídy vedoucí naší obcí správcem SUS. Počítejte s dopravním omezením, silnice bude celá do hloubky cca 50 cm odtěžena a nově navezena.

 

 

 

 

 

 

Rozpočtové opatření č. 3 / 2017                                 

PŘÍJMY

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

1)      000000000  0000  2212  2111  000                0,00        150 000,00        150 000,00 Příjmy z poskytování služeb a výrobků                      

                 Paragraf 2212 celkem:                    0,00        150 000,00        150 000,00                  Silnice                                                           *

              Org: 0000       celkem:                    0,00        150 000,00        150 000,00

PŘÍJMY celkem                                           0,00        150 000,00        150 000,00

VÝDAJE

         N+Z+Uz    Org   Par   Pol    ZJ     Původní hodnota             Změna          Po změně Popis

2)      000000000  0000  2212  5171  000          143 000,00        150 000,00        293 000,00 Opravy a udržování                                         

                 Paragraf 2212 celkem:             143 000,00        150 000,00        293 000,00                  Silnice                                                           *

3)      000000000  0000  3399  5194  000                0,00           3 500,00           3 500,00 Věcné dary                                                 

                 Paragraf 3399 celkem:                    0,00           3 500,00           3 500,00 Ostatní záležitost kultury, církví a sděl.                        *

4)      000000000  0000  6171  5194  000            3 500,00          -3 500,00               0,00 Věcné dary                                                 

                 Paragraf 6171 celkem:                3 500,00          -3 500,00               0,00    Činnost místní správy                                                     *

5)      000098193  0000  6402  5364  000            1 430,00          -1 430,00               0,00 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transferů posk.v

6)      000098193  0000  6402  5366  000                0,00           1 430,00           1 430,00 Výdaje z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obcemi     

                 Paragraf 6402 celkem:                1 430,00               0,00           1 430,00 Finanční vypořádání minulých let                                      *

              Org: 0000       celkem:             147 930,00        150 000,00        297 930,00

VÝDAJE celkem                                     147 930,00        150 000,00        297 930,00

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2017 konaného dne 4.5.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příspěvek Linka bezpečí
 3. Různé

 

K bodu 2 :

 

Obec byla požádána  Linkou bezpečí, která pomáhá řešit problémy dětí o příspěvek 2000,- Kč na rok 2017. Zastupitelstvo tento příspěvek schválilo a pověřilo starostu sepsáním smlouvy.

 

K bodu 3:

 

 • Byla podepsána smlouva na převod 7/12 podílu kaple a přilehlých pozemků a předána k zapsání do katastru nemovitostí na obec Borovnice. Zbylých 5/12 zůstává v majetku p. Kvačkové, která ačkoliv o převodu věděla a byl jí nabídnut nějakou formou převod na obec na toto po dobu cca 1 roku  nereagovala.
 • Pozvání pro všechny občany obce na setkání občanů Borovnic dne 10.6. platí, budete všichni vítáni, určitě se na Vás obrátíme s pomocí na zabezpečení akce např. postavení stanů, lavic a stolů a další organizační práce.  Po přivítání občanů z ostatních Borovnic  bude následovat drobné pohoštění, společná návštěva dle vlastního uvážení  buď zámku Hluboká , pivovaru Budvar nebo Římova. Po návratu bude společné posezení opět s občerstvením a večeří do večerních hodin.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2017 konaného dne 20.6.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Kanalizace u Nové Vsi
 3. Prodej pozemku
 4. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 5. Schválení účetní závěrky
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo smlouvu o vypůjče mezi obcí Borovnice a obcí Nová Ves a to kanalizace vedené jako Kanalizace na rozhraní katastrů pod inv č. 110 obce Borovnice.

Smlouva se uzavírá pro jednodušší administrování jejího provozování z důvodu napojení na ČOV do Nové Vsi.

 

K bodu 3:

OZ schválilo prodej pozemku dle nového gem plánu 932/22 o výměře 26m2 za cenu 150,- Kč za 1m2. Nový pozemek vznikl oddělením od původního pozemku 932/17 paní Dvořáčkové.

 

K bodu 4:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2016. Nebyl zjištěn žádný nedostatek.

                                                                                      

Závěrečný účet obce za rok 2016 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2016 bez výhrad.

 

Celkové příjmy byly v částce 1 527 441,45  výdaje v částce 706 218,51 Kč. Částka na BÚ ve výši  715 629,11  Kč  bude přeúčtována  z účtu 431300 na účet 432300..

 

K bodu 5:

 

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2016.

 

K bodu 6:

 • OZ vzalo na vědomí novou přílohu skartačního řádu
 • Starosta seznámil OZ s rozpočtovým opatřením č.4 a 5
 • Oprava komunikace silnice III třídy vedoucí naší obcí započne dne 10.7.2017  a předpoklad ukončení je druhá polovina září.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2017 konaného dne 7.9.2017

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Zajištění voleb dne 20. a 21. října
 3. Chodník k Říhům
 4. Různé

 

K bodu  2:

 

Byla ustanovena volební komise k zajištění voleb do Parlamentu ČR

 

K bodu 3:

 

Firma JEZZ z Roudného opraví ( zhotoví ) chodník směrem z návsi k Říhům za cca 850,-Kč za m2.

 

K bodu 4 :

 • Sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů bude dne 7.10. na návsi od 8:00 hodin.
 • Po ukončení opravy silnice  by měla začít oprava střechy kaple, obec je vlastníkem 7/12 majetkového podílu, zbylých 5/15 vlastní paní Kvačková, která na žádnou formu převodu na obec nereaguje. Po opravě střechy bude opravena i omítka. Případnou barevnou podobu fasády – Vaše návrhy můžete osobně nebo i formou SMS posílat na tel starostovi 724156197 popřípadě místostarostovi  724188847.

 

Začátkem září bude v kapli i rodina Mazáků mít křtiny  dcery Štěpánky.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2017 konaného dne 5.10.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Oprava střechy, chodníky k Říhům.
 3. Různé

 

K bodu  2:

OZ odsouhlasilo a střecha kaple bude opravena dle předložené nabídky za 252 tisíc Kč, chodník k Říhům pak za 63 tisíc (včetně opravy obrubníků okrasných záhonů u čekárny)

 

K bodu 3:

 • Těžba dřeva v obecním lese – vzhledem k napadení porostů kůrovcem je možno i pro občany obce samovýrobou toto kalamitní dřevo zpracovat. Zájemci ať se hlásí u místostarosty nebo u starosty.
 • Starosta u zemědělské společnosti v Trhových Svinech požadoval obnovení zaoraných stok kolem obecní cesty do Nové Vsi.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

 

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2017 konaného dne 2.11.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Příspěvek škola Střížov 
 3. Vodné 2018
 4. Svoz opadů 2018
 5. Jižní tangentami
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ odsouhlasilo příspěvek škole Střížov na opravu podlah v částce cca7,5 tisíce.

 

K bodu 3:

Vodné se pro rok 2018 nemění, zůstává stejné ve dvousložkové ceně za vodoměr 408,- Kč a cena za m3 40,-Kč.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo dodatek ke smlouvě na svoz odpadů pro rok 2018 a je zde navýšení cen za svoz odpadů o cca 10 %. Zastupitelé opět schválili, že náklady na odpady pro občany naší obce pro rok 2018 se budou plně hradit z rozpočtu obce.

 

K bodu 5:

Krajské zastupitelstvo na svém jednání 2.11. i přes snahu starostů obcí Vidov, Plav, Nová Ves a Borovnice spolu s peticí o 1500 podpisech nevrátilo  (tak jak starostové požadovali) trasu Jižní tangenty II do územní rezervy.

 

K bodu 6:

Kaple bohužel již letos nedostane novou omítku, Práce po opravě střechy budou pokračovat na jaře.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 9/2017 konaného dne 4.12.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Pověření pro starostu s úpravou rozpočtových opatření
 3. Schválení rozpočtů
 4. Žaloba na Jižní tangentu II
 5. Seznámení s dílčím přezkumem hospodaření
 6. Volby

 

K bodu 2:

OZ pověřilo starostu k provedení změn rozpočtového opatření v příjmech bez omezení a ve výdajích do 400 tis na jednotlivých účetních položkách.

 

K bodu3:

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2018 jako vyrovnaný v celkové výši 1 193 097,- Kč  a rozpočtový výhled obce do roku 2022.

 Dále schválilo přebytkový rozpočet  Pomalší  v příjmech 1 044 120,- Kč , výdajích          781 770,- Kč  a rozpočtový výhled do roku 2020.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo přidání se k žalobě na postup Krajského úřadu Jihočeského kraje se schvalováním příprav silnice Jižní tangenta II spolu s obcí Plav a Vidov. Dále se k těmto obcím připojuje se žalobou i několik fyzických osob.

 

K bodu 5:

OZ bylo seznámeno s dílčím přezkumem hospodaření konaným dne 4.12. Nebylo zjištěno žádných závažných závad. Zjištěné drobné nedostatky v účtování na jednotlivé kapitoly budou účetně opraveny v listopadovém výkazu.

 

K bodu 6:

Byla ustanovena volební komise na prezidentské volby.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 10/2017 konaného dne 27.12.2017

 

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení odměn zastupitelům

 

 

K bodu 2:

OZ schválilo podle nařízení vlády 318/2017 Sb. výši odměn zastupitelům.

Všichni zastupitelé  budou  odměňováni  jako neuvolnění viz výše odměn. Odměny budou sčítány pouze u předsedů a členů výborů.

Starosta                            10950,-

Místostarosta                      5433,-

Předseda, člen výboru        1453,-

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..