Vyhlášky obce

vyhláška o odpadech

 

 

OBEC BOROVNICE

 

Obecně závazná vyhláška

obce 1/2015

 

 

o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy. tříděni, využívání

a odstraňováni komunálních odpadů a nakládání se stavebnim odpadem na ůzemi obce Borovnice

 

Zastupitelstvo obce Borovnice se na svém zasedání dne 1.4.2015 usnesením č 2/2015 usneslo vydat na základě § 17 odst. 2 zákona Č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen .zákon o odpadech"), a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona Č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen .zákon o obcích"), tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

ČI.1

Úvodní ustanovení

 

1) Tato obecně závazná vyhláška (dále jen "vyhláška") stanovuje systém shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na

území obce Borovnice, včetně nakládán se stavebním odpadem 1).

 

ČI.2

Třídění komunálního odpadu

 

1)      Komunální odpad se třídí na složky:

 1. Biologické odpady (poznámka: minimálně rostlinného původu).
 2. Papír,
 3. Plasty včetně PET lahví
 4. Sklo,
 5. Kovy,
 6. Nebezpečné komunální odpady,
 7. Objemný odpad,
 8. Směsný komunální odpad.

(poznámka: obec může stanovit další složky např. nápojové kartony)

 

I) Vyhláška č. 38112001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 
 

3)     Zvláštní sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:

 

 

 1. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění podle odstavce 1 písm. a). b). c). d). e) a f).

ČI.3

Shromažďování tříděného odpadu

 1. Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.
 2.       Zvláštní sběrné nádoby jsou umístěny na návsi.
 
 1. Biologické odpady, barva hnědá
 2. Papír. barva modrá
 3. Plasty. PET lahve, barva žlutá
 4. Sklo, barva zelená

 

4)      Do zvláštních sběrných nádob je zakázáno ukládat jiné složky komunálních odpadů.

          než pro které jsou určeny.

 

Čl. 4

Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

 

1)     Sběr a svoz nebezpečných složek komunálního odpadu2) je zajišťován minimálně

dvakrát ročně  jejich odebráním na předem vyhlášených  stanovištích, přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce

2)        Shromažďování nebezpečných složek komunálního odpadu podléhá požadavkům

stanovených v čl. 3 odst. 4).

 

Čl. 5

Sběr a svoz objemného odpadu

 
 1. Objemný odpad je takový odpad. který vzhledem ke svým rozměrům nemůže být

umístěn do sběrných nádob (např. koberce, matrace. nábytek .......... ).

Sběr a svoz objemného odpadu je zajišťován minimálně dvakrát ročně  jejich odebráním na předem vyhlášených  stanovištích, přímo do zvláštních sběrných nádob k tomuto sběru určených. Informace o sběru jsou zveřejňovány na úřední desce obecního úřadu a na internetových stránkách obce

 1. Shromažďování objemného odpadu podléhá požadavkům stanovených v čl. 3 odst. 4).
 

2) Vyhláška Č. 38112001 Sb. kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělováni souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

 

2

 
 

 

Čl. 6

Shromažďováni směsného komunálního odpadu

 

1)        Směsný komunální odpad se shromažduje do sběrných nádob. Pro účely této

vyhlášky se sběrnými nádobami rozumějí:

a)        typizované sběrné nádoby např. popelnice, kontejnery.   

určené ke shromaždování směsného komunálního odpadu.

 

 

2) Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem dalšího nakládáni se směsným komunálním odpadem oprávněnou osobou. Stanoviště sběrných nádob jsou individuální i společná pro vice uživatelů.

ČI.7

Nakládáni se stavebním odpadem

 

1)        Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad není

odpadem komunálním.

 
 1. Stavební odpad lze použít, předat či odstranit pouze zákonem stanoveným způsobem.
 

3)        Pro odložení stavebního odpadu je možno objednat   kontejner, který

bude přistaven a odvezen za úplatu. Objednávky přijímá obecní úřad.

ČI.8 Závěrečná ustanovení

 

1) Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška obce

č. 2/2004 o nakládáni s komunálním a stavebním odpadem.  

 

2)     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.4.2015 .

 

Martin Chadt v.r. místostarosta

 

Miroslav Troup v.r.   starosta

 

  Vyvěšeno na úřední desce obecního úřadu dne: 2.4.2015

Sejmuto z úřední desky obecního úřadu dne:  30.4.2015