Usnesení ZO

Zápisy OZ 2013

Jednání OZ jsou veřejná a jsou naplánována v roce 2013 na 1. čtvrtek v měsíci od 19,00 hodin.  V případě mimořádné potřeby budou termíny jednání pozměněny

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 1/2013 konaného dne 21.3.2013

 

Přítomni: Troup, Chadt, Kobylka, Plocková

Omluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Zřízení účtu u ČNB
 3. Den sběru nebezpečných odpadů
 4. Oprava komunikací po zimě

 

 

K bodu 2:

 

Starosta oznámil zřízení nového účtu z důvodu nařízení Ministerstva financí u České národní banky. Účet je zřízen od 1.3.2013,  stávající běžný účet obce č. 228072879/0300 zůstává zachován, z účtu u ČNB nelze provádět běžné platby.

 

 

K bodu 3:

 

Dne 20.4.2013 v 12:10 hod proběhne tradiční svoz nebezpečných odpadů. Odpady lze navážet na náves od 11:30 hod téhož dne. Odpady se budou vybírat pouze od občanů Borovnice.

 

K bodu 4:

 

Po zimě bude nutná oprava komunikací do Nové Vsi. OZ  před zadáním prací  projedná  předloženou technologii opravy a  cenovou nabídku na její opravu od oslovené firmy .

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 2/2013 konaného dne 2.5.2013

 

Přítomni: Troup, Chadt, Kobylka, Plocková

Omluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost  EON o odkup pozemku pod trafostanicí
 3. Změna rozpočtu č.1
 4. Návrh na dar nově narozeným dětem
 5. Výměna pozemků

 

 

K bodu 2 :

 

OZ projednalo žádost EON na odkoupení 6m2 pozemku pod nově instalovaným transformátorem a tuto žádost zamítlo. Je zde zřízené věcné břemeno a to považují zastupitelé za dostatečné.

 

K bodu 3:

 

OZ schválilo změnu rozpočtu, jedná se hlavně  o výdaje spojené s volbou prezidenta.

 

K bodu 4:

 

OZ odsouhlasilo finanční dar nově narozeným dětem v roce 2013 v naší obci  v částce 2000,- Kč.

 

K bodu 5:

 

OZ odsouhlasilo zveřejněnou výměnu pozemků  obce  Borovnice č.785/2 o výměře 221 m2 a č.1507/1 o výměře 477 m2 za pozemky  č. 937/3 o výměře 201 m2 ve vlastnictví p. Květoslavy Plockové a  č. 908/6 o výměře 1524m2 ve vlastnictví paní Hany Kubíkové.

 

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

změna rozpočtu p.č.1)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

 

PŘIJMY:

     Su  AU   N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text

                                                                           

  1)  231 200 00000000 0000 0000 1351 000           0.00        2000.00        2000.00 Odvod z loterií a podobných he

  2)  231 100 00098008 0000 0000 4111 000           0.00       26000.00       26000.00 Neinvest.přij.transfery z všeo

             Paragraf:  0000      celkem:           0.00       28000.00 * 

                                                                              

      PŘIJMY       celkem:                          0.00       28000.00

                                                                             

VÝDAJE:

     Su  AU   N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text

                                                                           

  3)  231 300 00000000 0000 2212 5021 000        6000.00       10000.00       16000.00 Ostatní osobní výdaje

             Paragraf:  2212      celkem:        6000.00       10000.00 * Silnice

  4)  231 300 00000000 0000 6171 5021 000       10000.00       15000.00       25000.00 Ostatní osobní výdaje

             Paragraf:  6171      celkem:       10000.00       15000.00 * Činnost místní správy

Organizace:  

                                                        

  5)  231 100 00000000 1012 6171 5363 000           0.00        3000.00        3000.00 Úhrady sankcí jiným rozpočtům

             Paragraf:  6171      celkem:           0.00        3000.00 * Činnost místní správy

 

 

 

 

                                                                             

      VÝDAJE       celkem:                      16000.00       28000.00

                                                                             

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 3/2013 konaného dne 6.6.2013

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Plocková, Kadlec

Omluven: Chadt

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Zpráva o výsledku přezkumu  naší obce a Pomalší za rok 2012
 3. Projednání závěrečného účtu za rok 2012
 4. Oprava komunikace do N.Vsi a oprava cesty v obci
 5. Příspěvek  postižené obci v Jihočeském kraji na povodně.
 6. Rozpočtové opatření č.2

 

 

K bodu 2:

Starosta informoval OZ se zprávou o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012,    byly zjištěny  závady a nedostatky:

- ve zveřejnění záměru prodání nemovitostí, přesném definování,

- není v majetku obce veden pozemek na kterém je umístněn společný vodohospodářský  majetek( vodojem Hůrka) o výměře 2,7m2,

-nejsou vedena všechna věcná břemena na pozemcích obce,

-monitoring kanalizace byl účtován jako oprava a měl být jako služba.

 Jiné závady zjištěny nebyly. Zároveň starosta seznámil OZ s přijatými opatřeními k nápravě chyb. OZ je vzalo na vědomí a odsouhlasilo je.

 

K bodu 3:

K projednání závěrečného účtu za rok 2012:

Celkové příjmy – 1 159 962,70

Celkové výdaje -  1 741 107,36

OZ schválilo závěrečný účet za rok 2012 bez výhrad, rozdíl mezi příjmy a výdaji byl dorovnán z přebytku hospodaření z minulých roků.

Byl schválen závěrečný účet Pomalší za rok 2012:

Celkové příjmy – 867 715,27

Celkové výdaje -  783 901,-

OZ schválilo závěrečnýúčet za rok 2012 bez výhrad.

 

K  bodu4:

Byla zadána oprava komunikace do N.Vsi a Nedabyle v částce 57 tis.,

dále  byl  schválen záměr zhotovení ( dokončení)  chodníku k Hoďánkům za 53 tis.

 

 

 

 

 

 

K bodu 5:

 

OZ odsouhlasilo finanční dar postižené obci povodní ve velikosti naší obce z Jihočeského kraje  v částce 10 tis Kč. Obec bude vybrána po zveřejnění celkového seznamu postižených obcí  krajským úřadem.

 

K bodu 6:

OZ schválilo rozpočtové opatření č. 2, výdaje na volby prezidenta.

 

 

 

(změna rozpočtu p.č.2)

Finanční oddělení předkládá zastupitelstvu ke schválení následující úpravy rozpočtu:

 

PŘIJMY:

     Su  AU   N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text

                                                                           

  1)  231 200 00000000 0000 0000 1211 000      230000.00       22600.00      252600.00 Daň z přidané hodnoty

             Paragraf:  0000      celkem:      230000.00       22600.00 * 

                                                                             

      PŘIJMY       celkem:                     230000.00       22600.00

                                                                             

VÝDAJE:

     Su  AU   N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text

                                                                            

  2)  231 300 00098008 0000 6118 5019 000           0.00         800.00         800.00 Ostatní platy

  3)  231 300 00098008 0000 6118 5021 000           0.00       19000.00       19000.00 Ostatní osobní výdaje

  4)  231 300 00098008 0000 6118 5039 000           0.00        1700.00        1700.00 Ostatní povinné pojistné place

  5)  231 300 00098008 0000 6118 5175 000           0.00        1100.00        1100.00 Pohoštění

             Paragraf:  6118      celkem:           0.00       22600.00 * Volba prezidenta republiky

                                                                             

      VÝDAJE       celkem:                          0.00       22600.00

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 4/2013 konaného dne 12.9.2013

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Plocková, Chadt

Omluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Změna rozpočtu
 3. Volby do Poslanecké sněmovny – zajištění
 4. Stížnost p. Kvačková

 

 

 

K bodu 2:

OZ odsouhlasilo dílčí změny v rozpočtovém opatření č 3, hlavní změny se týkají poplatku za děti navštěvující základní školy a přesun financí v položkách silnice.

 

K bodu 3:

 

Starosta stanovil počet členů ve volební komisi na tři + zapisovatel. Byl ustanoven jeden volební okrsek na obecním úřadě v obci.

 

K bodu 4:

 

Starosta informoval o dalším jednání ohledně stížnosti p. Kvačkové na odstranění  kanalizace vedoucí  na pozemku 819 D2 ve vlastnictví z ½ obce a ½ p. Kvačkové. Opětovně starosta nabídl výměnu těchto pozemků tak, aby kanalizace vedla na nově vytvořeném pozemku ve vlastnictví obce a p.Kvačkové by zůstal díl bez kanalizace. OZ s tímto záměrem souhlasí, čeká se na vyjádření p. Kvačkové.

 

Rozpočtové opatření č.3/2013

                                                                             

(změna rozpočtu p.č.3)

 

 

PŘIJMY:

     Su  AU   N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text

                                                                           

  1)  231 200 00000000 0000 0000 1211 000      252600.00       70000.00      322600.00 Daň z přidané hodnoty

             Paragraf:  0000      celkem:      252600.00       70000.00 * 

                                                                             

      PŘIJMY       celkem:                     252600.00       70000.00

                                                                             

VÝDAJE:

     Su  AU   N+Z+Uz   Org  Par  Pol  ZPo  původ.hodnota          změna       po změně text

                                                                            

  2)  231 300 00000000 0000 2212 5021 000       16000.00       10000.00       26000.00 Ostatní osobní výdaje

  3)  231 300 00000000 0000 2212 5169 000       60000.00       41749.00      101749.00 Nákup ostatních služeb

  4)  231 300 00000000 0000 2212 5171 000      150000.00      -57000.00       93000.00 Opravy a udržování

             Paragraf:  2212      celkem:      226000.00       -5251.00 * Silnice

  5)  231 300 00000000 0000 2310 5151 000           0.00        1000.00        1000.00 Studená voda

             Paragraf:  2310      celkem:           0.00        1000.00 * Pitná voda

  6)  231 300 00000000 0000 3639 5169 000           0.00        5000.00        5000.00 Nákup ostatních služeb

             Paragraf:  3639      celkem:           0.00        5000.00 * Komunální služby a územní rozv

  7)  231 300 00000000 0000 3745 5139 000           0.00        5000.00        5000.00 Nákup materiálu jinde nezařaze

             Paragraf:  3745      celkem:           0.00        5000.00 * Péče o vzhled obcí a veřejnou

  8)  231 300 00000000 0000 6171 5194 000           0.00        1000.00        1000.00 Věcné dary

  9)  231 300 00000000 0000 6171 5492 000        4000.00        6000.00       10000.00 Dary obyvatelstvu

             Paragraf:  6171      celkem:        4000.00        7000.00 * Činnost místní správy

Organizace: 

                                                        

 10)  231 100 00000000 1012 3113 5321 000           0.00       32123.00       32123.00 Neinvestiční transfery obcím

             Paragraf:  3113      celkem:           0.00       32123.00 * Základní školy

Organizace: Střížov

                                                        

 11)  231 100 00000000 1085 3113 5321 000           0.00       25128.00       25128.00 Neinvestiční transfery obcím

             Paragraf:  3113      celkem:           0.00       25128.00 * Základní školy

                                                                              

      VÝDAJE       celkem:                     230000.00       70000.00

 

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 5/2013 konaného dne 3.10.2013

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Plocková, Chadt

Omluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Žádost o prodej pozemku
 3. Oprava cesty k Chadtům
 4. Stavební stav kaple
 5. Různé

 

 

K bodu 2:

OZ vzalo na vědomí žádost o prodej pozemku  podle nového gem. plánu č.908/22  o výměře 380 m2. Částečně nový pozemek oddělen z původního 908/4 a 910/1. Záměr prodeje  bude zveřejněn.

 

K bodu 3:

 

OZ odsouhlasilo opravu obecní cesty vedoucí k Chadtům. Budou osloveni tři případní zájemci o provedení opravy.

 

K bodu 4:

 

OZ se zabývalo stavem kaple (dominanta obce), ze které odpadávají různé stavební části a ohrožují tak  nejen děti, které kolem běhají, ale i bezpečný provoz na přiléhající komunikaci.
P.Plocková, jako jeden z majitelů, podala OZ zprávu o možném řešení, které by  vedlo k opravě tohoto objektu a slíbila, že se tímto bude zabývat a OZ bude o výsledku průběžně informovat.

 

 

K bodu 5:

 

 • Dne  19.10. je v obci mobilní svoz odpadů.
 • Rozbor odpadní vody vytékající z obecní kanalizace splňuje povolené hodnoty.

 

 

Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

     Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 6/2013 konaného dne 7.11.2013

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Plocková, Chadt,  Kadlec

Omluven:

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení směrnice č 1/2013
 3. Schválení prodeje pozemku 908/22
 4. Příprava rozpočtu 2014
 5. Různé

 

K bodu 2:

OZ schválilo směrnici č.1/2013 O schválení účetní závěrky obce Borovnice.

 

K bodu 3.

OZ schválilo prodej nově vytvořeného pozemku č 908/22 dle geom. plánu číslo 305-77/2013.  Cena  za 1m2  činí 130,-Kč. Zájemce je Ing Petra Houšková majitelka rekreační chaty  u uvedeného pozemku.

 

 

K bodu 4:

OZ   se zabývalo přípravou rozpočtu na rok 2014 .

 

 

K bodu 5:

Na dopis  od Jihočeského kraje ohledně spolufinancování protidrogové politiky na území Jihočeského kraje i naší obcí mají zastupitelé zamítavý postoj.

 

 

    Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………

 

 

 

 

     Zápis z  jednání Obecního zastupitelstva Borovnice č. 7/2013 konaného dne 18.12.2013

 

Přítomni: Troup, Kobylka, Plocková, Chadt,  

Omluven: Kadlec

 

Zasedání je usnášeníschopné.

 

 1. Kontrola úkolů z minulého zasedání
 2. Schválení rozpočtu na rok 2014
 3. Cena vodného na rok 2014
 4. Oprava obecní cesty k Chatům
 5. Různé

 

 

K bodu 2:

 

OZ schválilo navržený  rozpočet obce jako vyrovnaný  v částce 1055700,-Kč.

Dále OZ schválilo rozpočet n rok 2014  sdružení obcí Pomalší v příjmové částce 163 tis. a výdajové v částce 120 tis Kč. Odsouhlasilo i rozpočtový výhled na roky 2015 – 2018.

 

 

K bodu 3:

 

OZ odsouhlasilo navrženou cenovou kalkulaci ceny vody od Čevak a pro konečného uživatele zůstává stejná jako v roce 2013.

 

K bodu 4:

 

OZ odsouhlasilo opravu místní komunikace vedoucí k Chatům. Byly osloveny tři firmy a to Staving z Borovnice, JEZZ a Dřevotranz. Prvotní zájem projevily všechny firmy a měly na vyjádření celý měsíc, se zadáním oprav  se seznámily jen  Dřevotranz a JEZZ a nabídku předložila jen firma JEZZ. Záměr byl porovnat ceny za opravu komunikace  a to :

Za  1. - jen asfaltovým reciklátem + zpevňovací asfaltový nástřik

Za  2.  - poležením obalované směsi.

 

Předložená cena od JEZZ činí v 1. případě 369 391,-Kč a ve 2. případě 553 612,-Kč.

 

OZ jednohlasně odsouhlasilo opravu obalovanou směsí. Termín provedení oprav byl stanoven na 1. pololetí roku 2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

K bodu 5:

 

 • Mailovou krátkou zprávou došla na obec žádost od majitele nově budovaného domu p. Paukoviče o vyřešení  dubů  okolo cesty pod Sklenářovýma do Mlýnku se zdůvodněním, že překáží  a  ohrožují  jeho nově budovanou stavbu. OZ neshledalo v této chvíli jakýkoliv důvod stromy nespíše dle záměru majitele domu pokácet. Stavbu si měl majitel umístnit tak,  aby  jej uvedené stromy ani v budoucnu neohrožovaly.

 

 • Starosta seznámil OZ s dílčí zprávou o přezkumu hospodaření obce provedenou v listopadu  2013

 

 

 

 

 

    Zapsal : Troup

 

Správnost  ověřují  …………………..             ………………………