Usnesení ZO

Zápisy OZ 2018

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2018 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2018 konaného dne 18.1.2018

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Dopis od p. Kvačkové
 3. Setkání Borovnic
 4. Pronájem části obecní budovy
 5. Různé

 

K bodu 2:

 P. Kvačková napsala prostřednictvím JUDr. Jaroslava Ortmana výhradu ohledně stavebních oprav kaple. Bylo jí dopisem odpovězeno. Dále byla vyzvána k zabezpečení bývalé zemědělské váhy v jejím majetku.

 

K bodu 3:

Setkání občanů Borovnic se uskuteční dne 23.6. 2018 v Borovnici u Trutnova. Kdo bude mít z řad našich občanů zájem se této akce zúčastnit se přihlásí u p. Jackov Bartošové na    tel 725 921 519. Termín je do půlky března, tak abychom byli schopni nahlásit počet zájemců o setkání. Bude vybírána záloha na autobus v částce 200,- Kč, která bude v případě účasti vrácena.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo pronájem dvou místností v obecní budově současným uživatelům, viz příloha návrhu nájemní smlouvy.

 

K bodu 5:

Obec se odvolala proti navržené změně v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje mezi Borovnicí a Nedabylí. Návrh změny byl zveřejněn.

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2018 konaného dne 1.3.2018

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Změna ÚP žádost p. Štádler
 3. Výměna pozemků s krajem
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ opakovaně zamítlo žádost p. Štádlera o změnu ÚP na pozemku 771/3.

 

K bodu 3:

OZ souhlasí s navrženou výměnou pozemků okolo silnice III 15523 vedoucí obcí a to dle návrhu, kraj převede obci celkem 360m2 a obec kraji 14m2. Viz příloha

 

K bodu 4:

 • Bude provedena výměna oken a dveří na obecní budově
 • Zasílání  hromadných SMS přes operátora – zatím odloženo
 • Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude dne 7.4. ve 12 hodin

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2018 konaného dne 5.4.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven: Kobylka

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Nabídky na opravu fasády kaple
 3. Dětské hřiště
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ vzalo na vědomí dvě nabídky na opravu fasády kaple a vybralo firmu Komi-cb. Cena bude v závislosti na celkovém stavu současné omítky a je stanovena při celkovém snesení stávající omítky na maximum 313 tisíc.

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo pořízení dětského hřiště a herních prvků v částce 263 tis.

 

K bodu 4:

 • Zastupitelům byla přednesena prezentace společnosti Novohradsko-Doudlebsko jejich zástupcem
 • Obec koupila velkoprostorový stan a je na vyžádání možno si i jej zapůjčit pro akce jednotlivých občanů naší obce. Zároveň jsou tímto zváni ke stavění májky. Občerstvení bude zajištěno. Pomoc na organizaci a zajištění této akce bude vítána.
 • Na setkání Borovnic je přihlášeno cca 30 našich občanů
 • Dne 21.5. od 16,30 hodin bude v hostinci u Tvaroha veřejné projednání pozemkových úprav. Na toto jednání jsou všichni majitelé pozemků v naší obci tímto zváni, aby uplatnili své připomínky a požadavky ke slučování a dělení jejich pozemků.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2018 konaného dne 10.5.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. GDPR
 3. Smlouva s obcí Střížov
 4. Různé

 

 

 Bodu 2:

 

Starosta seznámil OZ s přípravou na ochranu osobních údajů. Vesměs všechny úkoly  plynoucí z GDPR obec již standartně splňuje.

 

K bodu 3:

 

OZ schválilo uzavření smlouvy s obcí Střížov na spádovost našich dětí a zajištění jejich umístnění do školy Střížov.

 

K bodu 4:

 

 • Je přihlášeno cca 30 našich občanů na setkání v Borovnici u Trutnova dne 23.6. Předpokládaný odjezd je ve 4 hodiny ráno autobusem.

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2018 konaného dne 14.6.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení prodeje  pozemku 816/3
 3. Zamítnutí prodeje pozemku naproti nemovitosti č.p.13
 4. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 5. Schválení účetní závěrky
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej pozemku dle nového gem plánu 816/3 o výměře 247m2 za cenu 150,- Kč za 1m2. Nový pozemek vznikl oddělením od původního pozemku 816/1 manželům Vítkovým.

 

K bodu 3:

OZ zamítlo prodej části obecního pozemku před nemovitostí č.p.13 na základě žádosti majitelů uvedené nemovitosti.

 

K bodu 4:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2017. Nebyl zjištěn žádný nedostatek.

                                                                                      

Závěrečný účet obce za rok 2017 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2017 bez výhrad.

 

Celkové příjmy byly v částce 2 010 898,45 výdaje v částce 1 949 757,21 Kč. Částka na BÚ ve výši -41044,64 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 5:

 

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2017.

 

K bodu 6:

 • Městu Brtnice na Jihlavsku naše obec poskytla 30000,- Kč  na povodňové škody v jedné z jejích částí obce Jestřebí, obdobné velikosti naší obce.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2018 konaného dne 6.9.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Prodej pozemků
 3. Oprava kaple
 4. Chodník k Hlaváčům a oprava hřiště u mostu na Střížov
 5. Volby
 6. Příspěvek Střížovu
 7. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej parcely č 869/21o výměře 23m2 za 3680-, Kč a nově vytvořené parcely dle gem plánu 368-87/2018  a to 910/16 o výměře 281m2   za cenu 44960,-Kč. Obě jsou kolem nemovitostí v chatové oblasti.

 

K bodu 3:

Oprava kaple se po několika urgencích na provedené práce blíží k závěru. Bylo konstatováno a i zástupci firmy bylo sděleno, že se jedná o nejhorší firmu co kdy pro obec nějaké práce prováděla.

 

K bodu 4:

Obec má záměr zbudovat chodník ke Hlaváčům podél silnice III třídy. Malá potíž je ve vytíženosti firem, kdy stavební firmy mají termíny prací ke konci roku napjaté. Uvidíme. Obdobně s rekonstrukcí hřiště spočívající v novém oplocení a výměně pískového povrchu.

 

K bodu 5 :

Byla jmenována volební komise pro volby do zastupitelstva obce.

 

K bodu 6:

Obec Střížov nás požádala o finanční příspěvek na modernizaci školní kuchyně a OZ rozhodlo a schválilo příspěvek 60 tisíc Kč.

 

K bodu 7:

V obecním lese je posledních cca 50-60 stromů napadených nebo bude napadených kůrovcem ke kácení. Zájem o dřevo na trhu není a cena za toto dřevo je na nákladech za těžbu.  Je zapotřebí toto dřevo co nejdříve zpracovat a vyvézt.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2018 konaného dne 25.10.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Volba starosty, místostarosty a výborů
 3. Příprava rozpočtu na rok 2019
 4. Prodej pozemku
 5. Chodník kolem silnice na Střížov
 6. Různé

 

K bodu 2:

   Nově zvolené OZ složilo slib.

  Svým schváleným usnesením č.1/2018 o volbě neuvolněného starosty, místostarosty a předsedů výborů rozhodlo o veřejném hlasování pro jednotlivé funkce.

 

Starostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Miroslav Troup, bytem Borovnice 42.

 

Místostarostou byl pěti hlasy zvolen - všichni pro        

                                   Martin Chadt, bytem Borovnice  16.

 

Předsedou  kontrolního výboru byl pěti hlasy zvolen - všichni pro

                                   Saša Sklenář, bytem Borovnice  21.

 

Předsedou finačního  výboru byl pěti  hlasy zvolen -  všichni pro

                                    Josef  Kobylka, bytem Borovnice 32.

 

Dále byl ustanoven   počet členů  ve výborech z nichž každý bude mít  spolu s předsedou tři členy a zvoleni jednohlasně byli  .

Kontrolní: Jackov Bartošová,  Kobylka + předseda Sklenář.

Finanční:  Jackov Bartošová, Sklenář + předseda Kobylka.

 

OZ schválilo výši odměn zastupitelům.

Všichni zastupitelé  budou  odměňováni  jako neuvolnění viz výše odměn. Odměny budou sčítány pouze u předsedů a členů výborů.

Starosta                            10950,-

Místostarosta                      5433,-

Předseda, člen výboru        1453,-

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 3:

OZ se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2019. Bude schválen po zveřejnění v listopadu na jednání v prosinci 2018

 

K bodu 4:

OZ schválilo prodej pozemku 910/17 o výměře 203m2 za 32 480,- Kč.  Jedná se o pozemek v chatové oblasti.

 

K bodu 5:

 

OZ odsouhlasilo opravu zanedbaného chodníku v obci kolem silnice směrem na Střížov a to dle podané nabídky za 255 790,- Kč.

 

K bodu 6:

 • OZ odsouhlasilo opravu povrchu hřiště u mostu směrem na Střížov, bude ještě svoláno místní šetření na rozsah a způsob provedení opravy.

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 8/2018 konaného dne 6.12.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení rozpočtu na rok 2019
 3. Dodatek ke smlouvě a svoz odpadů č. 5
 4. Vodné 2019
 5. Různé.

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo rozpočet obce na rok 2019 jako vyrovnaný v celkové výši 1 193 097,- Kč a rozpočtový výhled obce do roku 2024.

 Dále schválilo vyrovnaný rozpočet  Pomalší  v příjmech i výdajích v částce 3 075 310,- Kč a rozpočtový výhled do roku 2022.

 

 

K bodu 3:

 

OZ schválilo dodatek č. 5 ke smlouvě s Marius Pedersen na svoz odpadů. Dochází v něm k navýšení poplatků za svoz odpadů, řádově v desítkách korun v jednotlivých položkách.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo změnu ceny vodného o 1,-Kč,  ostatní platby za nájem vodovodu jsou beze změn.

 

K bodu 5:

 

 • Vzhledem ke kladným odezvám za finanční podporu při vydání knihy „Putování Doudlebskem za a jeho písmáky“, obec opět  podpoří vydání další knihy o lidových zvycích a řemeslech z doudlebska a okolí. V Římově se na toto téma připravuje v rekonstruované budově muzeum  o řemeslech a řemeslnicích.

 

 • Na Todeňské hoře bude v prosinci otevřena nová rozhledna.  

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..