Obec Borovnice

Usnesení ZO

Zápisy OZ 2018

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2018 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin. V případě potřeby je možný termín změnit.

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2018 konaného dne 18.1.2018

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Dopis od p. Kvačkové
 3. Setkání Borovnic
 4. Pronájem části obecní budovy
 5. Různé

 

K bodu 2:

 P. Kvačková napsala prostřednictvím JUDr. Jaroslava Ortmana výhradu ohledně stavebních oprav kaple. Bylo jí dopisem odpovězeno. Dále byla vyzvána k zabezpečení bývalé zemědělské váhy v jejím majetku.

 

K bodu 3:

Setkání občanů Borovnic se uskuteční dne 23.6. 2018 v Borovnici u Trutnova. Kdo bude mít z řad našich občanů zájem se této akce zúčastnit se přihlásí u p. Jackov Bartošové na    tel 725 921 519. Termín je do půlky března, tak abychom byli schopni nahlásit počet zájemců o setkání. Bude vybírána záloha na autobus v částce 200,- Kč, která bude v případě účasti vrácena.

 

K bodu 4:

OZ odsouhlasilo pronájem dvou místností v obecní budově současným uživatelům.

 

K bodu 5:

Obec se odvolala proti navržené změně v blízkosti ochranného pásma vodního zdroje mezi Borovnicí a Nedabylí. Návrh změny byl zveřejněn.

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2018 konaného dne 1.3.2018

 

Přítomni: Troup,  Kobylka,  Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Změna ÚP žádost p. Štádler
 3. Výměna pozemků s krajem
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ opakovaně zamítlo žádost p. Štádlera o změnu ÚP na pozemku 771/3.

 

K bodu 3:

OZ souhlasí s navrženou výměnou pozemků okolo silnice III 15523 vedoucí obcí a to dle návrhu, kraj převede obci celkem 360m2 a obec kraji 14m2.

 

K bodu 4:

 • Bude provedena výměna oken a dveří na obecní budově
 • Zasílání  hromadných SMS přes operátora – zatím odloženo
 • Sběr velkoobjemových a nebezpečných odpadů bude dne 7.4. ve 12 hodin

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2018 konaného dne 5.4.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář

Omluven: Kobylka

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2.  Nabídky na opravu fasády kaple
 3. Dětské hřiště
 4. Různé

 

K bodu 2:

OZ vzalo na vědomí dvě nabídky na opravu fasády kaple a vybralo firmu Komi-cb. Cena bude v závislosti na celkovém stavu současné omítky a je stanovena při celkovém snesení stávající omítky na maximum 313 tisíc.

 

K bodu 3:

OZ odsouhlasilo pořízení dětského hřiště a herních prvků v částce 263 tis.

 

K bodu 4:

 • Zastupitelům byla přednesena prezentace společnosti Novohradsko-Doudlebsko jejich zástupcem
 • Obec koupila velkoprostorový stan a je na vyžádání možno si i jej zapůjčit pro akce jednotlivých občanů naší obce. Zároveň jsou tímto zváni ke stavění májky. Občerstvení bude zajištěno. Pomoc na organizaci a zajištění této akce bude vítána.
 • Na setkání Borovnic je přihlášeno cca 30 našich občanů
 • Dne 21.5. od 16,30 hodin bude v hostinci u Tvaroha veřejné projednání pozemkových úprav. Na toto jednání jsou všichni majitelé pozemků v naší obci tímto zváni, aby uplatnili své připomínky a požadavky ke slučování a dělení jejich pozemků.

 

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2018 konaného dne 10.5.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. GDPR
 3. Smlouva s obcí Střížov
 4. Různé

 

 

 Bodu 2:

 

Starosta seznámil OZ s přípravou na ochranu osobních údajů. Vesměs všechny úkoly  plynoucí z GDPR obec již standartně splňuje.

 

K bodu 3:

 

OZ schválilo uzavření smlouvy s obcí Střížov na spádovost našich dětí a zajištění jejich umístnění do školy Střížov.

 

K bodu 4:

 

 • Je přihlášeno cca 30 našich občanů na setkání v Borovnici u Trutnova dne 23.6. Předpokládaný odjezd je ve 4 hodiny ráno autobusem.

 

 

Zapsal : Troup

 

 

………………..             …………………..

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2018 konaného dne 14.6.2018

 

Přítomni: Troup, Jackov Bartošová, Chadt,  Sklenář,  Kobylka

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení prodeje  pozemku 816/3
 3. Zamítnutí prodeje pozemku naproti nemovitosti č.p.13
 4. Schválení závěrečného účtu, zpráva o přezkumu hospodaření
 5. Schválení účetní závěrky
 6. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo prodej pozemku dle nového gem plánu 816/3 o výměře 247m2 za cenu 150,- Kč za 1m2. Nový pozemek vznikl oddělením od původního pozemku 816/1 manželům Vítkovým.

 

K bodu 3:

OZ zamítlo prodej části obecního pozemku před nemovitostí č.p.13 na základě žádosti majitelů uvedené nemovitosti.

 

K bodu 4:

Starosta informoval zastupitele o zprávě a výsledku  přezkoumání hospodaření za rok 2017. Nebyl zjištěn žádný nedostatek.

                                                                                              

Závěrečný účet obce za rok 2017 OZ projednalo a souhlasí s celoročním hospodařením za rok 2017 bez výhrad.

 

Celkové příjmy byly v částce 2 010 898,45 výdaje v částce 1 949 757,21 Kč. Částka na BÚ ve výši -41044,64 Kč bude přeúčtována z účtu 431300 na účet 432300.

 

K bodu 5:

 

OZ schválilo účetní závěrku za rok 2017.

 

K bodu 6:

 • Městu Brtnice na Jihlavsku naše obec poskytla 30000,- Kč  na povodňové škody v jedné z jejích částí obce Jestřebí, obdobné velikosti naší obce.

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             …………………..


Dnes je: 17.07.2018

Svátek slaví: Martina

Aktuality

Zápisy OZ 2018
více
Rok 2018
více
Dopravní obslužnost IDS Jihočeského kraje
více
Rok 2017
více
Zápisy OZ 2017
více
Rok 2016
více
Zápisy OZ 2016
více
Rok 2015
více
Zápisy OZ 2015
více
Rok 2014
více
Zápisy OZ 2014
více
Rok 2013
více
Zápisy OZ 2013
více
vydání změny č.3
více
Rok 2012
více

Spuštěn nový vzhled internetových stránek.

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?

Líbí
odpověď Líbí(89%)
89%
Nelíbí
odpověď Nelíbí(11%)
11%