Vyhlášky obce

vyhláška na daně z nemovitosti 2024

Obec Borovnice

Zastupitelstvo obce Borovnice

 

Obecně závazná vyhláška obce Borovnice č 1/2024

o stanovení místního koeficientu pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí

 

Zastupitelstvo obce Borovnice se na svém zasedání dne 4.4.2024 usneslo vydat na základě § 12 odst. 1 písm. a) bodu 4 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z nemovitých věcí“), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl. 1

Místní koeficient pro jednotlivé skupiny nemovitých věcí

 • Obec Borovnice stanovuje místní koeficient pro jednotlivé skupiny pozemků dle § 5a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, a to v následující výši:
 • vybrané zemědělské pozemky                                              koeficient 1
 • trvalé travní porosty                                                               koeficient 1
 • lesní pozemky                                                                        koeficient 0,5
 • zemědělské zpevněné plochy pozemku                                koeficient 1
 • ostatní zpevněné plochy pozemku                                        koeficient 0,5
 • stavební pozemky                                                                 koeficient 1
 • nevyužitelné ostatní plochy                                                   koeficient 0,5
 • jiné plochy                                                                              koeficient 1
 • vybrané ostatní plochy                                                           koeficient 1
 • zastavěné plochy a nádvoří                                                   koeficient 0,5

 

 • Obec Borovnice stanovuje místní koeficient pro jednotlivé skupiny staveb a jednotek dle § 10a odst. 1 zákona o dani z nemovitých věcí, a to v následující výši:
 • obytné budovy                                                                       koeficient 0,5
 • rekreační budovy                                                                   koeficient 5
 • garáže                                                                                    koeficient 0,5
 • zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro

podnikání v zemědělské prvovýrobě, lesním

nebo vodním hospodářství                                                    koeficient 0,5

 • zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro

podnikání v průmyslu, stavebnictví, dopravě,

energetice nebo ostatní zemědělské výrobě                         koeficient 0,5

 

 • zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky pro

ostatní druhy podnikání                                                         koeficient 0,5

 • ostatní zdanitelné stavby                                                         koeficient 0,5
 • ostatní zdanitelné jednotky                                                      koeficient 0,5
 • Místní koeficient pro jednotlivou skupinu nemovitých věcí se vztahuje na všechny nemovité věci dané skupiny nemovitých věcí na území celé obce Borovnice.

 

Čl. 2

Zrušovací ustanovení

Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Borovnice č. 2/2008 - Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí ze dne 15.5.2008 

 

Čl. 3

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2025

 

 

 

 

 Miroslav Troup v.r.

starosta

 

 

 

Josef Kobylka v.r.

místostarosta