Vyhlášky obce

vyhláška o stanovení ceny vodného

 

 
 
Obecně závazná vyhláška
 
Obec Borovnice
 
 
č.  1/2008
 
o úhradě vodného  ve dvousložkové formě
 
Zastupitelstvo obce Borovnice vydává v souladu s § 10 písm.d) a § 84 odst.i) zákona č.128/2000 Sb., o obcích v platném znění a podle ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění a o změně některých zákonů.
 
tuto obecně závaznou vyhlášku
 
 
Článek 1 - Základní ustanovení
 
 
Tato obecně závazná vyhláška stanovuje úhradu vodného za dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu ve dvousložkové formě.
 
 
Článek 2 - Dvousložková úhrada vodného
 
1/  Dvousložková forma úhrady je tvořena:
a)     pevnou složkou stanovenou podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu v platném znění, v závislosti na velikosti vodoměru.
b)     pohyblivou složkou, která je součinem ceny vodného stanovené podle platných právních předpisů a množství odebrané vody.
 
2/  Cenu vodného za dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu  stanovuje svým usnesením zastupitelstvo obce Borovnice
 
 
Článek 3 - Závěrečné ustanovení
 
 
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti v souladu s § 12 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, dnem  31.12.2007
 
 
 
 
V Borovnici dne  13.12.2007
 
 
 
 
ing Jan Kadlec v.r.                                        Miroslav Troup v.r.
.................................................                     ................................................
          místostarosta obce                                            starosta obce
 
 
 
Vyvěšeno:  13.12.2007
 
Sejmuto: