Vyhlášky obce

vyhláška o místních poplatcích

Obec Borovnice
 
 
Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004
o místních poplatcích
 
Zastupitelstvo obce Borovnice vydává podle ust. § 14, odst. 2  zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 10, písm.d) a § 84, odst. 2, písm. i) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
 
Část I.
 
Čl. 1
Základní ustanovení
 
1) Obec Borovnice vybírá tyto místní poplatky
                   a) poplatek ze psů
                   
2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.
 
Část II.
Poplatek ze psů
 
Čl. 2
Předmět poplatku
 
Poplatek se platí ze psů starších tří měsíců.
 
Čl. 3
Poplatník
 
1)      Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce.
2)      Poplatník je povinen přihlásit psa do evidence na obecním úřadu do 15-ti dnů ode dne, kdy vznikla poplatková povinnost.
3)      Poplatek neplatí osoby uvedené v zákoně o místních poplatcích 1).
 
Čl. 4
Sazby poplatku
 
1)       Sazby poplatku ze psů činí ročně:
-         za prvního psa ……………………………… 50,- Kč
-         za druhého a každého dalšího psa ………….. 50,- Kč
 
 
 
 
 
 
Čl. 5
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
 
1)      Poplatková povinnost vzniká prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém pes dovršil věk tří měsíců.
 
2)      Vznikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku platí se poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců. Zanikne-li poplatková povinnost během kalendářního roku  postupuje se obdobně.
 
 
Čl. 6
Splatnost poplatku
 
Poplatek je splatný:
1)      Držitel psa je povinen zaplatit poplatek nejpozději do 15. února každého kalendářního roku.
 
3)      I při vyšší částce než 1.000,- Kč lze poplatek zaplatit najednou v termínu do 31. 3. každého roku.
 
4)      Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost poplatek platit vznikla.
 
 
Část  III.
Ustanovení společná a závěrečná
 
Čl. 7
 
1)      Poplatková povinnost vzniká poplatníkům dnem, kdy nastala skutečnost, která podléhá zpoplatnění podle některého z poplatků uvedených v čl. 1, odst. 1 této obecně závazné vyhlášky, není-li touto obecně závaznou vyhláškou stanoveno jinak.
2)      Není-li stanoveno jinak, je poplatník povinen obecnímu úřadu ohlásit skutečnosti zakládající vznik a zánik poplatkové povinnosti do  30  dnů od jejich vzniku, ve stejném termínu má za povinnost ohlásit rovněž skutečnosti, které mají vliv na stanovení výše poplatku.
3)      Poplatky se platí v hotovosti v pokladně obecního úřadu, nebo poštovní poukázkou, případně bankovním převodem na účet obecního úřadu.
4)      K odstranění tvrdosti může obec na základě žádosti poplatníka poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.
 
 
Čl. 8
Sankce
 
1)      Při nesplnění poplatkové povinnosti tím, že poplatky nebudou zaplaceny (odvedeny) včas, nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem, takové poplatky může zvýšit až na trojnásobek. Dlužné částky lze vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla. Pro běh této lhůty a promlčení poplatkové povinnosti se použije ust. § 12, odst. 2 zákona o místních poplatcích.
2)      Při porušení stanovených povinností nepeněžité povahy může obecní úřad uložit poplatníkovi pokutu podle zvláštního zákona 2).
 
Čl. 9
 
Při řízení ve věcech místních poplatků se použije zvláštní zákon2), není-li v zákoně o místních poplatcích stanoveno jinak.
 
 
 
 
Čl. 10
 
1)      Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů ze dne 23.1. 1991.
2)      Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 
1)       § 2, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích , ve znění pozdějších předpisů  (dále jen zákon)
2)       zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 
 
 
 
 
…………………………………………                   ………………………………………….
                Jan Kadlec                                                                      Miroslav Troup             
              místostarosta                                                                        starosta
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne  2.7.2004
Sejmuto dne  2.8.2004